Meitemarken er en viktig alliert for å få plantene til å gro. Foto: Silja ValandMeitemarken er en viktig alliert for å få plantene til å gro. Foto: Silja Valand

Færre skadelige nematoder i økologiske åkerbrukssystem i Nederland

De første resultatene fra nederlandske forsøk virker lovende: det er mulig å forbedre jordhelsa med økologisk drift. Resultatene viser også tydelig at det finns økologiske metoder for å bekjempe patogener i jord, og gjøre dyrkingssystemer mer bærekraftig. 

Forsøket startet i 2006, og pågår på sandjord med en forekomst av rotsårnematode (Paratylenchus penetrans) og kransskimmel (Verticillium dahliae, visnesjuke på svensk). Begge organismene kan – enten alene eller sammen – gjøre stor skade i mange kulturer. To driftssystemer blir testet: økologisk – i henhold til SKAL-regelverket (Nederlands kontrollinstans for økologisk drift), og konvensjonelt – med kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler.

Metode

Det ble dyrket hvete på arealet det første året. Etter tresking ble feltet delt opp og ulike tiltak iverksatt: et kontrollareal der jorda ble holdt svart, dyrking av gras-kløver, tildeling av kompost 5 tonn/daa, og en kombinasjon av dyrking av tagetes (som aktivt dreper rotsårnematoder) og tildeling av kitin og kompost.

I det konvensjonelle systemet ble jorda gasset med metam-natrium, som dreper nematoder. I den økologiske delen ble brukt biofumigasjon. Ferskt organisk materiale fra italiensk raigras ble harva ned, og jorda ble dekket med plast i tre måneder etterpå. Omsetningsprosessen frigir stoffer som endrer jordlivet. Etter disse behandlingene ble det dyrket poteter, liljer og korn (2007 – 2009). Etter innhøstingen av kornet ble tiltakene fra 2006 gjentatt. Så ble det dyrket potet, gulrot og mais (2010 – 2013). 

Resultater

Det mest påfallende var at selv om det totale antallet nematoder var ganske likt i begge driftssystemer, var andelen planteparasitære nematoder signifikant lavere i det økologiske driftssystemet sammenlignet med det konvensjonelle. Bl.a. gjaldt dette rotsårnematode, rotgallnematode og stubbrotnematode.

Kombinasjonen av tagetes, kompost og kitin og biofumigasjon, samt kjemisk bekjempelse ga nedgang i antall nematoder, mens de fleste enkelttiltakene hadde liten effekt. Dyrking av gras-kløver ga økt forekomst av nematoder.

Effektene på potetavlingene i 2010 var oppsiktsvekkende: mens det var liten forskjell i total tavling mellom behandlingene, var skadene fra flatskurv, svartskurv og nematoder mye mindre i det økologiske driftssystemet. Dette har helt klart mye å si for mengde salgbar avling. Selv om det er snakk om resultater fra bare et år, mener forskerne at det også kan være slike effekter i andre kulturer.

Forsøket fortsetter i flere år, med dyrking av mais og korn. Etter det skal behandlingene gjentas, og flere prøver vil bli tatt ut.

Konklusjon

Forsøksresultatene gir et første bevis på at økologisk drift endrer på forskjellige jordparametere, som sammen gir bedre jordhelse. Resultatene viser også at det finns alternative metoder for å undertrykke patogene organismer i jord, og forbedre bærekrafta i dyrkingssystemer.

Kilde: Korthals, G., Molendijk, L., & Visser, J. 2013. Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen in conventionele en biologische bedrijfssystemen: minder schadelijke nematoden in het biologische bedrijfssysteem! Gewasbescherming, 44:6 160-163

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no