Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Mindre risiko for nitrogentap i økologisk mjølkeproduksjon

Overskuddet av nitrogen var mindre på økologiske mjølkeproduksjonsgårder i Møre og Romsdal sammenlignet med konvensjonelle gårder med tilsvarende drift. God agronomi er viktig for å unngå nitrogentap.

Hva er det som påvirker nitrogenoverskuddet i norsk mjølkeproduksjon? Dette ble undersøkt på 10 økologiske og 10 konvensjonelle gårder i Møre og Romsdal fra 2010 til 2012. Nitrogenoverskuddet er differansen mellom tilført nitrogen (gjødsel, biologisk N-fiksering, innkjøpt fôr, atmosfærisk nedfall) og nitrogen i produkter (mjølk og kjøtt). Overskuddet ble regnet ut både per arealenhet og per produsert enhet. Jo større overskuddet er, jo større er mulighetene for at det er miljøskadelig tap av nitrogen i form av nitratavrenning, ammoniakkfordamping eller lystgass.

Stor variasjon 

Det var store forskjeller på N-overskuddet mellom gårdene som ble undersøkt, også mellom gårdene internt i de to gruppene. I snitt var overskuddet 8,9 kg N/daa på de økologiske gårdene, mens på de konvensjonelle var det i snitt 22 kg N/daa. Per produsert kg N i melk og kjøtt var overskuddet hhv. 4,2 og 6,3 kg N per kg.

Forskjellen mellom de to driftsformene var særlig stor når overskuddet ble beregnet for kun fulldyrka areal. Da var N-overskuddet 25 kg per daa på de konvensjonelle gårdene og mindre enn 10 kg N per daa på de økologiske gårdene. Forskerne anbefaler derfor at N-balansen på gårder hvor mengden nitrogen som tilføres varierer mellom arealene (f.eks. utmarksbeite og fulldyrka areal) bør beregnes på skiftenivå og ikke bare som et gjennomsnitt. Blir gjennomsnittet for hele gården brukt, kan tapene fra noen av skiftene bli undervurdert.

Mens avlingene på de konvensjonelle gårdene økte litt med økt N-tilførsel, økte også overskuddet av nitrogen per daa. Mellom overskuddet av nitrogen per produsert enhet og mengde nitrogen som ble tilført var det ikke sammenheng på de konvensjonelle gårdene, mens på de økologiske gårdene økte overskuddet med økende N-input.

På de konvensjonelle gårdene sank N-overskuddet per produsert enhet med økende mjølkeytelse per ku. På de økologiske brukene var det imidlertid ingen tilsvarende sammenheng.

God agronomi viktig 

På de konvensjonelle gårdene var mer N-gjødsel den viktigste årsaken til økende N-overskudd. På økologiske gårder var det imidlertid økt N-fiksering og mer innkjøpt fôr som medførte økt N-overskudd. En slik intensivering medfører ikke alltid høyere avlinger. Denne undersøkelsen viste at høyere avlinger gav lavere N-overskudd, noe som viser hvor viktig god agronomi er for god utnytting av nitrogenet som tilføres.  

Koesling, M., S. Hansen & M.A. Bleken 2017. Variations in nitrogen utilisation on conventional and organic dairy farms in Norway. Agricultural Systems 157 (2017) 11-21

Hansen, S. m.fl. 2016. Nitrogen efficiency on dairy farms. Poster 19th Nitrogen workshop, SLU, Skara

Les mer

Bechmann, M. m.fl. 2023. Tiltak for bedre nitrogenforvaltning i norsk jordbruk. NIBIO Rapport nr. 44, 2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no