Foto: Anita Land, NORSØKFoto: Anita Land, NORSØK

Regelverk for økologisk produksjon

I Norge er økologisk landbruksproduksjon regulert av Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, «økologiforskriften», fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. Primærprodusenter kommer i kontakt med øko-regelverket ved inspeksjon og kontroll fra Debio og gjennom veilederne som beskriver produksjonsreglene.

Hvordan regelverket er bygd opp

Begrepet «økologisk landbruk» er lovbeskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området. Før omlegging til økologisk drift er det nødvendig å sette seg inn i regelverket og få en oversikt over hvilke konsekvenser omlegginga vil få for drifta på egen gård.

Økologisk produksjon er omfattet av EØS-avtalen og EUs regelverk for økologisk produksjon tas inn i den norske økologiforskriften uten forandring i ordlyden. Økologiforskriften omhandler produksjonsregler, kontrollordninger, nasjonale tilleggsregler på områder EUs regelverk ikke dekker og andre tilleggsbestemmelser.

Regelverksveilederne bygger på økologiforskriften og gis ut av Mattilsynet, som har ansvar for regelverket. Det er en veileder som gir utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon. En annen veileder gir utfyllende informasjon om foredling, lagring, import og omsetning av økologisk næringsmidler og fôrvarer. Veilederne må leses sammen med forskriften, inklusive forordningsteksten, da det alltid er forskriften med oppdatert forordningstekst som utgjør de til enhver tid gjeldende bestemmelsene. Reglene er utarbeidet for praktisk drift, og er utformet med tanke på å forene viktige mål med hva som er praktisk mulig. Den enkelte regel er minstekrav for godkjenning.

Internasjonalt  er idébakgrunn og mål for økologisk landbruk fastsatt av IFOAM Organics International. Dette er en internasjonal sammenslutning av organisasjoner og institusjoner som arbeider med økologisk landbruk. Regelverket for økologisk produksjon tar utgangspunkt i dette. I regi av IFOAM er det vedtatt en definisjon av økologisk landbruk og fire prinsipper som driftsformen bygger på.

«Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle.» (Norsk oversettelse av definisjon vedtatt av IFOAM 2008)

De fire IFOAM - prinsippene
Helse - Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet

Økologi - Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem 

Rettferdighet - Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse

Varsomhet - Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner (Norsk oversettelse av prinsipper vedtatt av IFOAM 2005)

Debio

Mattilsynet har delegert sertifiseringsmyndigheten for økologisk produksjon til organisasjonen Debio. Produsenter søker om å bli en del av kontrollordningen og Debio inspiserer at driften tilfredsstiller kravene til økologisk produksjon gjennom gardsbesøk og samtale med driftsansvarlig. Debios rolle er å være et bindeledd mellom gårdbruker og forbruker. De hjelper gårdbrukere som ønsker å drive økologisk, samtidig som kontrollen er en forsikring overfor forbrukerne om at de økologiske varene er hva de gir seg ut for å være. Alle som blir godkjent blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. Slik sikres den økologiske kvaliteten på produktene, og Ø-merket er forbrukernes og produsentenes garanti for dette.

Karenstiden for planteproduksjon er tidsrommet som begynner ved drift av et areal i henhold til reglene for økologisk landbruksproduksjon og varer fram til areal/produksjon kan godkjennes økologisk. Karenstid for husdyr er tidsrommet som begynner ved fôring og stell i henhold til reglene for økologisk landbruksproduksjon, og varer fram til besetningen kan god kjennes økologisk.

Les mer

Mattilsynets Veileder for økologisk landbruk

Debios temaark til enkeltproduksjoner i økologiregelverket

Debio 2022. Nytt økologiregelverk innføres snart i Norge. debio.no. Besøkt 07.03.22

IFOAM Organics International 2005. Prinsippene for økologisk landbruk

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften)

Rapporter fra EGTOP. EGTOP er en uavhengig ekspertgruppe som gir EU-kommisjonen faglige innspill mht hva som kan tillates i økologisk landbruk, og som i neste omgang danner grunnlag for regelendringer i EU-forordningen, f.eks. ulike typer innsatsmidler, som plantevernmidler, jordforbedringsmidler og gjødselprodukter

Lytt til

Dypdykk i økologisk mat og landbruk. Intervju med Emil Mohr. Bakmaten.no, 2.12.2020

 

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no