Img 1589 Naturkjott

Priser

Produsenter kan få merpris for sine økologiske produkter gjennom de ulike omsetningskanalene. Her gis en oversikt over merprisen for ulike produktgrupper.

Merpris for økologisk melk

Tine Norske Meierier har behov for mer økologisk melk og har åpnet for å tegne nye økomelk-kontrakter i fjellregionen rundt Røros og i andre områder hvor det er ønskelig med øko-avtaler. Produsenter som er i omlegging til økologisk produksjon får 25 øre per liter. Merprisen er 85 øre per liter for godkjent økologisk melk for dem som har leveranseavtale med TINE. Røros-meieriet gir i tillegg 3 øre per liter for melk produsert i nærområdet til meieriet og inntil 8 øre per liter for redusert bruk av kraftfôr per kg EKM. Alle som vurderer å legge om til økologisk drift oppfordres til å ta kontakt med TINE. Det gis ikke merpris til økologisk geitemelk. Synnøve Finden og Q-melk-meieriene betaler ikke ekstra for økologisk melk.

Merpris for økologisk kjøtt

Nortura har avtaleordning for økologiske slakt. De har behov for økologisk storfekjøtt og åpner for å tegne nye avtaler både med dem som allerede har avtaler og med nye produsenter. For å få avtale om levering av økologiske storfeslakt kreves medlemsskap i Nortura, Debio-godkjenning og at besetningen er registrert i Ku- eller Storfekjøttkontrollen. Merpris for økologiske slakt gis bare for slakt levert innenfor inngått avtale. Økologisk sau, lam og storfe kan leveres som økologiske, men dersom leveransen ikke er innenfor inngått avtale avregnes økoslakta som konvensjonelle slakt til gjeldende avregningspriser.

Merpriser for økologisk kjøtt fra Nortura, levert innenfor inngått avtale:

Øko-pristillegg: Kr 0,50 per kg for alle storfe unntatt kalv, levert innenfor inngått avtale.

Øko-kvalitetstillegg: Gjelder bare ung okse, kastrat, kvige og ung ku levert innenfor inngått avtale, kr 6,50 per kg.

Krav som stilles til slaktet:

- Slaktevekt: fra 200 kg

- Slakteklasse P+ eller bedre 

- Fettgruppe: fra 1  

Sau og lam 
Sau og ungsau: Pristillegg kr 1,00 per kg 
Økologisk stjernelam: Pristillegg kr 3,00 per kg 

Krav som stilles til slaktet:

- Slaktevekt 15,1 kg og mer

- Slakteklasse O+ eller bedre 

- Fettgruppe: 1+ til og med 3  

Økologisk kvalitetstilskudd på kr 40,- per lam kommer i tillegg på lam klasse O+ og bedre.

Kalv, vær, geit, kje og gris har ikke økologisk varestrøm hos Nortura og gis ikke tillegg i prisen.

Avregningspris for økologisk kylling er 47,28 kr per kg for alle klasser. For grillkylling på 1 100 g er merprisen 18,93 kr per kg.

Produksjon av økologisk fjørfeskalt er liten. Andel økologisk av total produksjon var 0,6 % i 2021. Anvendelsesgraden har vært over 90 % de siste årene. Årsaken er at mange slakterier produserer på bestilling og klarer å selge alt som økologisk.

 

Det er produsentens ansvar å merke dyrene med Debios slaktemerke. Hvis ikke merkingen er korrekt, blir dyrene slaktet og avregnet som ordinære slakt.

En del private slakterier tar også imot økologiske slakt. Merprisene fra private slakterier vil avvike og variere fra det som er skrevet ovenfor og må sjekkes i hvert enkelt tilfelle. 

Merpris for økologiske egg

Både eggsamvirket (Nortura) og private omsetningsledd tar i mot økologiske egg og betaler en merpris for disse. Det er store prisforskjeller mellom ulike mottakere av økologiske egg.

Nortura gir merpris for størrelse L og M. Merprisen er kr 8,90 - 9,90 - 12,90 per kg, avhengig om en sammenligner med Solegg fra frittgående høner, egg fra frittgående høner eller egg fra høner i miljøinnredning. Gjennomsnittlig merpris til produsent i 2021 var kr 10,25 over prisen på konvnsjonelle egg i størrelse M og L fra frittgående høner. Andelen økologiske av totalt innveide egg utgjorde 7,8 % i 2021.

Merpris for økologisk korn, erter og bønner

Flere møller tar i mot økologisk fôrkorn, matkorn, erter og bønner. Prisfastsettelsen for økologisk korn tar utgangspunkt i lokal prisfastsettelse for konvensjonell vare med et pristillegg for økologisk korn. Merpris varierer fra mølle til mølle, Felleskjøpet ønsker at alle leverandører av økologisk korn, erter, oljevekster og åkerbønner tegner avtale før levering av økologisk korn. Ved levering av økologisk korn skal det fremvises gyldig dokument fra årlig Debio-revisjon i tillegg til egenerklæring om at varen er økologisk dyrket. .

Felleskjøpet utbetaler følgende økotillegg for sesongen 2022/2023, merpris per kg:
 Spelthvete, fôrkvalitet kr 0,70
 Bygg, mathvete, fôrhvete kr 1,51
 Spelthvete, matkvalitet kr 4,50
 Havre, erter kr 1,31
 Fôrrug kr 1,19
 Matrug kr 0,99
 Åkerbønner kr 1,30
 Rughvete og oljefrø kr 1,41

 

Norsk økoraps ønsker flere produsenter av økologisk raps. Norsk Økoraps har mottaksanlegg i Degernes i Rakkestad kommune og betalte 11,40 kr per kg for økologisk raps uke 35 og 36 i 2022.

Merpris for økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær

Sammenlignet med konvensjonelt dyrkede grønnsaker, poteter og frukt tas det som regel ut en høyere pris i markedet for tilsvarende økologiske produkter. Merprisen for økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær vil variere gjennom året avhengig av tilførsler, marked osv. I 2021 var gjennomsnittlig merpris per kg til produsent kr 6,25 for potet, kr 8,67 for gulrot, 12,55 kr for kepaløk, 11,99 kr for purre, 8,83 kr for blomkål,  kr 7,38 for brokkoli, 3,58 kr for isbergsalat, kr 4,25 for agurk, 4,50 kr for cherrytomat, kr 4,96 for epler og 10,61 kr for plommer.

For de fleste grønnsakproduktene er andelen økologisk av total omsetning liten. Men med stor variasjon fra produkt til produkt, fra minimal til nær 30 %. Andelen økologisk er over 20 % for rødbeter, pastinakk, urter i veksthus, stilkselleri og ruccola. Andelen økologisk frukt av totalt produsert var henholdsvis 0,5 % for eple og 4,7 % for plomme.

Merkostnader for driftsmidler

Økologisk kraftfôr
Merkostnaden for økologisk kraftfôr varierer med markedstilgangen og prisen på økologisk korn gjennom året. Gradvis har de ulike kraftfôrslagene fått prisdifferanser som ligger jevnere opp mot hverandre, og i september 2022 var merkostnadene for kraftfôr til drøvtyggere, fjørfe og svin omtrent 1,85 kr per kg (variasjon 1,20 - 2,60 kr), avhengig av leverandør og type fôr.
 
Andre driftsmidler i økologisk drift
Alle godkjente økologiske driftsmidler er tillatt. På Debios hjemmeside finnes en oversikt over tillatte driftsmidler. Dette driftsmiddelregisteret inneholder både driftsmidler som er økologisk godkjent og konvensjonelle driftsmidler som er tillatt brukt i økologisk produksjon.  

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no