Jord Og Mark

Glyfosat i søkelyset

Etter omfattende debatt og stor uenighet blant medlemslandene har nå Monsanto fått fornyet sin lisens for salg av glyfosat i EU. Mange stiller spørsmål om miljø- og helseeffektene av dette sprøytemiddelet.

Omfattende bruk

Glyfosat har vært i bruk over hele verden i rundt 40 år og er i dag det mest brukte ugrasmiddelet i Norge. I 2014 ble det omsatt 300 tonn virksomt stoff av glyfosat i Norge, av i alt 692 tonn virksomt stoff av ugrasmidler. Foruten til bruk i jordbruket er flere av preparatene med glyfosat godkjent for bruk i hobbyhager. Fornyelsen av lisensen i EU gjelder bare for 5 år, noe som anses som et kompromiss, da vanlig prosedyre er å godkjenne for 15 år av gangen. Ni land stemte mot fornyelsen, deriblant Frankrike og Italia.

Uenighet om bivirkninger

Forskere, bønder og helsearbeidere har lenge satt spørsmålstegn ved om effektene på miljø og helse av glyfosat er så små som Monsanto og mange myndigheter mener. I 2015 konkluderte ekspertgruppa for forebygging og behandling av kreft, IARC, i Verdens helseorganisasjon (WHO), med at glyfosat trolig er kreftfremkallende. Imidlertid har FN’s matvareorganisasjon og EU’s organ for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkludert med at glyfosat ikke forårsaker kreft.

Forskning på miljø- og helseeffekter

En forskergruppe har gått gjennom forskning som er utført hittil mht. virkninger av glyfosat og nedbrytningsproduktet AMPA i jord, vann og levende organismer. Forskerne konkluderer med at det er behov for interdisiplinær forskning på effektene av vedvarende påvirkning av små doser med glyfosat. Deres arbeid blir presentert i en artikkel som skal publiseres i det vitenskapelige tidsskriftet «Science of The Total Environment» i mars 2018, men artikkelen er allerede nå publisert åpent på nett.

Van Bruggen m. fl. 2018. Review: Environmental and health effects of the herbicide glyphosate. Science of The Total Environment, Vol 616-617, s. 255-268

Les mer

Kanissery, R. m.fl. 2019. Review: Glyphosate: Its Environmental Percsistence and Impact on Crop Health and Nutrition. Plants 2019 8(11), 499

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no