Foto: Mona RingnesFoto: Mona Ringnes

Offentlige tilskudd

Formålet med tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til omlegging til økologisk drift og bidra til at etterspørselen etter økologiske produkt dekkes.

Tilskudd for areal og husdyr

Arealtilskudd skal bidra til å opprettholde økologisk drift. Husdyrtilskudd skal bidra til økologisk husdyrproduksjon. 

Produksjonen må tilfredsstille bestemmelsene i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Det er en forutsetning for å få tilskudd at produksjonen er kontrollert og godkjent av Debio. Minste areal for tilskudd er 1 dekar.

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd blir det også søkt om tilskudd til økologisk landbruk. Landbruksdirektoratet forvalter disse tilskuddene. Søknadene kontrolleres mot Debios registreringer. Det er derfor viktig at søknad om tilskudd til Landbruksdirektoratet stemmer overens med Debios registreringer. Søknad skal sendes elektronisk via Altinn til det kommunale landbrukskontoret. Fylkesmannens landbruksavdeling er klageinstans.

Arealtilskudd

Økologisk areatilskudd utbetales for kontrollerte og klassifiserte areal, men også for areal som er under omlegging, dvs. i 1., 2. og 3 års karens. Arealet må drives aktivt i vekstsesongen. Arealtilskuddet gis som et årlig tilskudd. I tillegg til vekster som er berettiget areal- og kulturlandskapstilskudd, er arealer som brakkes berettiget arealtilskudd til økologisk landbruk, forutsatt at brakking skjer for å bekjempe ugras. Dette tilskuddet er kr 25,- per dakar. Areal til urter kan føres sammen med annet grønnsakareal. Innmarksbeitearealet normeres med faktor 0,6.

For avtaleåret 2023/2024 er tilskuddet per dekar fulldyrka
FulldyrkaSats, kr/dekar
Korn til modning og krossing (inkl. arealer i 2.karensår) 600,-
Poteter (inkl. arealer i 2.karensår) 800,-
Grønnsaker (inkl. arealer i 2.karensår), frukt og bær (inkl. arealer i 2. og evt. 3.karensår) 1 825,-
Grønngjødslingsarealer (inkl. arealer i 2.karensår) 500,-

Grovfôr (eng, innmarksbeite, grønnfôr, 
fôrkålrot, fôrnepe, fôrraps, fôrmargkål, raigras) og brakk) (inkl. arealer i 2.karensår)

 

45,-

Areal i 1.karensår (alle vekstgrupper)

 300,-

Grønngjødsling
Grønngjødsling gis for maksimalt halvparten så stort areal som sum økologisk areal av korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær. For 2.års karens gis det tilskudd til grønngjødsling med følgende begrensning: Maksimalt halvparten så stort areal som sum areal (også konvensjonelt) av korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær. For at arealet kan godkjennes som grønngjødsling, skal det dyrkes grovfôr og/eller grønnfôrvekster der alt plantemateriale slås og brukes til grønngjødsling. Plantematerialet skal ikke brukes til fôr eller beites. Dersom grønngjødslingen ikke skal pløyes ned før vinteren, kan arealet likevel høstbeites fra 1.9. Grønngjødslingsareal får også areal- og kulturlandskapstillegg. Det kan ikke gis arealtilskudd for grønngjødsling oftere enn hvert 3.år for samme areal.

Husdyrtilskudd
Det gis tilskudd til økologisk produksjon av husdyrslagene storfe, sau, geit og gris. Husdyrtilskuddet gis som et årlig tilskudd per dyr. Tilskudd til økologisk husdyrhold gis fra og med første søknadsomgang etter at karensperioden starter.

Tilskudd til økologisk husdyrhold
 DyreslagSats, kr/dyr

 Melkeku 4 350,-
 Ammeku 3 250,-
 Andre storfe 730,-
 Sau over 1 år*  500,-
 Melkegeit353,-
 Ammegeit265,-
 Avlsgris 517,-
 Slaktegris 315,-
 *inklusive utegangersau

Tilskuddet utbetales på grunnlag av dyretall ved telledatoene 1.3. og 1.10. For sau (inkl. utegangersau) og ammegeit utbetales hele tilskuddet på grunnlag av dyretall 1.3. 

Grunntilskudd for økologisk melk: 40 øre per liter.

Øvrige offentlige tilskudd til landbruket
For øvrige offentlige tilskudd til landbruket gjelder samme regler for økologisk og konvensjonelt drevne gårder. Disse tilskuddene refereres ikke her, men det henvises til gjeldende jordbruksavtale og til «Handbok for driftsplanlegging» som NIBIO gir ut hvert år etter at jordbruksavtalen er klar.

Ved omlegging til økologisk landbruk gjøres det en del driftsmessige tilpasninger. Det kan føre til at enkelte av de ordinære offentlige tilskuddsordningene som var uaktuelle ved konvensjonell drift, kan være aktuelle når gården drives økologisk. Dette kan være tilskuddsordninger som f.eks. tilskudd for dyrking av fôr i fjellet, tilskudd til seterdrift, tilskudd til dyr på utmarksbeite, tilskudd for endret jordarbeiding og tilskudd til bevaringsverdige storferaser.

Distriktstilskudd
«Handbok for driftsplanlegging» fra NIBIO inneholder ikke detaljerte oversikter over geografisk inndeling av sonene for ulike distriktstilskudd. Dette er viktig informasjon ved innsending av søknad om tilskudd og ved omleggingsplanlegging. Opplysninger om soneinndeling fås ved henvendelse til mottaksorganisasjonene for jordbruksprodukter (TINE, Nortura osv) eller av den enkelte gårdbruker.

Areal- og kulturlandskapstilskudd
Areal- og kulturlandskapstilskuddet blir redusert for søkere som har for mye grovfôrareal i forhold til normalt arealbehov for den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen på landbrukseiendommen.

Ved vurdering av dette skal forholdstallet mellom arealbehov og arealgrunnlag legges til grunn. Hvordan dette beregnes, er oppgitt i «Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd» og referert i veiledningsheftet gårdbrukerne mottar ved søknad om produksjonstilskudd i august hvert år. I økologisk landbruk er det først og fremst sauebruk som drives svært ekstensivt, som kan oppleve en reduksjon av areal- og kulturlandskapstilskuddet på dette grunnlaget.

Les mer
Hovland, I. (red.) Handbok for driftsplanlegging 2019/2020. NIBIO Bok nr. 5, 2019. (og evt. seinere utgaver)
Landbruksdirektoratet. Produksjonstilskudd til økologisk landbruk                                                                                  

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no