Img 9900 Kjokkenhagedag

Hvem gjør hva for økologisk produksjon og forbruk?

Her finner du en oversikt over mange av dem som arbeider med økologisk landbruk i Norge.

Økologisk Norge

Økologisk Norge er en ideell fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk. Medlemmene består av både produsenter og forbrukere. Organisasjonen arbeider for å fremme målene og idégrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge. Virksomheten består blant annet av produsentrettet arbeid, i tillegg til prosjekter, som for eksempel demo av økomat i butikk og servering av økomat på festivaler og større idrettsarrangementer. Økologisk Norge tar opp produsent- og forbrukerrettede spørsmål overfor myndighetene. Organisasjonen utgir magasinet Ren Mat.

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgiving (NLR), tidligere forsøksringene, består av regionale enheter som driver med rådgiving og forsøksvirksomhet. Virksomheten omfatter blant annet kompetente rådgivere innen økologisk landbruk i hele landet. Noen av rådgiverne er nasjonale fagressurser med spisskompetanse innenfor ulike fagområder. Disse bistår de lokale rådgiverne. NLR har flere veiledningsprosjekt for omlegging til, og drift innen, økologisk landbruk. Alle kan benytte seg av tilbudene Økologisk Førsteråd, Økologisk Økoplan, Økologisk Rådgivingsavtale og Fagsamlinger/Økologisk Grupperåd. 

De nasjonale økologiske fagressursene i NLR gir ut nyhetsbrev om økologisk grovfôr, økologisk frukt- og bær og økologisk korndyrking til produsenter. Grobladet blir sendt til Karbon Agro-interesserte. Fagressursene på økologiske grønnsaker bidrar sammen med lokale rådgivere på markdagar og gardsbesøk i alle landsdeler, innen både stor- og småskala yrkesdyrking. Medlemmer av NLR har tilgang på enda flere tilbud. Rådgivningsenheter som arbeider med økologisk landbruk utgir fagbladet Økologisk Landbruk.

Norsk senter for økologisk landbruk - NORSØK

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er et forskningsinstitutt og nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk og mat. NORSØK driver med forskning, utviklingsarbeid og kunnskapsformidling. Det er NORSØK som er ansvarlig for drifta av hjemmesida Agropub. 

Biologisk-dynamisk Forening

Biologisk-dynamisk Forening arbeider for et jordbruk som fremmer både jordas og menneskenes helse og livskraft. Biologisk-dynamisk Forening arbeider sprer kunnskap og interesse for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng. Utgir tidsskriftet "Herba".

Mattilsynet

Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat, samt er ansvarlig for regelverket (EUs regelverk og økologiforskriften). Mattilsynet har inngått avtale med Debio om gjennomføring av selve den praktiske kontrollen av gårdsbruk og i bedrifter. Debio rapporterer til Mattilsynet om resultatene av kontrollen. Mattilsynet er sekretariat for Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). Informasjon om regelendringer, innspill til myndighetene og utredningsarbeid er viktige oppgaver for utvalget, som bredt sammensatt.

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge i henhold til regelverket. Debio garanterer for at Ø-merkede varer er produsert på en økologisk måte. Alle økologiske varer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Virksomheter som produserer, foredler, importerer, pakker om eller på annen måte håndterer uemballert vare skal sertifiseres av Debio. Alle som får godkjenning blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, dvs. juletrær, pyntegrønt, snittblomster, potteplanter til pynt og kosmetikk. Tilskudd for økologisk produksjon forutsetter deltakelse i Debios kontrollordning.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet forvalter ulike tilskuddsordninger, har ansvar for markedsovervåkning av økologiske produkter og utarbeider oversikter over arealer, produksjon, foredling og omsetning. Landbruksdirektoratet har en rådgivende funksjon overfor Landbruks- og matdepartementet (LMD) i spørsmål knyttet til økologisk landbruk.

Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for felles informasjon om økologisk mat i Norge og driver nettstedet okologisk.no, har ansvaret for informasjonskampanjer for å øke forbruket av økologisk mat og koordinerer markedsaktiviteter for økologisk mat i Norge. Okologisk.no skal fremme kunnskap om et økologisk levesett.

Utdanning

Det blir undervist i økologisk landbruk på ulike skoler, både på videregående nivå, på folkehøgskoler, på høgskoler og universitet. Her nevnes noen institusjoner som har drevet slik undervisning lenge.

- Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland har landslinje for økologisk landbruk. De har VG2 Landbruk og gartneriutdanning og VG3 Landbruk. 

- Fosen folkehøgskole i Rissa har økologisk jordbruk som et av flere hovedkurs. Skolens gårdsbruk drives økologisk.

- Høgskolen Innlandet, avd. Blæstad, tilbyr nettbasert studium med samlinger underveis i undervisninga.

- Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, tilbyr kurs i økologisk landbruk, bærekraftige produksjonssystemer og agroøkologi.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no