Åker Eu Aksjonsplan

Nå lanseres europeisk aksjonsplan for økologisk landbruk

Nå har EU lansert sin aksjonsplan for økologisk landbruk. Den inneholder en rekke tiltak for å stimulere til økt produksjon og forbruk. En tredel av EU forskningsmidler til landbruk skal øremerkes til prosjekter som er relevante for økologisk landbruk.

Skjermbilde 2021 03 26 Kl 08 45 09
Trykk på bildet og les handlingsplanen for økologisk landbruk i EU (2021-2027)

Som en del av EUs nye strategi for landbruket, «Farm to Fork», er det et mål at 25 % av EU’s landbruk skal være økologisk i 2030. For å nå dette målet er det nå vedtatt en egen aksjonsplan for økologisk landbruk. Planen går fram til 2027 og plasserer økologisk landbruk sentralt i arbeidet med å utvikle mer bærekraftige matvaresystemer i EU. Tiltakene i planen skal sørge for en balansert utvikling mellom produksjon og etterspørsel. Foruten en egen plan på EU-nivå, vil nasjonale strategier være viktige redskaper for å nå målet.   

En viktig del av planen omfatter forskning og utviklingsarbeid. Innafor bevilgningene som brukes til landbruk, skogbruk og distriktsområder skal minst 30 % brukes til økologisk landbruk eller tema som er relevante for driftsformen. Det er nevnt flere fagområder som er relevante også for norske produsenter, blant annet husdyrvelferd, formeringsmateriale, bruk av insektprotein til fôr og fortsatt arbeid med å unngå bruk av uønska stoffer som kobber. Innafor økologisk akvakultur er det nevnt behov for arbeid innen bla. bedre velferd og alternative fôrkilder.

Aksjonsplanen omfatter en rekke områder. Informasjons- og kommunikasjonsarbeid står sentralt, til produsenter, forbrukere og andre målgrupper. I regi av EU skal det arrangeres en årlig «Organic Day» i medlemslandene, og økologiske demonstrasjonsgårder skal etableres. Det legges også opp til å etablere et nettverk av karbonnøytrale, økologiske driftsenheter. Rådgivningen til produsenter skal styrkes og lokal videreforedling av økologiske produkter skal stimuleres. Opprettelse av egne «øko-distrikter» vil også bli vurdert.

Gjennom å inkludere økologisk mat i innkjøpskriteriene for mat til kantiner og skoler legges det opp til økt forbruk av økologisk mat. EU vil også vite hva ulike typer mat egentlig koster, inkludert indirekte kostnader og betydning av skattlegging, og vil sette i gang forskning på området. Kostnadene med forurensning og forgiftninger er eksempler på hva som bør være med i slike vurderinger.  

Paraplyorganisasjonen for økologisk landbruk i Europa, IFOAM Organics, ønsker den nye aksjonsplanen velkommen. Jan Plagge, presidenten i organisasjonen, sier han allerede gleder seg til den årlige «Organic Day» i EU. Eduardo Cuoco, direktøren i IFOAM Organics Europe, legger vekt på betydningen av å involvere nasjonale, regionale og lokale aktører for å kunne oppnå målene i planen.

Les mer

Organic Action Plan (OAP) 2021-2027. IFOAM Organics Europe

EU-Kommisjonens tiltaksplan for økologisk matproduksjon fram mot 2030. Regjeringen.no, 6.4.2021

EU's offisielle side om økologisk landbruk: politikk, regelverk, sertifisering, støtteordninger

CORE Organic research themes. Oversikt over forskningsprosjekter finansiert gjennom CORE Organic siden 2004, oppdelt i ti ulike fagområder 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no