Hva er best for miljøet økologisk eller konvensjonelt landbruk. Foto: Anita Land

Økonomi i økologisk landbruk

Økonomisk sluttresultat i økologisk drift blir bestemt av mange faktorer. Her diskuteres noen av disse faktorene, og kalkyler for noen husdyr- og planteproduksjoner blir presentert.

Regelverk for økologisk produksjon

Betegnelsen økologisk landbruk er rettslig beskyttet i «Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler», fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det er ikke tillatt å markedsføre landbruksprodukter som økologiske hvis de ikke er produsert og kontrollert i henhold til forskriften. Ny økologiforskrift og oppdatert EU-regelverk for økologisk produksjon ble gjeldende i Norge fra 18. mars 2017.

Mattilsynet er kontrollmyndighet for økologisk landbruksproduksjon. Organisasjonen Debio har fått delegert myndighet av Mattilsynet for å utøve tilsyn med økologisk land­bruks­produksjon i Norge. Tilsynet består av kontroll og godkjenning i henhold til det norske regelverket for økologisk produksjon i tråd med EUs regelverk. Debio utfører årlige inspeksjoner hos alle som deltar i kontrollordningen, og som ønsker å bruke Ø-merket (og eventuelt Demeter-merket i tillegg). Debios kontroll omfatter gårdsbruk, anlegg for akvakultur, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd, serveringssteder og importører. Ø-merket er forbrukernes garanti for at en vare er økologisk. Alle spisesteder som ønsker å markedsføre økologisk mat kan synliggjøre satsingen ved hjelp av Debios serveringsmerker i bronse, sølv eller gull. Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk. Slike regelverk gjelder for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, men gir de samme rettighetene til bruk av Ø-merket. Dette gjelder økologiske juletrær, pyntegrønt og potteplanter til pynt og økologisk kosmetikk.

I Norge har vi bare ett regelverk og ett merke for økologisk produksjon, i motsetning til mange andre land som kan ha et offentlig og et eller flere private merker. I tillegg til de generelle reglene for økologisk produksjon er det tilleggsregler for biologisk-dynamisk drift og bruk av Demeter-merket.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Mattilsynet i samarbeid med Debio utformet to regelverksveiledere. En som gir informasjon om regelverket for økologisk landbruksproduksjon, og en for foredling, lagring, import og omsetning av landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer. I veilederne gis det utfyllende beskrivelser av regelverket som gjelder på økologiområdet. Veilederne skal også bidra til aktiv, ensartet og samordnet forvaltning på området.

Regelverksveilederen for økologisk landbruk inneholder prinsipper og målsetning for økologisk landbruk, i tillegg til generelle krav og bestem­melser for plantedyrking, husdyrhold og birøkt. Lister for godkjente gjødsel- og jordforbedrings­­midler, plantevernmidler, fôrmidler, produkter til rengjøring og desinfisering og lister over største tillatte dyretetthet både innendørs og utendørs er også angitt.

Omlegging av garden til økologisk drift

Omlegging av gardsdrifta skjer ofte gradvis over noen år. Ny kunnskap er nødvendig, kanskje nye redskaper, og jorda legges om skifte for skifte. Slik høster "ferske" økobønder erfaringer under­veis, uten at konsekvensene blir for store. Ønsker du å legge om garden din, bør du ta kontakt med det kommunale landbrukskontoret, der får du skjema for søknad om ­produksjonstilskudd til økologisk landbruk. Informasjon om tilskudd finnes på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet. For å motta tilskudd til økologisk drift må man være tilsluttet Debio-ordningen.

Faglig hjelp til omlegginga får du gjennom medlem­skap i en av de regionale enhetene til Norsk Landbruksrådgivning med kompetanse innen økologisk landbruk. Norsk Landbruksrådgivning tilbyr rådgivning i økologisk landbruk over hele landet. Er du interessert i omlegging kan du få «Økologisk Førsteråd», det vil si en gjennomgang og vurdering av muligheten for økologisk drift på din gard. Ordningen er gratis og omfatter besøk av en landbruksrådgiver og en enkel rapport om mulig økologisk drift på garden. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning. Norsk Landbruksrådgivning arrangerer kurs- og markdager, gir personlig veiledning og sørger for at du treffer andre bønder i samme situasjon. Som medlem av en rådgivningsenhet kan du få medlemsbladet «Økologisk landbruk», et fagtidsskrift med forsøksresultater, gardsreportasjer og annet aktuelt lese­stoff.

