Img 7559 Potet

Økonomi planteproduksjon

Inntektene fra planteproduksjonen vil endres ved omlegging til økologisk drift. Inntektene avhenger blant annet av valg av vekst, avlingsnivå, offentlige tilskudd og ikke minst merprisen som kan oppnås for produktene når karenstida er over.

På inntektssida må det skilles mellom karenstida (når jorda er under omlegging, men ikke ferdig omlagt) og tida etter omlegging (når produktene er godkjent og kan selges som økologiske, med en merpris). Karenstida for ettårige vekster og eng- og beitevekster er minimum to år. For flerårige vekster utenom eng- og beitevekster er karenstida tre år.

Merpris og tilskudd

Når karenstida er over og arealene er godkjent som økologiske av Debio, kan produktene selges som økologiske og oppnå en merpris. I tillegg til vanlige areal- og kulturlandskapstilskudd gis årlige, offentlige arealtilskudd for areal ferdig omlagt til økologisk drift. Omleggingstilskudd ble avviklet i 2014.

 For avtaleåret 2021/2022 er arealtilskuddet per daa fulldyrka økologisk drift: 

  • Kr 400,- for korn og annet frø til modning og krossing (inkl. arealer i 2.karensår)
  • Kr 800,- for poteter (inkl. arealer i 2.karensår)
  • Kr 1 650,- for grønnsaker (inkl. arealer i 2.karensår), frukt og bær (inkl. arealer i 2.og evt. 3.karensår)
  • Kr 25,- for innmarksbeite og annet areal som blir dyrket økologisk (eng, beite, grønnfôr, fôrkålrot, fôrnepe, fôrraps, fôrmargkål, kross og raigras)
  • Kr 500,- for grønngjødslingsarealer (inkl. arealer i 2.karensår) og areal brakket for å bekjempe ugras
  • Kr 150,- for areal i 1.karensår (alle vekstgrupper)

Leveransekontrakter

Felleskjøpet tilbyr flerårige avtaler for omlegging til økologisk korn-, oljefrø, erter og åkerbønner. For omlegging til dyrking av slike vekster økologisk tilbys en 5-årig kontrakt, med utbetaling av merpris fra første karensår. For dem som allerede driver økologisk tilbys det treårige kontrakter med pristillegg for leveranse av matkorn og annet økologisk korn, og ettårig kontrakter for åkerbønner, erter og oljefrø. 

Avlingsnivå

Avlingsnivået for både fôr- og salgsprodukter etter omlegging vil påvirke inntektene og dermed driftsresultatet. Å slutte med kunstgjødsel vil være en stor omstilling for jorda, og vil i de fleste tilfeller medføre en avlingsnedgang. Hvor stor denne nedgangen blir, avhenger blant annet av jordsmonn, tidligere gjødsling, tidligere produksjoner, annen næringstilførsel, grad av jordpakking og grøftebehov. Oppblomstring av ugras fordi en slutter med kjemiske sprøytemidler kan også bidra til avlingsnedgang. Det er vanskelig å angi eksakte tall for avlingsnedgangen, men generelt vil det være slik at avlingene fra ettårige vekster som korn og grønnsaker vil gå mest ned, mens eng og andre flerårige kulturer vil oppleve mindre avlingsnedgang. Belgvekster som erter og kløverfrøeng vil i liten grad oppleve avlingsnedgang.

De fleste opplever at avlingsnivået øker igjen noen år etter omleggingsstart etter hvert som jorda omstiller seg.

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no