Emne

Avlinger i økologisk landbruk

Bioforsk Økologisk har samlet avlingstall for ulike produksjoner i økologisk landbruk i Norge. Dataene kommer fra avlingsregistreringer utført på gårdsbruk og fra registreringer gjort på ulike forsøksfelt.


I denne oversikten er det særlig mange data for eng, brukt som fôr til ulike husdyrslag. Det vil etter hvert bli avlingstall for flere kulturer som korn, potet, frukt, grønnsaker og bær. Avlingstall fra og med 2000 er tatt med i oversikten.

Variasjon

Det er stor variasjon i avlingsnivå i økologisk landbruk, slik det også er i konvensjonelt landbruk. Avlingene bestemmes av jord og klima, gjødsling og jordarbeiding, sortsvalg og skadegjørere. Innhøstings- og lagringsteknikk, sorteringsregler og bruksområder bestemmer til slutt hvor stor del av avlingen produsenten får betalt for.

Avlingstallene kan være nyttig informasjon for mange, ikke minst landbruksrådgivere og produsenter, personer innen organisasjoner og forvaltning, men også studenter, lærere og andre. Resultatene er presentert i Excel-ark for hver kultur. For at avlingstallene skal være nyttige i bruk på lokalt nivå, er kommune og fylke oppgitt, men ellers er tallene anonymisert. Det er mulig å hente ut aktuelle tall gjennom filtrering av data, for eksempel inndelt i fylke, år osv.

Trenger respons

Registreringene er utført av landbruksrådgivere, forskere og andre. For at denne oversikten skal bli best mulig er det nødvendig at landbruksrådgivere og forskere over hele landet vil bidra med sine data også i tida framover. Det er et mål å oppdatere oversikten hvert år.

Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) utarbeider tabeller for avlingsnivå i en rekke plantekulturer gjennom sine driftsgranskinger. Disse tallene omfatter i alt 835 bruk, 50 av disse er økologiske. Avlingstallene er inndelt i regioner og bruksstørrelse.

 • Økologiske epleavlinger i 2014

  Epleavlinger på fire økologiske bruk har blitt registrert. Det teoretiske avlingsnivået i feltene var over 1 200 kg per dekar. Det er viktig at andelen 1.klasse-epler av avlingen blir størst mulig

 • Avlinger for eng, grønnfôr og beite

  Eng er en svært viktig kultur i økologisk landbruk og utgjør mer enn 60 % av samlet økologisk areal i Norge. Antall registreringer i denne oversikten er absolutt størst for engdyrking.

 • Avlinger for korn til kross
  • Økologiske kornavlinger i Sverige, regionale forskjeller

   Jordbruksstatistikk viser at økologiske kornavlinger i Sverige varierer mellom regioner. Sammenlignet med avlingsnivået for konvensjonelt korn, var de økologiske kornavlingene noe lavere. Variasjonen mellom år er ofte lik for de to driftsmåtene.

 • Avlinger for korndyrking i økologisk landbruk

  Behovet for økologisk korn er stort, både til mat og fôr. Avlingsnivået er avhengig av blant annet klima, næringstilgang og ulike skadegjørere. Dyrking av korn som en del av et vekstskifte med eng og tilførsel av husdyrgjødsel gir flere fordeler, men noen oppnår gode avlinger også i et vekstskifte med stor andel av åkervekster.

 • Avlinger for fruktdyrking i økologisk landbruk

  Økologisk fruktdyrking omfatter rundt 2 000 dekar i Norge. Epler er den viktigste produksjonen, men også plommer, moreller og pærer blir produsert økologisk.

 • Avlinger i radkulturer i økologisk landbruk

  Mange ulike radkulturer dyrkes økologisk i Norge, men arealene er for det meste små. I 2011 ble i overkant av 1300 daa potet Debiogodkjent. For kulturene løk, gulrot og kålrot ble det godkjent mer enn 100 daa av hver i 2011.

 • Avlinger for bær i økologisk landbruk

  Økologisk bærdyrking omfatter rundt 760 dekar i Norge. Jordbær dyrkes på om lag 100 dekar, ellers dyrkes bringebær, aronia, rips og solbær. Buskerud og Telemark er fylkene med størst produksjon. Avlingstallene for jordbær er fra forsøksfelt på Sørlandet. Avlingstallene for bringebær er fra forsøk i praksisfelt hos dyrkere ulike steder i landet.

 • Sortsvalg viktig for kornavlingene

  Forsøk med økologisk dyrking av bygg, havre og hvete viser interessante sortsforskjeller når det gjelder avlingsnivå og kvalitet. Forsøkene har pågått på Østlandet og i Midt-Norge i flere år.

 • Slå riktig -

  Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan kan man oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.

 • Jord og avlinger på Tingvoll gard-

  Omfattende registreringer av jord, avlinger og næringsbalanser har blitt utført på Tingvoll gard siden 1991. Dette gir et unikt tallmateriale av økologisk drift under norske forhold. Bioforsk har utgitt en rapport som beskriver endringer i drifta av garden i denne perioden, og dessuten tall for avlinger, jordanalyser og næringsbalanser.