Høsting av grønngjødsel på Apelsvoll. Foto: Oddvar Bjerke, NIBIOHøsting av grønngjødsel på Apelsvoll. Foto: Oddvar Bjerke, NIBIO

Grønngjødsel med belgvekster gir ikke større lystgassutslipp

Belgvekster i grønngjødselblandinger gir avlingsøkning året etter, men nitrogenet de samler gir ikke økt lystgassutslipp.

Dette kom fram i et dansk forsøk hvor ulike grønngjødselvekster ble dyrket som forkultur til bygg. Raigras, fôrreddik og vikke ble brukt i reinbestand, mens rødkløver ble sådd både i reinbestand og i blanding med gras. Kløver og vikke er belgvekster, med en unik evne til å samle nitrogen fra lufta. De er derfor et godt artsvalg i grønngjødselblandinger med tanke på avlingsnivå for hovedkulturen. I det danske forsøket gav kløver og vikke størst tørrstoffavling og størst nitrogenavling av bygg, i forhold til de andre grønngjødselvekstene og i forhold til kontrolleddet.

Med sin nitrogenfiksering og sitt høye innhold av nitrogen kan belgvekster mistenkes for å slippe ut mye lystgass (N2O), som er en viktig klimagass. I forsøket ble derfor utslipp av lystgass undersøkt for de ulike vekstene. Målingene forgikk over et år, fra vekstsesongen for grønngjødselplantene til høstingen av bygget året etter. Utslippene fra feltene med ulike vekster viste ingen statistisk forskjell per arealenhet. Regnet per kg avling var imidlertid tendensen at belgvekstene gav mindre utslipp av lystgass enn de andre vekstene, og mindre enn fra kontrolleddet, uten grønngjødsel. Bruk av fôrreddik som grønngjødselvekst gav størst utslipp totalt, og med stort utslipp i løpet av vinteren.

Forsøket ble utført som en del av det danske prosjektet HighCrop og EU-prosjektet Legume Futures. Forskerne konkluderte med at bruk av belgvekster som grønngjødsel kan gi økte avlinger av hovedkulturen uten å øke utslippene av lystgass.

X. Li, P. Sørensen, S. O. Petersen & J. E. Olesen 2015. Legume-based catch crops can improve N-supply without increasing the N2O emission. Århus Universitet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no