TINE tilbyr en rådgivningspakke med økologisk førsteråd til aktuelle kandidater som vurderer omlegging til økologisk melkeproduksjon.

Avdrått - mjølkekyr, resultater fra økologiske gårder

I økologisk landbruk baserer man produksjonen mest mulig på ressursene som finnes på den enkelte gård. Fôret skal være av økologisk opprinnelse.

Tabellen neden­for viser gjennomsnittlig avdråttsresultat og kraftfôrforbruk i økologiske buskaper fra 2008 til 2017. Kilde: TINE

Tabell 1. Middel årsavdrått, kraftfôrandel og fôrenheter kraftfôr per 100 kg energikorrigert melk for økologiske buskaper med registreringer hele året i Ku­kontrollen.

År

Antall buskaper

Kg melk per årsku

Kg EKM* per årsku

Kraftfôrprosent

FEm kraftfôr per 100 kg EKM

2008

281

6 234

6 448

29,7

22,8

2009

270

6 381

6 582

30,0

22,8

 

2010

339

6 601

6 752

32,5

23,8

2011

356

6 722

6 771

32,7

24,7

2012

2013

344

329

6 853

7 046

6 947

7 073

33,3

33,7

25,9

25,7

2016

267

 

7 113

 

24,2

2017

264

 

6 916

 

24,7

2019

238

 

7 246

 

25,9

 

Omsetning av økologiske produkter

En stor del av de økologiske produktene omsettes gjennom de store omsetnings­organisasjonene. En del meierier tapper økologisk melk og produserer økologisk rømme og ost. Nortura og en del private slakterier omsetter økologisk kjøtt. Nortura omsetter også økologiske egg. En del økologiske produkter omsettes ved direkte salg, torgsalg og abonnementsordninger, bl.a. grønnsaker, poteter, frukt og bær, eller videreforedles ved gardsysterier eller andre mindre foredlingsvirksomheter.

Merpris for økologisk kumelk

I 2020 var andelen økologisk melk 3,3 % og anvendelsesgraden 57 %. Når anvendelsesgraden øker, øker også lønnsomheten og bruttofortjenesten.

TINE har likevel behov for mer økologisk melk og har åpnet for å tegne nye økomelk-kontrakter i fjellregionen rundt Røros og i andre områder hvor det er ønskelig med øko-avtaler. Når markedet gir rom for det, tegnes avtaler med nye økologiske produsenter. Derfor oppfordres alle som vurderer omlegging til økologisk drift, til å ta kontakt med TINE. Produsenter som er i omlegging til økogisk produksjon får 25 øre per liter i merpris. Merpris til melkeprodusenter er kr 85 øre/liter for godkjent økologisk melk, under forutsetning av at man får leveranseavtale med TINE. Røros-meieriet gir i tillegg 3 øre per liter for melk produsert i nærområdet til meieriet og inntil 8 øre per liter for redusert bruk av kraftfôr per kg EKM. Merprisen gjelder kun kumelk, det gis ikke merpris for økologisk geitemelk.

Merpris for økologisk kjøtt

Nortura har avtaleordning for økologiske slakt. Nortura har behov for økologisk storfekjøtt, og åpner for å tegne nye avtaler både med de som allerede har avtaler og med nye produsenter. For å få avtale kreves medlemskap i Nortura, Debio-godkjenning og at besetningen er registrert i Ku- eller Storfekjøttkontrollen. Merpris for økologiske slakt gis bare for slakt levert innenfor inngått avtale.

Økologisk storfe, sau og lam kan leveres som økologiske, men dersom leveransen ikke er innenfor inngått avtale, avregnes økoslakta som konvensjonelle slakt til gjeldende avregningspriser.

Nortura gir følgende merpriser på økologisk kjøtt levert innenfor inngått avtale:

Storfe
Øko-pristillegg:
Alle storfe unntatt kalv:

 • Øko-pristillegg kr 0,50 per kg.

Øko-kvalitetstillegg:
Gjelder kun ung okse, ung ku, kvige og kastrat:

 • Øko-kvalitetstillegg: kr 6,50 per kg.

For å oppnå øko-kvalitetstillegg stilles følgende krav til slaktet:

 • Slaktevekt: fra 200 kg
 • Slakteklasse: P+ eller bedre
 • Fettgruppe: fra 1

Sau og lam
Økologisk ungsau/sau:

 • Pristillegg kr 1,00 per kg 

Økologisk stjernelam:

 • Pristillegg kr 3,00 per kg 

      For å oppnå pristillegg på økologiske stjernelam stilles følgende krav til slaktet:

 • Slaktevekt: 15,1 kg og mer
 • Slakteklasse: O+ eller bedre
 • Fettgruppe: 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3                                               

Kalv, vær, geit, kje og gris

Disse produktene har ikke økologisk varestrøm hos Nortura og får ikke tillegg i prisen.

