Struvitt er uttfelt fra urin. Foto: Anita LandStruvitt er uttfelt fra urin. Foto: Anita Land

Fosfor – viktig næringsstoff for planter, dyr og mennesker

De kjente kildene til fosfor er begrensede. Vi må lære oss å resirkulere fosfor for kunne opprettholde fosforgjødslinga i framtida. Prosjektet Improve-P har vurdert ulike kilder for slik resirkulering, og har undersøkt hva holdningene er til å bruke disse i økologisk landbruk.

Økologisk landbruk er avhengig av effektiv utnyttelse og resirkulering av tilgjengelige ressurser. Slik vi disponerer fosforet i matproduksjonen i dag, blir som regel dette viktige næringsstoffet brukt bare én gang av plantene. Fosfor (P) forsvinner fra landbruket i form av plante- og husdyrprodukter. Noe fosfor blir utilgjengelig for plantene gjennom binding til jordpartikler etter gjødsling, mens en del fosfor tapes ved avrenning og erosjon til vassdrag og hav. Svært lite brukes på nytt gjennom resirkulering av organisk avfall tilbake til dyrka jord. Vi trenger å utvikle bedre metoder for resirkulering av fosfor fra urbane områder og matindustri.

Internasjonalt prosjekt om fosfor

Forskere fra seks europeiske land deltok i det treårige prosjektet «Forbedret effektivitet av fosforressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering», forkortet Improve-P. Et viktig mål var bidra til å øke bruken av resirkulert P-gjødsel i økologisk landbruk. Forsøk med ulike typer tilleggsgjødsel, både tillatte og ikke tillatte gjødselslag, ble gjennomført i veksthus og på forsøksfelt. Ubehandlet råfosfat, som er tillatt i økologisk dyrking, er svært lite tilgjengelig på jord med høy pH (> 6). Råfosfat inneholder dessuten mye mer kadium per kilo fosfor enn de fleste andre gjødselslag. Du kan lese mer om dette HER.

En viktig aktivitet fra norsk side var å undersøke nåværende regelverk for bruk av tilleggsgjødsel utenom det gården selv produserer, sammenholdt med forslaget til nye EU-regler som ble presentert i 2014. I dag er konvensjonell husdyrgjødsel fra de fleste husdyrslagene, kompostert husholdningsavfall, kjøtt- og beinmel og treaske tillatt, mens produkter laget av urin og fast gjødsel fra mennesker ikke er tillatt, og kravene til bruk av råtnerest etter biogassproduksjon er så strenge at bruken i økologisk dyrking blir svært begrenset.

Hva er akseptabelt som fosforgjødsel?

En del av prosjektet bestod i å kartlegge hvordan ulike brukergrupper i ulike land forholder seg til forskjellige typer av resirkulert tilleggsgjødsel, både gjødselslag som nå er tillatt og de som ikke er det. Seniorforsker Anne-Kristin Løes i NORSØK ledet arbeidet med denne kartleggingen. Tabellen nedenfor viser hvor mange av de spurte, i prosent, som godtok at de ulike gjødselslagene kan brukes i økologisk landbruk. Mest populært som tilleggsgjødsel var parkavfall og kompost av husholdningsavfall. Det var større skepsis til bruk av konvensjonell gjødsel fra gris og fjørfe.     

Type gjødselprodukt eller substrat

Prosent, %

Kompostert parkavfall91
Kildesortert husholdningsavfall85
Vegetabilske rester fra næringsmiddelindustri77
Konvensjonell storfegjødsel75
Konvensjonell gjødsel fra sau og geit73
Konvensjonell hestegjødsel 72
Kjøtt- og beinmjøl72
Matavfall fra storhusholdning71
Struvitt fra human urin69
Avfall fra næringsmiddelindustri, inkl. animalier64
Kloakkslam63
Aske fra brent kloakkslam    56
Konvensjonell fjørfegjødsel56
Konvensjonell grisegjødsel55
Råfosfat        54
Gjødsel fra pelsdyr31

Kloakk inneholder mye fosfor

Kloakkslam inneholder fosfor. I Norge blir kloakk renset vedavvanning og stabilisering av slammet med kalk, eller slammet kan brukes somett av flere substrat i biogassanlegg. Det finnes teknologi som feller ut fast P-gjødsel som kalsiumfosfat eller struvitt(magnesium-ammonium fosfat), godt beskrevet HER hvis du vil lese mer. I struvitt er fosfor godt tilgjengelig for planter, men samtidig lite løselig i vann. Det er også mulig å rense ut P-gjødsel fra asken etter brenning av avvannet slam. Slike produkter vil inneholde mindre patogener, tungmetaller og miljøgifter enn kalket slam, men prosessene krever energi og tilsetning av kjemikalier. Forbrenning av kloakkslam omdanner dessuten store mengder organisk materiale til klimagassutslipp, i stedet for at materialet kunne gjort nytte for seg i jorda.

Gjødsel fra mennesker er per i dag ikke lov å bruke i økologisk dyrking, men EGTOP-gruppa som gir EU-kommisjonen råd om hva som skal tillates på positivlister for gjødsel og andre innsatsmidler, har anbefalt at struvitt og kalsinert fosfat etter brenning av slam bør  være tillatt. Fra 2023 er struvitt tillatt å bruke i økologisk landbruk i EU og i Norge. I flere europeiske land, f.eks. Sveits, er det heller ikke lov å bruke kloakkslam som gjødsel i konvensjonell dyrking, så holdningene er svært ulike på dette feltet. Dette gjenspeilet seg også i resultatene fra spørreundersøkelsen i prosjektet, der respondenter fra Storbritannia og Danmark var mer positive til gjødsel fra mennesker enn respondenter fra tysktalende land. Du kan lese mer om forskjeller mellom land og grupper av aktører HER.

Nye løsninger trengs

På sikt må fosfor som fjernes fra økologisk dyrkajord erstattes, for at jordas fruktbarhet skal kunne opprettholdes. Det trengs flere kilder til fosforgjødsel, slik at økologisk landbruk ikke gjør seg avhengig av konvensjonell husdyrgjødsel. Resirkulering av fosfor gjør at vi kan utnytte næringa bedre, begrense utvinningen fra fosforgruvene og redusere miljøbelastninga ved at fosfor kommer på avveie i miljøet.

Resirkulering innebærer ofte at produktene taper seg noe i kvalitet. Gjenvunnet plast har for eksempel ikke samme varierte bruksområde som plast som framstilles av mineralolje. Tungt nedbrytbare reststoffer av kjemikalier som plantevernmidler, flammehemmere og mykgjørere hoper seg opp i miljøet og det vil være vanskelig å unngå at slike stoff kommer inn i økologisk dyrka jord over tid. Innkjøpt fôr og gjødsel kan også inneholde slike forbindelser. En aktiv, levende jord kan kanskje være et gunstig sted å plassere slike forbindelser for at de dermed kan brytes ned til mindre farlige stoff, og de positive egenskapene til resirkulert gjødsel kan forhåpentligvis oppveie de negative. Her trengs det mer kunnskap, og økologisk landbruk kan dra nytte av den økende interessen i samfunnet for å resirkulere organisk avfall til gjødsel. I tillegg trengs det større bevissthet om hva vi slipper ut i kloakken, slik at resirkulert gjødsel i minst mulig grad inneholder slike uønskete reststoffer.

Les mer

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no