Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Lavere energiintensitet i økologisk mjølkeproduksjon

Det er stor variasjon i energibruken per produsert enhet på mjølkeproduksjonsbruk. Økologiske mjølkegårder produserte mjølk og kjøtt med lavere energibruk enn konvensjonelle bruk.

Hvor mye primær energi må settes inn i produksjonen for å produsere fordøyelig energi i form av mjølk og kjøtt? Hvilke endringer i produksjonen kan gi lavere energibruk? Dette ble undersøkt på 10 økologiske og 10 konvensjonelle gårder i Møre og Romsdal fra 2010 til 2012. Livsløpsanalyse (LCA) ble benyttet til å regne ut mengde energi brukt ved framstilling av alle driftsmidler, inkludert maskiner og bygninger. Energibruken oppgis som energiintensitet, dvs. bruk av energi per solgt energienhet (MJ; målt som fordøyelig energi) i mjølk og kjøtt, og gjør det mulig å finne ut hvor mye de ulike faktorene bidrar.

Bygninger og maskiner står for en viktig del av energibruken

Resultatene fra undersøkelsen viste at de økologiske gårdene produserte mjølk og kjøtt med en lavere energiintensitet (2,1 MJ/MJ) enn de konvensjonelle gårdene (2,6 MJ/MJ) i undersøkelsen, dvs. at energiforbruket per produsert energienhet var signifikant lavere på økogårdene. Maskiner og bygninger på de konvensjonelle gårdene stod for 18 % av energibruken, mens det var 29 % av energibruken på de økologiske gårdene som stammet fra maskiner og bygninger. Med en såpass stor andel av total energibruk er det viktig å ta med disse faktorene når en ønsker å utvikle løsninger for å redusere energibruken i mjølkeproduksjonen.

Muligheter for å spare energi

Det anbefales ulike strategier for energisparing for de to driftsmetodene, ut fra hvilke faktorer som bidrar til energibruken. Ved å redusere traktorstørrelsen og bruken av syntetisk nitrogengjødsel kan de konvensjonelle gårdene redusere energibruken, men de økologiske gårdene kan redusere bruken ved å tenke energisparing ved bygging og bruk av driftsbygninger, og samtidig øke avlingene. Lenger levetid på driftsbygningene vil også kunne redusere energiintensiteten i produktene.

Det var stor variasjon i energiintensiteten, både for kjøtt og mjølk, blant de tjue gårdene som ble undersøkt. Dette betyr at potensialet for å redusere energibruken per produktenhet er stor for mange gårder, både økologiske og konvensjonelle. Innsparinger i energibruk kan skje mange steder i drifta, f.eks. ved innhøsting, lagring, fôring, gjødselhandtering, dyrehelse, bygninger og teknisk utstyr. Ved bygging av nye driftsbygninger er det viktig å tenke på energibruk ved framstilling av materialene som brukes så vel som energibruken når bygningen tas i bruk.    

Koesling, M. m. fl. 2017. Variations of energy intensities and potential for improvements in energy utilisation on conventional and organic Norwegian dairy farms. Journal of Cleaner Production 164 (2017) 301-314

Arbeidet er en del av prosjektet MiljøMelk og doktoravhandlingen til forsker Matthias Koesling i NIBIO:                    

Koesling, M. 2017. Nitrogen and Energy Utilization on Conventional and Organic Dairy Farms in Norway. University of Kassel, Germany

Les mer

Ekofakta 2024. Mjölkproduktion utan proteinkoncentrat kan löna sig. Ekofakta.se 29.2.2024

Goplen, S. 2020.Fokus må endres fra volum til muligheter. Buskap nr. 6, 2020

Grassauer, F. m.fl. 2022. Assessing and improving eco-efficiency of multifunctional dairy farming: The need to address farms' diversity. Journal of cleaner production 338 (2022) 130627

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no