Kylling

Avregningspris for økologisk kylling er 42,68 kr/kg for alle klasser.

Andre slakterier

En del private slakterier tar også imot økologiske slakt. Merprisene fra private slakte­ri­er vil avvike og variere fra det som er skrevet ovenfor og må sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

Merpris for økologiske egg

Både eggsamvirket (Nortura) og private omsetningsledd tar imot økologiske egg, og betaler en merpris for disse. Det er store prisforskjeller mellom ulike mottagere av økologiske egg. Hos Nortura gis det merpris for størrelse L og M. Merprisen for disse er kr 8,90 – 9,90 – 12,60 per kg avhengig av om man sammenligner med Solegg fra frittgående høner, egg fra frittgående høner eller egg fra høner i miljøinnredning. Gjennomsnittlig merpris til produsent i 2019 var 10,14 kr over prisen på konvensjonelle egg i størrelse M og L fra frittgående høner. Andelen økologisk av totalt leverte egg utgjorde 8,2 % i 2020.

Merpris for økologisk korn, erter og bønner

Flere møller tar imot økologisk fôrkorn, matkorn, erter og bønner. Prisfastsettelsen for økologisk korn tar utgangspunkt i lokal prisfastsettelse for konvensjonell vare med et pristillegg for økologisk korn. Merpris for økologisk vare varierer fra mølle til mølle, Felleskjøpet Agri på Østlandet og i Trøndelag har følgende økotillegg i sesongen 2021/22:

 • Mathvete, fôrhvete og bygg: kr 1,51 per kg
 • Matrug: kr 1,11 per kg
 • Fôrrug, havre, erter: kr 1,31 per kg  
 • Spelthvete, matkvalitet: kr 4,50 per kg
 • Spelthvete, fôrkvalitet: kr 0,70 per kg
 • Rughvete og oljefrø: kr 1,41 per kg
 • Åkerbønner: kr 1,30 per kg

For Strand Unikorn avd. Storhamar gjelder de samme prisene.

Merpris for økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær

Sammenlignet med konvensjonelt dyrkede grønnsaker, poteter og frukt tas det som regel ut en høyere pris i markedet for tilsvarende økologiske produkter. Merprisen som tas ut i markedet varierer gjennom sesongen avhengig av tilførsel, kvalitet, marked, profilering i butikk osv. I 2020 var gjennomsnittlig merpris per kg til produsent 5,44 kr for poteter, 11,11 kr for gulrøtter, 11 kr for blomkål, 5,57 kr for brokkoli, 3,56 kr for agurk og 4,55 kr for epler.

Merkostnader for økologisk kraftfôr

Merkostnaden for økologisk kraftfôr varierer med markedstilgangen på økologisk korn gjennom året. Gradvis har de ulike kraftfôrslagene fått prisdifferanser som ligger jevnere opp mot hverandre, og i september 2021 var merkostnaden både for økologisk drøvtyggerfôr, fjørfefôr og svinefôr på omtrent kr 1,40 per kg (variasjon 1,10-1,70 kr), avhengig av leverandør og type fôr.

Andre driftsmidler i økologisk drift

Alle godkjente økologiske driftsmidler er tillatt. En oversikt over tillatte driftsmidler finnes på hjemmesidene til Debio. Debios driftsmiddelregister skal gjøre det enklere å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon. Driftsmiddelregisteret inneholder både driftsmidler som er økologisk godkjent, og konvensjonelle driftsmidler som er tillatt brukt i økologisk produksjon.

Planleggingsprogram

Norsk landbruksrådgiving og TINE har planleggingsprogram for å kunne beregne økonomiske konsekvenser av omlegging og økologisk drift, henholdsvis «PlanA» og «Ørt».

Økologisk melkeproduksjon – kalkyler

Tabell 2. Fôrforbruk og variable kostnader per kuenhet (1 årsku + 0,30 påsatt kalv per årsku) ved varierende avdråttsnivå. Levende vekt 585 kg.

