Foto: Anne de BoerFoto: Anne de Boer

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018-2030

Stortinget har vedtatt en ny nasjonal strategi for økologisk landbruk. Den erstatter «Handlingsplan for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020 – Økonomisk, agronomisk - økologisk!»

Nasjonal Strtegi For Økologisk Jordbruk 2018 2030

Norske myndigheter har ikke lenger et tallfestet mål; hverken for hvor mye økologisk produksjon eller økologisk forbruk skal utgjøre. Det er forbrukernes etterspørsel som skal styre hvor mye som produseres.

Spydspissfunksjon

I den nye nasjonale strategien for økologisk jordbruk anerkjennes det at økologisk landbruk har en spydspissfunksjon i å bidra til at alt landbruk blir mer miljøvennlig. Dette kunne myndighetene brukt som selvstendig argument for økologisk omlegging, og da kunne satsingen ha vært mer tydelig og uavhengig av etterspørsel og marked.

 

Økologiprogrammet 2019 2030

Økologiprogram og dialogforum

Den nasjonale strategien har to sentrale hovedgrep, et økologiprgram og et dialogforum. Landbruksdirektoratet har fastsatt dette Økologiprogrammet. Dette har til hensikt å gi retning for en langsiktig prioritering av de ulike virkemidlene innen økologisk produksjon og se disse i sammenheng, hvor målet er å gi en mer målrettet, samordnet og effektiv bruk av virkemidlene. Programmet skal oppdateres jevnlig. Parallelt med et slikt økologiprogram er det etablert et dialogforum der sentrale aktører innen produksjon, foredling, omsetning og forbruk deltar.

Videre legger strategien opp til å rette innsatsen mot følgende tre områder: Kunnskap og kompetanse, legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede.

Når det totalt produseres små volum økologisk mat, kan små svingninger i etterspørsel gi store utslag for de som skal tilpasse produksjonen til markedet. Statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at det for tiden er en økende etterspørsel etter økologiske produkter. Det er derfor fremdeles gode muligheter for utvikling og fortsatt støtte til økologisk landbruk.

Økologisk mat i storhusholdninger

Offentlige og private storhusholdninger oppfordres til å inkludere økologisk mat i sine innkjøp. Storhusholdninger kan være forutsigbare kunder som bidrar til å sikre at et visst volum blir omsatt. Også i denne sammenhengen ville et tallfestet mål for offentlig forbruk gjort det langt enklere å velge økologiske innkjøp. Nå vil det være opp til den enkelte storhusholdning eller lokale politiske vedtak om økologisk mat skal ha prioritet. Blant annet har Oslo kommune og Buskerud fylkeskommune vedtak om bruk av minst 50 % økologisk mat, og prosjekter er i gang for å samordne satsingen her.

Les mer

Landbruks- og matdepartementet 2018. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Nasjonal strategi 2018-2030.

Landbruksdirektoratet 2019.Økologiprogram 2019 - 2030. Rapport nr 8/2019

Landbruksdirektoratet 2018. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Tillegg til rapport nr 9/2018, 17.9.2018

Landbruks- og matdepartementet 2009. Økonomisk, agronomisk - økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no