Foto: DebioFoto: Debio

Trøndelag planlegger for økt økologisk

Trøndelag er det eneste fylket i landet med en gjeldende handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk. 

Hovedmålet er å øke både produksjon og forbruk av økologisk mat, selv om dette ikke tallfestes i planen.

Trøndelag Handlingsplan
Trykk på bildet og les handlingsplanen

Handlingsplanen for Trøndelag, datert 17. juni 2020, inneholder en beskrivelse av status, utfordringer, mål og tiltak for økologisk produksjon og forbruk. Trøndelag har lenge vært ledende i landet på økologisk produksjon. Statistikken viser imidlertid at fylket har hatt en relativt sterkere nedgang i økologisk landbruk de siste åra, sammenlignet med hele landet. Dette gjelder både for antall bruk og for areal med økologisk drift.

Gjennom planen synliggjøres utfordringer og behov for tiltak. En slik gjennomgang er nyttig fordi det gir oppmerksomhet og legitimitet til økologisk som produksjonsmetode. I planen for Trøndelag blir det slått fast at fylket bør utvikle både storskala og småskala landbruk for å bidra til å dekke opp økt etterspørsel. Hovedmålet er å øke både produksjon og forbruk av økologisk mat, selv om dette ikke tallfestes i planen.

Uten øremerkede midler

Tidligere var Fylkesmannen i alle fylker pålagt å utarbeide handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk. Det fulgte også med øremerkede midler som ble brukt til å smøre prosesser eller støtte prosjekter. Med Stortingsmelding «Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon» (Meld. St. 11 (2016-2017)) falt det nasjonale målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, bort. Som en konsekvens av dette ble det også slutt på fylkesvise planer og øremerkede midler.

Regionale næringsplaner

Fra 2020 har mange av Fylkesmannens oppgaver overfor landbruket blitt flyttet til fylkeskommunene. Fylkene utarbeider regionale næringsplaner hvor også landbruket inngår. Noen fylker har utarbeidet en egen regional plan for landbruket. Slike planer vedtas av Fylkestinget og fungerer som strategisk verktøy for å utvikle landbruksnæringa videre. Fylkene kan bruke de regionale tilretteleggingsmidlene på ulike måter. Det synes tilfeldig om økologisk landbruk i det hele tatt er nevnt i slike strategier eller om økologisk landbruk blir spesielt tilgodesett med midler. Bærekraft, lokal mat, næringsutvikling, merkevarebygging og økt verdiskaping inngår i strategiene, men uten at økologisk landbruk som metode kobles til disse begrepene. Dette til tross for at det mange steder nettopp er bønder med økologisk produksjon som står i bresjen for å ta i bruk nye metoder og samarbeidsformer.

Avhengig av ildsjeler i byråkratiet

Landbruksansvarlige i de ulike fylkene har på forespørsel bekreftet at når handlingsplanene og de øremerkede midlene falt bort, har arbeidet med økologisk mat blitt mindre målrettet. Flere fylker har bevisst valgt å ikke prioritere handlingsplan for økologisk utvikling, mens andre skal gå i gang med ny plan utover høsten og vinteren. Dette arbeidet synes nå å avhenge av at det finnes ildsjeler og pådrivere blant de ansatte hos Fylkesmann eller fylkeskommune.

Manglende strategi får konsekvenser

For den enkelte bonde merkes det trolig ikke på kort sikt om fylket har en handlingsplan for å utvikle det økologiske landbruket og øke etterspørselen etter økologisk mat. Agronomiske utfordringer, dyre innsatsmidler, mangel på innsatsmidler og utfordringer med avsetning av produktene er viktigere og mer prekært. For eksempel ville det bety svært mye om TINE inngår avtale med nye melkeprodusenter om levering med merpris.

Men over tid vil det antakelig merkes godt dersom økologisk som driftsform får mindre oppmerksomhet regionalt hvis det ikke nevnes eller på noen måter synliggjøres i regionale strategier. Uten strategier og mål kan det bli mindre forståelse for å gi støtte til gardsbruk og økologiske prosjekter og det økologiske landbruket risikerer generelt mindre legitimitet. Når bybefolkninga etterspør mer økologisk mat, må det nødvendigvis bli mer import hvis ikke det norske landbruket greier å levere.

Referanser

LMD, Meld. St. 11 (2016-2017). Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbrukspolitikk 

Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020 – 2025

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no