Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Flis som dypstrø til storfe

Enkle, uisolerte bygninger er godt egnet til storfehold. I slike bygninger kreves det at dyra skal ha tilgang til et varmeisolerende liggeunderlag, med rikelig med strø. Bruk av talle eller dypstrø av halm er vanlig. I områder med lite kornproduksjon kan bruk av flis være et alternativ. 

Størrelse på flisa som ble brukt i forsøket. Foto: Juni Rosann Johannsen
Størrelse på flisa som ble brukt i forsøket. Foto: Juni Rosann Johannsen

Mykt underlag bra for husdyrvelferden

Det er kjent at storfe foretrekker å ligge på mykt underlag, og at mykt underlag reduserer skader på dyra. Samtidig har myke underlag en positiv effekt på dyras liggeatferd og bevegelsene de har når de skal legge seg og reise seg. Tidligere studier har vist at det ved bruk av flis til talle/dypstrø kan være utfordrende å holde underlaget tørt og rent. Flere mener at det vil være en fordel med høyt tørrstoffinnhold i dyras grovfôr og i strømateriale, og at dyra samtidig bør ha en annen type underlag der dyra står og eter, f.eks spaltegolv. Om dyra har fri tilgang til et uteområde kan de fôres utendørs.

Bruk av talle/dypstrø krever at man har god tilgang på store mengder strø. Man bør dessuten kunne strø, håndtere og ta ut underlaget på en enkel måte. Det bør strøs ofte nok og i store nok mengder til at dyra holder seg rene. En risiko med alle typer dypstrø er at om det ikke produseres eller oppbevares på riktig måte, kan det dannes store mengder sopp og bakterier. 

Flis og halm i forsøk

Norsk senter for økologisk landbruk har sammenlignet dyrevelferd hos kviger i binger på Tingvoll gard med bruk av lokalprodusert flis kontra halm som dypstrø. Etter forsøket ble dypstrøet kompostert ved ulike metoder, både på lab-nivå og i fullskala, for å se hvordan en best kan hindre avrenning og sikre tilbakeføring av næringsstoffer til jorda.

I forsøket ble fjorten kviger holdt i to binger, den ene med dypstrø av halm og den andre med dypstrø av flis i en periode på 43 dager. Deretter ble type strømateriale i bingene byttet om, i en ny periode på 43 dager. Den hygieniske kvaliteten til rent strø og dypstrø ble sammenlignet, hvor innhold av ulike typer muggsopp, gjærsopp og bakterier ble undersøkt. Forekomst av Eimeria (koksidier) og strongylidetype egg (nematoder) i kvigenes avføring ble også undersøkt. Renhet på kvigenes ulike kroppsdeler ble vurdert, og kvigene ble videoovervåket for å observere og registrere liggeatferd.

Rapport Flis

Liggetid for kvigene

Gjennom hele forsøket ble det strødd så ofte og i så store mengder som var nødvendig for å holde det rent. Det ble strødd med mye større mengder flis enn halm, og selv om tørrstoffinnholdet var høyest i halm var tørrstoffinnholdet høyest i dypstrø av flis. Til tross for dette viste resultatene fra atferdsobservasjonene av kvigenes liggeatferd at de hadde lengre total liggetid på halm sammenlignet med flis. Samtidig var det ikke signifikant forskjell på antall liggeperioder og liggetid per liggeperiode mellom kvigene på flis kontra halm.

Forsøket var et pilotforsøk med få dyr, men det ga likevel en del kunnskap. Halm så ut til å være et mer behagelig underlag som ga den beste velferden for dyra, men flis kan også være et godt strømateriale som kan brukes i områder med dårlig tilgang på halm.

Les mer

Johanssen, J.R.E., Sørheim, K., Brunberg, E. & Strøm, T. 2018. Flis som underlag til storfe. Kan bruk av flis til dypstrø gi like god dyrevelferd som bruk av halm?NORSØK Rapport nr. 6, 2018

Johanssen, J.R.E, Sørheim, K.M., Strøm, T. & Brunberg, E.I. 2019. Bedding hygiene, cleanliness and lying behaviour for heifers housed on wood chip or straw deep bedding.Acta Agriculturae Scandinavica Section A – Animal Science, publisert online 10.5. 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no