KONTROLL PÅ MØKKA: Husdyrgjødsel er en viktig ressurs der effekten påvirkes av gjødselkvalitet, jordkvalitet , klima og vær. Nå er kunnskap om disse variablene systematisert i en store studie. . Foto: Stian SørensenKONTROLL PÅ MØKKA: Husdyrgjødsel er en viktig ressurs der effekten påvirkes av gjødselkvalitet, jordkvalitet , klima og vær. Nå er kunnskap om disse variablene systematisert i en store studie. . Foto: Stian Sørensen

Flytende husdyrgjødsel

Blautgjødsel, våtkompostert blautgjødsel, gylle, land og småfegjødsel er ulike typer gjødsel med forskjellige egenskaper.

Blautgjødsel

I blautgjødsel kan tørrstoffinnholdet variere fra 6 til nærmere 14 %. Gjødsel fra både ku, gris og sau kan lagres som blautgjødsel. Under lagring skjer ei anaerob omsetning i gjødsla. Avhengig av forholda dannes det metan (CH4) og hydrogensulfid (H2S). Mineralnitrogenet foreligger som ammonium (NH4). Så lenge gjødsla ligger i lageret er det lite tap av næringsstoff, men faren for tap er stor under og etter spredning.

Våtkompostert blautgjødsel

Våtkompostert blautgjødsel er lett å bruke siden den er homogen og tyntflytende. Den egner seg godt til eng. Våtkompostering reduserer problemer med lukt, ugrasfrø og veksthemmende stoffer. I forsøk har det ikke vært bedre avlinger med våtkompostert blautgjødsel enn ved bruk av ubehandla gjødsel. Det er få gardsbruk i Norge som har våtkompostering.

Gylle
Gylle er blautgjødsel som er tynna ut med vann til 4-5 % tørrstoff. Gylle kan spres gjennom gylleanlegg, slangespredere, gjødslingsmaskin eller lignende. Det er dermed mulig å spre gjødsla i regnvær uten jordpakking. Den lettflytende gjødsla infiltreres raskt i eng. Dermed kan tapet av nitrogen reduseres og gjødselvirkningen blir god. Gylle må spres i små mengder av ganga.

Land

Land (urin) har svært direkte gjødseleffekt, siden næringsstoffene finnes i mineralsk form. Det er nesten ikke organisk materiale i land. Tilsetting av vann i landkummen er et effektivt tiltak mot nitrogentap, og uttynning med vann før spredning gir mindre sviskader på plantene.

Småfegjødsel

Sams lagra småfegjødsel blir ofte dårlig utnytta, fordi den ikke er så lett å handtere. Den består av gjødselhauger og urin, og er dermed både fast og flytende. Mange løser problemet ved å lage blautgjødsel. Da tilsettes vann i kjelleren slik at det blir mulig å røre sammen gjødsla og spre den som blautgjødsel. Slik gjødsel vil gi god utnytting både i åker og på eng.

Les mer

Borchsenius, R. 2020. Usikre verdier for næringsinnhold i husdyrgjødsel. Buskap nr 2, 2020

Kval-Engstad, O. 2021. Gardens egen fullgjødsel.BUSKAP nr. 2,2021

Sikkeland, E. 2020. 17 kg N total-N - gjelder det meg? okologisklandbruk.nlr.no

Wiik, J. 2022. Ta prøve av husdyrgjødsla. viken.nlr.no, 1.3.2022

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no