KONTROLL PÅ MØKKA: Husdyrgjødsel er en viktig ressurs der effekten påvirkes av gjødselkvalitet, jordkvalitet , klima og vær. Nå er kunnskap om disse variablene systematisert i en store studie. . Foto: Stian SørensenKONTROLL PÅ MØKKA: Husdyrgjødsel er en viktig ressurs der effekten påvirkes av gjødselkvalitet, jordkvalitet , klima og vær. Nå er kunnskap om disse variablene systematisert i en store studie. . Foto: Stian Sørensen

Husdyrgjødsel i økologisk landbruk

Debio-godkjente produsenter har blitt spurt om bruken av husdyrgjødsel.  Undersøkelsen viste at om lag 35 prosent av øko-produsentene bruker konvensjonell husdyrgjødsel.

Mange av de økologisk produsentene bruker gjødsel fra egen, konvensjonell husdyrproduksjon. Da er det særlig gjødsel fra storfe, småfe eller gris som blir brukt. Andre typer konvensjonell husdyrgjødsel som blir brukt er gjødsel fra kylling, kalkun og frittgående høns. Fjørfegjødsel kan også være innkjøpt vare. Undersøkelsen ble utført i 2011, og viste at en stor andel av den konvensjonelle husdyrgjødsla ble brukt på korn og grasareal. Bare 10 prosent av dem som benytter konvensjonell husdyrgjødsel oppgir at de ønsker å gå over til økologisk gjødsel i løpet av 1 – 5 år.

Undersøkelsen ble utført av Jon Magne Holten på oppdrag av Regelverksutvalget for økologisk produksjon.

Holten, J.M. 2012. Bruk av husdyrgjødsel i økologisk landbruk. Resultat fra en spørreundersøkelse høsten 2011. Rapport, Agroøko konsult.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no