For å lykkes med økologisk drift må du være nøye med rett tiltak til rett tid både i ugraskamp og i dekking mot insekter, spesielt i gulrot, sier Guren. Foto: Andreas Winter / Ren MatFor å lykkes med økologisk drift må du være nøye med rett tiltak til rett tid både i ugraskamp og i dekking mot insekter, spesielt i gulrot, sier Guren. Foto: Andreas Winter / Ren Mat

Økodrift ved naturreservatet

– Jeg ser på økologisk drift som en mulighet for å oppfylle min målsetting om bærekraftig forvaltning av gården, sier økobonde og samarbeidspartner Per Boe Guren fra Kure Vestre i Rygge i Østfold. Han er del i et treparts-samarbeid som gir en god økologisk helhet. 

I området rundt Kurefjorden, ved den aller flateste, kystnære delen av Østfold, finner du et naturreservat.

I nærmeste nabolag ligger også et godt etablert økosamarbeid, med korn og gras og til sammen om lag 60 mål tidligpotet og 150 mål gulrot. Har du kjøpt gulrot i dagligvare i det siste, kan det hende at den kommer nettopp herfra.

På gården Kure Vestre har #Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT, Per Boe Guren, drevet økologisk produksjon de siste tjue årene, og de siste femten årene i tett samarbeid med gode naboer. Selv driver han i dag om lag 500 mål, halvparten eget areal og halvparten leid naboareal.

Misfornøyd med avling og pris

– Hva var bakgrunnen for at du la om til økologisk drift?

– Etter at vi tok over gården i 1989 var vi ikke fornøyd med utviklingen verken på avling eller pris. Jeg gikk på omleggingskurs i 1996. Jeg fikk se økologisk produksjon av grønnsaker, poteter, korn og gras i Vestfold og fant ut at utfordringene med ugras og investeringer kunne løses. Vår daværende produksjon var allerede nesten sprøytefri.

Tilleggsverdi

 Vi fikk gratis førsteråd av Forsøksringen og lagde kalkyler til eget bruk. Utgangspunktet var at det var marked for mine aktuelle produksjoner. Økologiske produkter har en tilleggsverdi som deler av markedet etterspør og er villig til å betale en merpris for.

– Slik jeg ser det representerer også økologisk produksjon ønske om og vilje til forandring, sier Guren, som gjennom økologisk drift oppfyller sin målsetting om bærekraftig forvaltning av gården.

Samarbeid og melk som motor

- I 2002 startet vi samarbeid med naboene Jens E Kase og Stig Gammelsrød om økologisk produksjon av grønnsaker og potet, og fra 2007 har vi også hatt samarbeid om økologisk melkeproduksjon hos Stig Gammelsrød. Melkeproduksjonen er på mange måter motoren i systemet vårt. Grønnsak- og potetproduksjonen er bygd opp over tid i samarbeid med Gartnerhallen/ Bama.

Gården Kure Vestre i Rygge i Østfold eies og drives i dag av Astri Garmo Guren og Per Boe Guren. Gården består av 248 dekar dyrket mark, 291 dekar skog, 60 dekar annen utmark og 35 dekar tomteareal. Foto: Andreas Winter / Ren Mat
Gården Kure Vestre i Rygge i Østfold eies og drives i dag av Astri Garmo Guren og Per Boe Guren. Gården består av 248 dekar dyrket mark, 291 dekar skog, 60 dekar annen utmark og 35 dekar tomteareal. Foto: Andreas Winter / Ren Mat

Grovfôr, gulrot og potet

 Vi produserer nå økologisk mais og eng til grovfôr til kuene hos Stig som produserer 520.000 liter økologisk melk. I år hadde vi nesten 200 mål med økologisk korn hvor en del brukes i fjøset og en del selges. Vi hadde også på vår gård ca 70 mål totalt med økologisk gulrot og potet, på avtale med Gartnerhallen/ Bama.

Rett tiltak i rett tid

– Er det noen særlige utfordringer som økologisk drift byr på?

God agronomi er helt sentralt. For å lykkes med økologisk drift må du være nøye med rett tiltak til rett tid både i ugraskamp og i dekking mot insekter, spesielt i gulrot.

– Ser du noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

Konvensjonelle bønder kunne nok med fordel benytte samme type utstyr og metoder for mekanisk ugrasbekjempelse i gulrot og potet som det vi gjør. Dekking med duk mot insekter i gulrot er også et aktuelt tiltak.

Vurderer videre omlegging

På Guren sin gård, Kure Vestre, startet omleggingen i 1997. Hele denne gården og de arealene Guren leier, totalt 501 mål dyrkamark, er nå i økologisk drift. På nabogårdene Bjølsund og Vold har omlegging skjedd etter hvert. De har nå både økologisk og konvensjonell produksjon, og de vurderer kontinuerlig å øke omleggingen til mer økologisk produksjon. Med nytt robotfjøs hos Stig på Bjølsund og kjølelagre og ventilerte lagre på Bjølsund og Vold Gård, ligger det greit til rette.

– Økologisk produksjon på egne og leide gårder gir også en god helhet sammen med det store naturreservatet som eiendommene her grenser til, mener #Inspirasjonsbonde Per Boe Guren.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no