Img 1589 Naturkjott

Omsetning av økologiske produkter

Det er mange omsetningsmåter for økologiske produkter. De vanlige omsetningskanalene tar i mot øko-varer, men med ulike former for mer direkte salg kan produsenten få en større del av fortjenesten. Noen mindre foredlingsbedrifter og grossister har spesialisert seg på økologiske produkter.

Omleggingsplanene bør også omfatte vurderinger av eventuell videreforedling av produktene og hva slags omsetningsmuligheter som fins. I dag kan de fleste vanlige omsetningskanalene motta økologiske produkter og selge dem videre som økologiske. Det fins også mange andre måter å omsette økoprodukter på, som kan gi mulighet for merpris og økt sysselsetting i tilknytning til gardsdrifta.

Gardsbutikk og direktesalg

Direkte salg fra garden passer best for grønnsaker og poteter, frukt og bær, men kan være aktuelt også for kjøtt- eller meieriprodukter hvis det er videreforedling på garden. Det er gunstig å kunne tilby ulike varer til kundene, og salg av produkter fra nabogarder, lokale kunsthåndverkere eller andre i nabolaget vil gi større kundegrunnlag.

Ved direkte salg er det produsenten som får hele salgssummen, men det å drive butikk kan være tidkrevende. Sørg for at åpningstid og kundetilgjengelighet er moderat, slik at det ikke går ut over andre arbeidsoppgaver og privatliv. Mange har erfaring med at sjølbetjent utsalg av varer fungerer bra. De aller fleste kundene er ærlige ved slik handel og betaler for varene i den oppsatte kassa. Selger bør fylle opp med varer og tømme pengekassa i løpet av dagen. Markedsføring, god skilting og trivelige lokaler er viktig hvis en skal selge direkte fra garden, likeledes at det går klart fram at det er økologiske varer som selges, både med merking på produktene og i butikken/lageret ellers.

Bondens marked

Bondens marked har blitt en populær salgskanal for gardsprodukter mange steder. Rundt 240 slike markedsdager blir arrangert årlig, fordelt på mer enn 20 steder i Norge. Gjennom direktesalg på Bondens marked kan gårdbrukere styrke inntektsgrunnlaget på gården og sitte igjen med en større del av verdiøkningen. Bak Bondens marked står HANEN, Økologisk Norge,Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke. Økologiske produsenter er ofte overrepresentert på disse markedene i forhold til det totale produksjonsomfanget, noe som tydelig viser at mange produsenter er opptatt av sammenhengen mellom økologisk og lokal mat. Disse markedene er en viktig møteplass mellom produsent og forbruker, og gir god mulighet til å markedsføre egne produkter spesielt og økologisk landbruk generelt.

Økohandel på nett

Tidsskriftet "Ren Mat" har en nettguide for matvarer, tekstiler, egenpleie og diverse andre produkter. Her finnes informasjon om butikker, spisesteder, matkasser og virksomheter som selger egne produkter.

Andre omsetningsmåter

I flere områder i Norge er det firma som driver abonnementssalg av landbruksprodukter. Kundene får regelmessige leveranser av for eksempel grønnsaker, poteter, frukt og egg brakt hjem. Mengde og pris avtales på forhånd, men varesammensetningen varierer, etter årstid og tilgjengelighet.

Mange storkjøkken ønsker å servere økologisk mat, blant annet restauranter, kantiner og institusjoner som sykehus og sykehjem. Som produsent kan det være aktuelt å inngå avtaler om direkte leveranser til slike storkjøkken. Oslo og Akershus er Foregangsfylke for forbruk av økologiske råvarer i private og offentlige storhusholdninger gjennom prosjektet "Økologisk mat i storhusholdninger (ØQ)". DebioInfo driver utøvende veiledningstjeneste rettet mot storhusholdninger, ved å planlegge og koordinere veiledning og kurs for virksomheter som ønsker å basere sitt kjøkken på bærekraft-prinsipper og med økologiske råvarer.

Noen mindre bedrifter innen foredling tar i mot økologiske råvarer, blant annet Rørosmeieriet AS, slakteriene Trygve Brovold AS i Stange og Vikja i Vik i Sogn, og safteriet Balholm AS i Balestrand.

I tillegg til de ordinære grossistene fins det noen som har spesialisert seg på økologiske produkter, blant annet Økomat Innherred og Øko-kompaniet AS. De fleste selger både norske og utenlandske produkter.

Foregangsfylke økologiske grønnsaker har utarbeidet en oversikt over alternative salgskanaler i Norge. Mange av disse omsetter også andre økologiske produkter.

Andelslandbruk

Andelslandbruk (Community Supported Agriculture, CSA) er en direkte omsetningsmåte som involverer forbrukerne aktivt. Dette er et andelsjordbruk hvor forbrukerne kan betale for produktene gjennom arbeid på garden eller ved vanlig betaling. Produksjonen avtales på forhånd, slik at gardbrukeren er sikret avsetning på produktene. Dette er utbredt i USA og andre land. Siden 2012 har mer enn 100 andelslandbruk blitt etablert. Det er andelslandbruk i alle landets fylker og til sammen er det registrert over 10.000 andelshavere. Økologisk Norge arbeider med å trygge modellen for andelslandbruk som en forutsigbar distribusjonskanal for lokalproduserte økologiske varer og stimulere til etableringen av nye andelslandbruk. Les mer på nettsida om andelslandbruk.

Les mer

Milford, A.B. & A. Devik 2023. Grønnsaker i fellesskap. Resultat fra en spørreundersøkelse med medlemmer av norske andelslandbruk. NIBIO Rapport nr. 27, 2023

Bentsen, K. 2021. Three Essays on Market Shaping Dynamics in Digital Local Food Markets. Doctoral diss. no. 113, Universitetet i Sørøst-Norge

Devik, A. (red.) 2015. Håndbok for andelslandbruk.Oikos - Økologisk Norge

Norsk Bonde- og småbrukarlag 2020. REKO-ringen. Håndbok for REKO-ringen.

Solberg, S.L. 2015.Alternative salgskanaler for økologiske grønnsaker i Norge - muligheter for avsetning av økologisk grønnsaksproduksjon.Foregangsfylke økologiske grønnsaker

Aasen Leikvoll, G.K. m.fl. 2020REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk? TF-notat 3/2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no