Foto: BjerknesFoto: Bjerknes

Jordarbeiding, såing og dyrkingsopplegg for gulrot

Grunnlaget for en god og jevn avling legges i såingen og opparbeidingen av såbedet. Få kulturer er mer avhengig enn gulrot av kvaliteten på såingen.

Dyp pløying og en skikkelig slodding er anbefalt til gulrot. Harving med kultivator eller rotorharv, eventuelt vanlig kulturharv på lettere jord, er videre nødvendig. Grubbing er aktuelt dersom undergrunnsjorda er kompakt. Strenglegging av stein blir brukt, men sliter på jordstrukturen og etterlate ei noe mer tørkeutsatt jord. Det samme er tilfelle med hurtigroterende jordfres. Mange harvinger og mye kjøring trenger altså ikke være av det gode. Jorda smuldrer riktignok opp og gir tilsynelatende et godt såbed, men det kan bli pakking nedover i profilet og ikke nødvendigvis bedre forhold for gulrota.

Faste kjørespor

Faste kjørespor kan være en stor fordel, både på kort og lang sikt. En økning i salgbar avling på omlag 20 % er funnet i forsøk. Røttene blir også slankere, lengre og med færre forgreninger. Etter opplegging av gulrotbed vil kjøresporene naturlig nok ligge fast resten av sesongen. Kjøresporene kan også settes allerede etter pløying. Under harving (eller annen bearbeiding som fjerner sporene) kan markører legges ut, eventuelt en harvetind bak hvert traktorhjul kan skrus av slik at sporene fortsatt synes. Sporene kan også ligge fra en sesong til neste.

Såmaskiner og frøtype

Bruk av ettfrøsåmaskin med jevn utmatning er en forutsetning. Ulike alternativer finnes fra nye kostbare til brukte og godt fungerende rimeligere varianter. Stanhay maskiner har utmating gjennom gummibelter som settes inn avhengig av ønsket planteavstand og bruk av enkeltrad eller dobbeltrad. Nibex maskiner har utmating med såhjul og avstanden kan justeres ved å stille på overføringene via reimer. Seed Spider har elektronisk kontroll på utmatingen med mange innstillingsmuligheter.

Samarbeid med andre om såing og såmaskin er ofte en god løsning. Bruk av normalfrø gir ikke alltid like godt resultat, selv ved bruk av ettfrømaskiner. Pilletert frø gir jevneste utmating. Selv om prisen er høyere, kan gevinsten gjennom jevn størrelse og større andel salgbar vare forsvare merkostnaden til frøet.

Spiring

Spiringen av gulrot tar tid. Ved tidlig såing tar det normalt 12-14 døgn. Ved senere såing kommer gulrota opp etter 8-10 døgn. Grunn såing gir raskere oppspiring. Forspira frø gir også raskere spring. I praksis kan dette gjøres ved å legge ubehandlet frø på en oppfuktet overflate (men ikke i vann) i 3 døgn for deretter å tørke det svakt før såing. Forspira frø kan eventuelt lagres ved 0-1°C i opptil 14 dager. Denne metoden er lite brukt i praksis.

Såbed

Vanligste opplegg er å så tre dobbeltrader på seng eller flatt land eller såing i dobbeltrad på drill. Drill er mest brukt i nedbørsrike strøk, på tyngre jord eller i marginale strøk. Dyrking på drill gir også bedre muligheter for hypping, noe som kan forenkle ugraskampen utover i vekstsesongen og gi mindre grønn topp. Flatt land er aktuelt der jorda er porøs og med god struktur i dybden og der overflatevann lett dreneres bort. Dobbeltrad (4-5 cm mellom hver rad) eller såing i et belte, gir flere planter og høyere totalavling, men ugraskampen blir samtidig mer utfordrende. Hovedproblemet er hvordan man skal
ta ugraset mellom dobbeltradene eller i det sådde båndet av planter.

Såmengde

Såmengde i økologisk produksjon bør i alle fall ikke ligge lavere enn det som ellers anbefales. Dette på grunn av noe tap av planter i ugraskampen. Til sammen går det med noen planter, først under flammingen før oppspiring og senere ved kjøring av ulikt radrenserutstyr. Som en hovedregel bør en ha igjen 60-65 % av det antallet man sådde, men dette kan variere med spireforhold (fuktighet, skorpe, spireprosent). Spireprosenten som frøfirmaet oppgir er fra helt optimale spireforhold, og det blir gjerne noe dårligere spiring ute i åkeren.

Beregningsgrunnlag for såing av gulrot

ProduksjonAntall frø per løpemeter Antall frø per dekar
 Seng m/3 dobbeltraderDrill m/dobbeltrad 
Tidlig bunt40-5060-7090-110 000
Lagringsrot60-8090-110140-180 000

Frømengden kan reduseres noe ved begrenset næringstilgang eller sen såing. Frømengden økes noe ved ujevne så- og spireforhold.

Sådybde og såtid

Sådybde bør tilpasses jordforhold og spirefuktighet. På jord med jevn og god spirefuktighet holder det med 1,5 til 2 cm sådybde. På tørkeutsatt jord kan det med fordel sås på 3 cm. Det er viktig at sådybden varierer minst mulig innen et felt. Dette vil igjen påvirke tidspunkt for flamming og andre tiltak. Jevn sådybde er avhengig av jevne såbed og jevn dybde på kjøresporene. En feil i jordarbeiding og opplegg av såbed kan lett føre til ujevn spiring, ujevn størrelse på gulrota og dårligere sortering etter høsting. Såtidspunkt er så snart jorda er klargjort om våren. På Østlandet er det ofte i de første ukene av mai. Tidlig såing er en fordel, men ingen nødvendighet. Poenget er å få gjort jordarbeidingen riktig uten å skade jordstrukturen, men også slik at frøene sikres god spirefuktighet. Å vanne etter såing kan på flere jordarter gi tilslemming av overflaten og vanning kan da med fordel heller foretas noe tid før såing. Uten vanningsmulighet er man sårbar for forsommertørke og dårlig spiring ved sen såing.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no