Jord og avlinger på Tingvoll gard

Registreringer av jord, avlinger og næringsbalanser har blitt utført på Tingvoll gard siden 1991.

Registreringene av jord, avlinger og næringsbalanser på Tingvoll gard gir et unikt tallmateriale av økologisk drift under norske forhold. Tall fram til 2013 er samlet i en rapport som beskriver endriner i drifta av garden i denne perioden og dessuten tall for avlinger, jordanalyser og næringsbalanser.

Omlegging av Tingvoll gard til økologisk drift startet i 1987, og garden var ferdig omlagt i 1994. Systematiske noteringer og registreringer har blitt foretatt i årene etter omlegging, noe som gir et verdifullt bilde av økologisk drift under norske forhold over lang tid.

Endringene i driftsopplegget i perioden gjenspeiler utviklinga i norsk landbruk generelt. Fra en mer allsidig drift med kyr, sau og noe potet- og grønnsaksproduksjon, er drifta nå mjølkeproduksjon med tilhørende grovfôrproduksjon. Jorda er næringsrik, og verdiene for innhold fosfor, kalium og magnesium i jorda regnes som høye eller middels.

Engavlingene har variert fra år til år og mellom skifter. Avlingene av 1. og 2.slått viser en svak nedgang i mengde. Men de siste årene har graset blitt slått tidligere og raskere og det har blitt høstet tre slåtter på flere skifter. Kvaliteten på graset har samtidig blitt bedre, med høyere energikonsentrasjon og innhold av råprotein.  

De årlige næringsbalanseberegningene for gardsdrifta viser at fram til ferdig omlagt drift i 1994 var det et overskudd av nitrogen, fosfor og kalium. Etter dette har det vært nær balanse mellom innkjøpt og solgt mengde næringsstoffer fram til 2006. Økt innkjøp av kraftfôr i de siste årene har igjen sørget for et svakt overskudd i næringsbalanseberegningene. Tallmaterialet dokumenterer god ressursutnyttelse ut fra næringsbalanse og nitrogen-effektivitet.

Ebbesvik, M. m.fl. Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Rapport nr. 165, 2014.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no