Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Økologisk landbruk og klimagasser

NORSØK har utgitt en kort kunnskapsstatus om økologisk landbruk og klimagasser, bygd på resultater fra internasjonal forskning. Dagens kunnskap er mangelfull og et mål for rapporten er å gi et grunnlag for videre studium og debatt.

Rapport Om Landbruk Og Klimagasser

Utslipp og lagring

Alle former for landbruk bidrar til utslipp av klimagasser. Landbruksdrift påvirker også mengden av karbon i dyrkingsjorda. Sammenligninger av ulike driftsmåter i landbruket viser at utslippene av klimagasser fra konvensjonelt landbruk generelt er større enn fra økologisk landbruk når klimagassutslippene regnes per arealenhet.

Beregnes utslippene per produsert enhet kommer økologisk drift ofte dårligere ut enn konvensjonelt landbruk. De fleste undersøkelsene er gjort i land med industrialisert landbruk. I et slikt intensivt landbruk gir ofte økologisk landbruk lavere avlinger enn konvensjonelt landbruk, noe som forklarer høyere utslipp per produsert enhet. Hvis en tar karbonbalansen i jord med i klimagassregnestykket, viser flere undersøkelser at en økologisk driftsform kan gi bedre muligheter for å lagre karbon i jorda enn konvensjonell drift.

Metan og lystgass

Det er særlig utslipp av lystgass fra jord og gjødsel og metanutslipp fra dyr, gjødsel og jord som bidrar til landbrukets negative klimapåvirkning. Virkningene av utslippene av karbondioksid er små, både fordi mengdene er forholdsvis små og fordi metan og lystgass har sterkere oppvarmingseffekt (GWP).

Store variasjoner

Måling av klimagassutslipp fra landbruket og lagring av karbon i jord er komplisert. Dette er prosesser i naturen og dermed i stor grad avhengig av klima og andre faktorer i omgivelsene. Variasjonene kan være store, både geografisk og over tid. Målinger bør derfor foretas mange steder og foregå over tid for å kunne gi sikre data. Det er registrert store variasjoner i klimagassutslipp mellom enkeltgårder, både ved konvensjonell og økologisk drift, noe som betyr at mulighetene for å redusere utslippene vil være tilstede i begge driftsformer.

Gode delløsninger i økologisk landbruk

Regelverket for økologisk landbruk gir ingen garanti for lave klimagassutslipp fra gårdsdrifta. Det er per i dag ingen enkeltpunkter i det norske regelverket for økologisk produksjon som omhandler klimagassutslipp direkte. Mange av punktene i regelverket har imidlertid indirekte betydning for utslippene, som f.eks. begrensningen i nitrogen som kan tilføres.  

Det er derfor den samlede effekten av de ulike delene av drifta som er avgjørende. For eksempel gir spesialisering framfor en allsidig driftsform med eng i vekstskiftet, eller økt import av gjødsel og fôr, større muligheter for økte gassutslipp og reduksjon av karboninnholdet i jorda, uansett driftsform.

Metanutslipp fra drøvtyggernes fordøyelse er en stor kilde til utslipp fra landbruket. Ut fra ide-grunnlaget i økologisk landbruk vil tilpasning av dyretallet til gårdens arealer, kombinert mjølk- og kjøttproduksjon og en reduksjon av kjøttforbruket være bedre systemtilpasninger framfor å redusere mengden grovfôr og øke kraftfôrandelen i fôrrasjonen for å redusere metangassproduksjonen.   

God gjødselhandtering, drenering og fornuftig handtering av grønngjødsel er eksempler på enkelt-tiltak som er nødvendige også i økologisk drift for å redusere klimagassutslippene. Stabile og relativt høye avlinger er dessuten avgjørende for lave klimagassutslipp regnet per produsert enhet. Ved å produsere egen energi i form av sol, vind eller biogass kan klimagassutslippene reduseres ytterligere. God jordfruktbarhet er viktig i økologisk landbruk og mange økologiske bønder er bevisste på å stimulere jordlivet ved å tilføre mye organisk materiale og dermed karbon i jord.

Ikke bare klimagassutslipp

Livsløpsanalyser, LCA, er en vanlig metode for å regne ut miljøpåvirkningene av et produkt. Mangler ved metoden vil påvirke resultatene og kan være avgjørende for resultatet ved sammenligninger av jordbruksprodukter. Differensieringen mellom ulike driftsformer i modelleringen og analysene kan være mangelfull, dessuten vil det ofte bare være et begrenset antall kategorier av miljøpåvirkninger som er med i beregningene. Lokale effekter kan bli undervurdert i forhold til de globale effektene. Disse manglene er det viktig å være klar over ved presentasjon av konklusjonene fra slike sammenligninger.

Fra jord til bord

Transport, videreforedling, salg og konsum gir et betydelig bidrag til samlete klimagassutslipp fra matvarekjeden. I tillegg til å redusere utslippene i systemet fram til produktene forlater gården, er det derfor nødvendig å redusere utslippene etter dette. Reduksjon av matsvinn i alle ledd og et endret kosthold vil bidra vesentlig til å redusere klimapåvirkningen fra matproduksjonen.  Dette gjelder uansett driftsmåte i landbruket.

Serikstad, G.L. 2018. Økologisk landbruk og klimagasser – Metan, lystgass og CO2.NORSØK Rapport nr. 2, 2018.

Serikstad, G.L. 2018. Hva hjelper det å redusere klimagassutslippene hvis alle insektene dør?Forskning.no, 7.5. 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no