Nettside for
økologisk landbruk
Anita Land 2980 Kalver

Klimagassutslipp ved oppal av oksekalver

Lavere metanutslipp ved bruk av fôr rikt på stivelse, men samlede klimagassutslipp var minst ved fôring med grovfôr. Dette var konklusjonene i et dansk forsøk med oksekalver som fikk ulik fôring.    

Ulik fôring, men lik tilvekst

I forsøket deltok halvtårs gamle oksekalver av rasen Holstein. Kalvene ble delt inn i fire grupper. I 16 uker fikk disse gruppene ulik fôring. Alle kalver fikk både kraftfôr og grovfôr, men grovfôrandelen varierte fra 10 til 60 % i de ulike gruppene. Kalvene som fikk mest grovfôr fikk mindre stivelse, mens innholdet av råprotein og energi var omtrent likt i de ulike fôringsalternativene. Det var ingen forskjeller i fôropptak og tilvekst mellom de to gruppene.

Klimaavtrykket lavest med mest grovfôr 

En stor andel grovfôr i fôret gir økt produksjon av klimagassen metan i fordøyelsen. Men skal man beregne klimaavtrykket for et produkt, dvs. det samlete utslipp av klimagasser, må en se på alle klimagasser og vurdere hele produksjonen. De danske forskerne fant at variasjonen i totalt utslipp regnet per kg kjøtt melllom de ulike gruppene var liten, mellom 9,4 og 9,9 kg CO2-ekvivalenter per kg spiselig produkt. Utslippet var imidlertid lavest for fôrrasjonen med mest grovfôr. Forskerne påpeker at det er viktig å vurdere hele produksjonen når en skal utvikle produksjonssystem for storfe som gir reduserte klimagassutslipp.   

Les mer

Hellwing, A.L.F., P.Lund, L. Mogensen & M. Vestergaard 2018. Growth, feed intake, methane emissions and carbon footprint from Holstein bull calves fed four different rations.Livestock Science 214 (2018), s. 51-61

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no