Hva er best for miljøet økologisk eller konvensjonelt landbruk. Foto: Anita Land

Økologisk mjølkeproduksjon på Tingvoll gard

På Tingvoll gard har det vært drevet økologisk mjølkeproduksjon siden slutten av 1980-tallet. Data fra mjølkeproduksjonen fra 1991 til 2013 er samlet i en Bioforsk-rapport.

Gradvis endring av drifta 

Tingvoll gard på Nordmøre startet omleggingen til økologisk drift i 1987. Fra å være et sauebruk har det på garden blitt bygd opp en NRF-besetning som i 2013 bestod av 20 mjølkekyr. I 2006 økte mjølkekvoten kraftig, da garden gikk inn i samdrift med et nabobruk og samlet areal ble utvidet til 280 fulldyrka areal og 80 daa innmarksbeite. I 2011 flyttet dyra inn i nytt løsdriftsfjøs.

Garden drives av et forpakterpar, og eies av Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Med to forskningsinstitusjoner lokalisert på garden gir det gode muligheter for dokumentasjon av drifta over tid. Rapporten inneholder data for grovfôrkvalitet, fôring, mjølkeytelse, kvalitet på mjølka, alder på kyr, fruktbarhet og helse.

Høy mjølkeproduksjon

Data fra Kukontrollen viser at kg energikorrigert mjølk per årsku har økt fra 5 054 i 1991 til 8 360 i 2013. Samtidig har kraftfôrforbruket økt fra 17 til 23 FEm per 100 kg EKM. Denne utviklingen er i tråd med den generelle utviklinga i norsk mjølkeproduksjon. Mjølkeytelsen på Tingvoll Gard er likevel høyere og kraftfôrforbruket per 100 kg EKM lavere enn gjennomsnittet for alle norske mjølkeproduksjons-bruk, hvor tallene er henholdsvis 7 737 kg EKM per årsku og 27 FEm kraftfôr per 100 kg EKM. Tingvoll gard har en større andel grovfôr i fôrrasjonen enn gjennomsnittet for norske mjølkekubesetninger og beregninger viser at grovfôropptaket for kyrne på Tingvoll gard i snitt for hele perioden har vært 10,4 FEm per ku og dag.

I årene framover ønsker gardbrukerne å redusere bruken av kraftfôr. Leie av mer areal kan være aktuelt og det dyrkes ny jord og beitene forbedres for å få økt tilgang på grovfôr.

Strøm, T. & M. Ebbesvik 2014. Økologisk mjølkeproduksjon – langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013.  Bioforsk Rapport nr. 144, 2014

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no