Meitemarken er en viktig alliert for å få plantene til å gro. Foto: Silja ValandMeitemarken er en viktig alliert for å få plantene til å gro. Foto: Silja Valand

Gratis webinar: Biologisk mangfold som verktøy i økologisk dyrking

Nyttedyr kan hjelpe oss med å kontrollere skadegjørere, sikre bedre avlinger og gjøre jorda mer robust. For å kunne gjøre en best mulig jobb må vi legge til rette for at nyttedyra kan trives. Forskning og utprøving viser at stor biodiversitet er gunstig som en del av plantevernstrategien i flerårige kulturer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Naturen som forbilde

I naturlige økosystemer er mangfold viktig. Det gir større total produksjon, bedre stabilitet og større motstandsevne mot ytre påvirkninger. I landbrukssystemer ønsker vi derimot lite mangfold: vi dyrker gjerne bare én kulturplante, og vi ønsker minst mulig ugras og andre skadegjørere. Dette gjør systemet sårbart for angrep av f.eks. bladlus som angriper akkurat den kulturplanta vi dyrker. Skal vi lykkes i å bruke biologisk mangfold i plantevernet må vi etterligne naturens måte å gjøre det på.

Driftsmåten har betydning

Skal en ha nytte av biologisk mangfold i plantevernet, må en ta hensyn til dette både ved planlegging og drift. På mindre arealer vil kantarealer og vegetasjonen rundt kunne ha stor betydning. Jo større det dyrka arealet er, jo mer må en legge til rette for biodiversitet inne i feltet. Ingen av teknikkene virker 100 %, og bruk av biologisk mangfold må nyttes sammen med andre tiltak for å oppnå tilfredsstillende effekt. 

Bestanden av nyttedyr trenger tid på å etablere seg

I praksis betyr det at effekten av tiltakene vil øke over år og at det er i flerårige kulturer tiltakene vil ha best virkning. Flere studier viser at det biologiske mangfoldet gjerne er større på økologiske bruk, sammenlignet med konvensjonelle bruk. Forskning har også vist at konvensjonell drift kom dårligst ut ved en temperaturøkning på to grader, ved at antall skadedyr økte og antall nyttedyr ble redusert ved slik drift, sammenlignet med økologisk drift. Konklusjonen fra dette arbeidet er derfor at biologisk kontroll kan gi bedre resultater i økologisk drift i en verden med global oppvarming. 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no