Det er mange fordeler med å ha ku og kalv sammen lenger. Forskning har vist at kalver som får være sammen med kyr og die ikke viser unormal sugeatferd. Foto: Anita LandDet er mange fordeler med å ha ku og kalv sammen lenger. Forskning har vist at kalver som får være sammen med kyr og die ikke viser unormal sugeatferd. Foto: Anita Land

Klimagassutslipp ved oppal av oksekalver

Lavere metanutslipp ved bruk av fôr rikt på stivelse, men samlede klimagassutslipp var minst ved fôring med grovfôr. Dette var konklusjonene i et dansk forsøk med oksekalver som fikk ulik fôring.    

Ulik fôring, men lik tilvekst

I forsøket deltok halvtårs gamle oksekalver av rasen Holstein. Kalvene ble delt inn i fire grupper. I 16 uker fikk disse gruppene ulik fôring. Alle kalver fikk både kraftfôr og grovfôr, men grovfôrandelen varierte fra 10 til 60 % i de ulike gruppene. Kalvene som fikk mest grovfôr fikk mindre stivelse, mens innholdet av råprotein og energi var omtrent likt i de ulike fôringsalternativene. Det var ingen forskjeller i fôropptak og tilvekst mellom de to gruppene.

Klimaavtrykket lavest med mest grovfôr 

En stor andel grovfôr i fôret gir økt produksjon av klimagassen metan i fordøyelsen. Men skal man beregne klimaavtrykket for et produkt, dvs. det samlete utslipp av klimagasser, må en se på alle klimagasser og vurdere hele produksjonen. De danske forskerne fant at variasjonen i totalt utslipp regnet per kg kjøtt melllom de ulike gruppene var liten, mellom 9,4 og 9,9 kg CO2-ekvivalenter per kg spiselig produkt. Utslippet var imidlertid lavest for fôrrasjonen med mest grovfôr. Forskerne påpeker at det er viktig å vurdere hele produksjonen når en skal utvikle produksjonssystem for storfe som gir reduserte klimagassutslipp.   

Les mer

Hellwing, A.L.F., P.Lund, L. Mogensen & M. Vestergaard 2018. Growth, feed intake, methane emissions and carbon footprint from Holstein bull calves fed four different rations.Livestock Science 214 (2018), s. 51-61

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no