Fôrslag

Fôrkostnad, kr/FEm

 

Melkeytelse 6 500 kg1)

 

Melkeytelse 7 000 kg1)

 

Melkeytelse 7 500 kg1)

 

Surfôr/høy/beite

0,672)

4 540

4 540

4 555

Økologisk kraftfôr

     5,413)

1 715

1 940

2 150

Fôrforbruk

 FEm

6 255

6 480

6 705

Fôrkostnad,

 Kr

12 325

    13 545

14 700

Andre variable kostnader4)

 Kr 

  4 155

4 155

  4 155

Sum variable kostnader

Kr

16 480

    17 700

18 855


Tabell 3. Produksjonsinntekter og dekningsbidrag per kuenhet ved varierende avdråttsnivå.

Melkeytelse

Produksjonsinntekt5)

Dekningsbidrag per kuenhet6,7)

6 000 kg                                              

39 795

29 240

 

6 500 kg                                               

42 380

30 555

 

7 000 kg                                               

44 960

31 915

 

7 500 kg

                             47 545

33 345

 1.  Kalvemelk og eget bruk/svinn 450 liter, leveransen i eksemplene blir da henholdsvis 5 375, 5 860, 6 345 og 6 830 liter.
 2. Prisen for grovfôret inkluderer kostnader til: såfrø 0,24 kr per FEm, kalk 0,20 kr per FEm (kalking hvert 8. år) og ensileringsmiddel 0,29 kr per FEm.
 3.  Økologisk kraftfôr godkjent og merket med Ø-merke.
 4.  Veterinær, inseminering, medisin, forbruksartikler og annet.
 5. Melkepris er meieriets basispris kr 4,47 per liter pluss merpris for økologisk melk kr 0,85 per liter, til sammen kr 5,32 per liter. I tillegg kommer distriktstilskudd og driftstillegg for melk. 84 kg kuslakt til 52,36 kr per kg. Distriktstilskudd til kjøttprisen kommer i tillegg. Merpris for leveranse av økologisk kukjøtt kr 0,50 per kg er inkludert i prisen. Inntekter fra 0,70 kalv (0,30 til påsett) utgjør 6 748 kr.
 6. Tilskudd til økologisk grovfôrareal og økologisk husdyrhold er inkludert.
 7. Produksjonstillegg for husdyrproduksjon, areal- og kulturlandskapstillegg, distriktstilskudd på melk og kjøtt og driftstilskudd på melk kommer i tillegg. Avgift til Debio og bunnfradrag er ikke med.

 Tabell 4. Arealkrav og dekningsbidrag per dekar6,7 ved varierende ytelse og grovfôravling.

Netto grovfôravling FEm/daa

250

300

350

Dekar grovfôr per kuenhet

18

15

13

Melkeytelse 6 000 kg

1 625

1 950

2 250

Melkeytelse 6 500 kg

1 700

2 035

2 350

Melkeytelse 7 000 kg

1 775

2 130

2 450

Melkeytelse 7 500 kg

1 855

2 225

2 565

 1.  Kalvemelk og eget bruk/svinn 450 liter, leveransen i eksemplene blir da henholdsvis 5 375, 5 860, 6 345 og 6 830 liter
 2. Prisen for grovfôret inkluderer kostnader til: såfrø 0,24 kr per FEm, kalk 0,20 kr per FEm (kalking hvert 8. år) og ensileringsmiddel 0,29 kr per FEm.
 3. Økologisk kraftfôr godkjent og merket med Ø-merke.
 4. Veterinær, inseminering, medisin, forbruksartikler og annet.
 5. Melkepris er meieriets basispris kr 4,47 per liter pluss merpris for økologisk melk kr 0,85 per liter, til sammen kr 5,32 per liter. I tillegg kommer distriktstilskudd og driftstillegg for melk. 84 kg kuslakt til 45,22 kr per kg. Distriktstilskudd til kjøttprisen kommer i tillegg. Merpris for leveranse av økologisk kukjøtt kr 0,50 per kg er inkludert i prisen. Inntekter fra 0,70 kalv (0,30 til påsett) utgjør 7 748 kr.
 6. Tilskudd til økologisk grovfôrareal og økologisk husdyrhold er inkludert.
 7. Produksjonstillegg for husdyrproduksjon, areal- og kulturlandskapstillegg, distriktstilskudd på melk og kjøtt og driftstilskudd på melk kommer i tillegg. Avgift til Debio og bunnfradrag er ikke med.

Økologisk sauehold - kalkyler

Tabell 5. Fôrforbruk, variable kostnader, dekningsbidrag og arealkrav per vinterfôra sau (vfs) ved varierende avdrått, fôrforbruk og avlingsnivå.

