Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Fugler skyr ensretta landbruksdrift

Mange fuglearter knyttet til jordbrukslandskapet i Europa er i tilbakegang. Reduksjon i antall individer og arter kan knyttes til intensive driftsformer i landbruket. Flere undersøkelser viser at det er flere fugler på økologiske arealer enn arealer drevet konvensjonelt.

Utviklingen av fuglebestander i 40 europeiske land viser negative trender for 41 av 58 fuglearter knyttet til jordbrukslandskapet. Som en del av et større overvåkingsprogram registrerte Norsk institutt for skog og landskap antall fugl i jordbrukslandskap over hele Norge. Til dette registreringsarbeidet fikk de god hjelp av Norsk ornitologisk forening.

Tiltak fungerer, men driftsmetoder har konsekvenser

I Sverige er det registrert nedgang i antall fuglearter som lerker, stær og gråspurv. Nedgangen har delvis bremset opp eller er snudd for andre arter.

Jordbruksverket forsøker å gjøre noe med problemene og har en egen strategi for å styrke det biologiske mangfoldet også på flatbygdene. Denne omfatter mange konkrete tiltak knyttet til gardsdrift, blant annet tilskudd til beite og ekstensiv engdyrking, og bevaring av våtmarksområder og andre landskapselementer.

Intensitet gir bestandsnedgang

Naturvårdsverket publiserte i 2008 en rapport om den svenske fuglebestanden. Undersøkelser viser tydelig sammenheng mellom bestandsnedgang og ulike mål på intensitet i jordbruket. De viktigste årsakene til nedgang i antall fugler er:

  • korn blir sådd og høstet tidligere enn før
  • mer ensidig drift
  • overgang fra høy til silo
  • fjerning av grøfter, åkerholmer og steingarder
  • drenering av våtmarker
  • laver beitetrykk
  • økt bruk av kjemiske sprøytemidler.

Kjemiske sprøytemidler påvirker fugler indirekte ved at tilgangen på føde i form av ugrasfrø, edderkopper og insekter, reduseres.

Fugler i det fri - velger økologi...

Ved sammenligning av arts- og individantall på økologiske og konvensjonelle gårder, viser mange undersøkelser et større antall fugler på økologiske gårder.

I Norge er det gjort slike sammenligninger i jordbrukslandskapet i Hedmark. Det var flere hekkende bokfink- og grønnfinkpar regnet per arealenhet og større individtetthet av sanglerke, gråspurv og gulspurv på det økologiske arealet enn det konvensjonelle arealet.

En gjennomgang av europeiske studier viste at økologiske gardbruk i snitt kom bedre ut en konvensjonelle, blant annet med:

  • 25 % flere fugler i åkerkanten
  • 44 % flere fugler i åkeren vinterstid
  • flere rugende lerker.

Les mer

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no