Resultater fra Danmark viser at økologiske melkeproduksjonsbruk har mindre nitrogenutvasking.ra økologiske og konvensjonelle husdyrløse bruk i gjennomsnitt er like. Foto: Anita LandResultater fra Danmark viser at økologiske melkeproduksjonsbruk har mindre nitrogenutvasking.ra økologiske og konvensjonelle husdyrløse bruk i gjennomsnitt er like. Foto: Anita Land

Mindre nitrogenutvasking på økobruk i Danmark

Resultater fra tidlig dansk forskning viser at økologiske mjølkebruk har 40 % mindre N-utvasking enn sine konvensjonelle naboer.

Er det mer eller mindre nitrogenutvasking fra økologiske bruk enn fra deres konvensjonelle naboer?

Dette spørsmålet kan gi opphav til mange diskusjoner. En av mytene om økologisk jordbruk er at en ikke kan styre næringsstoffene særlig presist, og at det derfor er større muligheter for utvasking. Men dette er ikke korrekt, i følge den danske forskeren Marie Trydeman Knudsen ved Forskningscenter Foulum. 
 
Resultater fra Danmark viser at økologiske melkeproduksjonsbruk har ca. 40 % mindre nitrogenutvasking enn konvensjonelle melkebruk, mens nitrogenutvaskinga fra økologiske og konvensjonelle husdyrløse bruk i gjennomsnitt er like.  

Effektiv utnyttelse av nitrogen

Hvordan kan det ha seg at de økologiske melkebrukene har mindre utvasking av nitrogen enn de konvensjonelle? Her forklarer forsker Trydeman Knudsen hvorfor.
"I utgangspunktet har økologiske bruk med storfe færre dyr per hektar. Men denne forskjelle i seg selv forklarer ikke den lavere utvaskinga, siden konvensjonelle bruk med storfe med ca 1,0 dyreenheter per hektar likevel har større nitrogenutvasking.
 
Størstedelen av forklaringa ligger i at økobøndene ikke importerer så mye nitrogen til gården som deres konvensjonelle naboer, som kjøper inn handelsgjødsel.
 
Men produserer ikke så økobøndene mindre melk og får lavere avlinger?
 
Jo, melkeproduksjonen og avlingene er en smule lavere, men ikke så mye at det motsvarer den lavere utvaskinga. Det nitrogenet som kommer inn på gården blir rett og slett utnyttet mer effektivt, slik at det ikke tapes så mye nitrogen i systemet.
 
På husdyrløse bruk utnyttes nitrogenet som kommer inn på bruket til gjengjeld ikke mer effektivt hos økobøndene, noe som medfører at nitrogenutvaskinga til slutt er den samme på konvensjonelle og økologiske husdyrløse bruk.

Forskjellen til det konvensjonelle reduseres

Det er likevel ingen grunn til for de økologiske storfeprodusenterå hvile på laurbærene . Nitrogenutnyttinga, særlig for konvensjonelle storfebruk, er blitt bedre i løpet av årene. Dette gjør at forskjellen mellom nitrogenutvasking mellom konvensjonelle og økologiske bruk er blitt mindre.
 
Hvis økologiske bruk med storfe skal holde forspranget, må det arbeides med saken, og det er hele tida plass til forbedringer og mer effektiv utnytting av nitrogenet generelt sett. Husk på, at bare 25 prosent av det nitrogenet som tilføres melkeproduksjonsbruket, finnes igjen i melka og i salgsavlinga.
 
Både økonomisk og miljømessig er det uhensiktsmessig å tape nitrogen - det burde mye helle omdannes til avdrått og avlinger. Det er altså gode grunner til å forsøke å holde på nitrogenet, for eksempel ved hjelp av effektive fangvekster."

Les mer om resultatene her:

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no