Levendevekt, kg   7090  
Lammetall voksne søyer   2,002,23  
Lammetall åringer   1,401,55  
Påsett, %   2020   
 Fôrslag: Fôrkostnad, kr/FEm:  FEmPer vfs.  
Grovfòr og beite1  0,792)  330380  
Økologisk kraftfôr    5,76  4050  
Fôrforbruk FEm per vfs.  370430  
FôrkostnadKr  530610  
Andre variable kostnader2 Kr  345345  
Sum variable kostnader Kr  825905  
Kg kjøtt totalt per vfs   3646  
Produksjonsinntekter per vfs.Kr  26853355  
Tilskudd til økol. lammeslakt og sauerKr  600600  
Dekningsbidrag per vfs.2   24603050  
Nettoavling, FEm per dekar    210240280210240280
Arealbehov, dekar per vfs. 1,61,41,21,91,61,4

 

 1. Fôrmengde til innefôring og innmarksbeite
 2. Inkluderer såfrø, kalk og ensileringsmidler
 3. Værhold, veterinær, medisin og beiteleie m/frakt
 4. Kjøttpris uten distriktstilskudd er satt til kr 47,57 per kg for lammekjøtt og kr 14,11 per kg for sauekjøtt. Merpris for økologisk lammekjøtt med stjernelamkvalitet er kr 3,00 og for sauekjøtt kr 1,00 per kg. Det er forutsatt at 85 % av lammene klassifiseres i O+ eller bedre og oppnår stjernelamkvalitet.
 5. Distriktstilskudd, driftstilskudd, grunntilskudd, produksjonstillegg, areal- og kulturlandskapstillegg, tilskudd til økologisk areal og tilskudd til innmarks- og utmarksbeite kommer i tillegg. Avgift til Debio og bunnfradrag er ikke med.

Økologisk mathvete, kalkyler

Tabell 6. Variable kostnader, kr per dekar

Kostnadsart

Mengde per daa, kg

Pris kr

Kostnad per daa

Såkorn (hvete), innkjøpt

121

9,85

120

Underkultur, hvitkløver

0,30

150

45

Rensing

12

0,83

10

Husdyrgjødsel, tonn

2

50

100

Kalk

30

1,79

55

Leid transport, 12 øre/kg (400 kg)

400

0,13

50

Sum variable kostnader2

  

380

  

Tabell 7. Dekningsbidrag 3 per dekar ved ulike avlingsnivå

Pris + merpris4

kr per kg

Økologisk tilskudd, kr per daa

Avling, kg per daa

200

250

 300

 350

 400

3,80 + 1,51

400

1 080

1 350

1 615

1 880

2 145

 

Økologisk bygg - kalkyler

Tabell 8. Variable kostnader, kr per dekar

Kostnadsart

Mengde per daa, kg

Pris kr

Kostnad per daa

Såkorn (bygg), innkjøpt

119,35 105 

Rensing

110,8310

Husdyrgjødsel, tonn

250100

Kalk

301,7955

 Leid transport, 12 øre/kg (400 kg)

 

 

 

 50

Sum variable kostnader1

  

320

 

Tabell 9. Dekningsbidrag3 per dekar ved ulike avlingsnivå

Pris +

Merpris4

kr per kg

Økologisk

tilskudd

kr per daa

Avling, kg per daa

200

     250

 300

 350

400

3,16 + 1,51

400

1 015

1 250

1 480

1 715

1 950

 1. Innkjøp av såkorn hvert 2. år.
 2. Utgifter til ugrasharving er ikke med. Ved leie av skurtresker inkluderes leien i variable kostnader.
 3. Areal- og kulturlandskapstillegg kommer i tillegg. Tilskudd til økologisk areal er inkludert i dekningsbidraget.
 4. Merpris for levering av økologisk korn til Felleskjøpet er kr 1,51 pr kg for mathvete og bygg i sesongen 2021/22.

Les mer

Brathagen, K. 2020. Et regneeksempel på omlegging til økologisk drift. Buskap nr. 4, 2020

Goplen, S. Fokus må endres fra volum til muligheter. Buskap  nr. 6, 2020

PLØYE ELLER IKKE PLØYE: Redusert jordarbeiding kan være gunstig for jordkvalitet og tilpasning til klimaendringer. Imidlertid kan metodens rolle i reduksjon av klimagasser være overvurdert. Foto: Anita Land
PLØYE ELLER IKKE PLØYE: Redusert jordarbeiding kan være gunstig for jordkvalitet og tilpasning til klimaendringer. Imidlertid kan metodens rolle i reduksjon av klimagasser være overvurdert. Foto: Anita Land

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no