FJELL OG DALER: Østerrike er som Norge rikt på bratte fjell og dype daler der det er utfordrende å drive landbruk. Østerrike har stor suksess med å stimulere mindre driftsenheter og har den største andelen økologisk produksjon i Europa. Landet er en stor eksportør av meierivarer til EU og er i stor grad selvforsynt med dyrefôr. Foto: Adobe stockFJELL OG DALER: Østerrike er som Norge rikt på bratte fjell og dype daler der det er utfordrende å drive landbruk. Østerrike har stor suksess med å stimulere mindre driftsenheter og har den største andelen økologisk produksjon i Europa. Landet er en stor eksportør av meierivarer til EU og er i stor grad selvforsynt med dyrefôr. Foto: Adobe stock

Økologisk landbruk i Østerrike – et fyrtårn for norsk landbrukspolitikk?

I Østerrike tok de tidlig et valg om å satse på økologisk landbruk. Dette har vist seg å være et framtidsretta valg, og landet blir sett på som rollemodell for mange andre land.

Blant de største i verden 

Østerrike er blant landene i verden med høyest andel økologisk drevet jord av totalt jordbruksareal. En fjerdedel (25,3 %) av jordbruksarealet i Østerrike var sertifisert som økologisk i 2022. I Norge var andelen økologisk areal under fem prosent (4,3 %) i 2022.

Det er flere årsaker til at Østerrike har lyktes så godt med sin satsing på økologisk landbruk. Klare og vedtatte mål for andel økologisk areal er en av dem. I 2023 lanserer myndighetene sitt sjette økologiske handlingsprogram med mål om å øke andelen økologisk areal til 30 prosent innen 2027, og 35 prosent innen 2030.

Ifølge BIO AUSTRIA – den nasjonale organisasjonen for økologisk landbruk – har miljøprogrammet ÖPUL og ordningen med «Bio-bonus», hvor økologiske produsenter får 5 prosent høyere tilskudd ved ulike investeringer, også stor betydning. Matvarekjedenes satsing på økologiske produkter fremheves også som viktig for utviklingen av økologisk landbruk. 

Satser på økologisk

Ulike medlemsland tilpasser seg medlemskapet i EU ulikt. Mange land har valgt å satse på strukturrasjonalisering og konvensjonell drift, mens Østerrike har valgt å satse på økologisk landbruk.

 

Trykk på bildet og les hele rapporten
Trykk på bildet og les hele rapporten

Østerrike ble medlem av EU i 1995, noe som reduserte myndighetenes mulighet til å gi produksjonsavhengig landbruksstøtte. For å kompensere for dette ble et stort nasjonalt miljøprogram (ÖPUL) etablert, i tillegg til at bønder ble kompensert for å drive jordbruksareal i krevende terreng (LFA). Dette kan være fjellområder, områder som står i fare for å bli fraflytta og som har stor verdi for miljø og reiseliv, områder med lite nedbør eller med lite produktive landarealer m.m.

Felles for disse områdene er at bøndene sliter med høye kostnader og lave inntekter på grunn av naturgitte forutsetninger, samtidig som områdene er viktig for produksjon av fellesgoder, som kulturlandskap, biologisk mangfold, bosetting m.m. Det er av stor betydning for Østerrike at landbruksproduksjonen opprettholdes i disse områdene.

Miljøprogrammet ÖPUL har seks satsingsområder som danner grunnlaget for ulike tilskuddsordninger. De ulike satsingsområdene er genetisk og biologisk mangfold, jordfruktbarhet, redusert vannforurensing, klimatiltak, dyrevelferd og kulturlandskap. I praksis har det vist seg at en stor del av midlene i begge disse ordningene tilfaller økologiske bønder.

NATURGITT OG ØKOLOGISK I ET UTFORDRENDE LANDSKAP: Østerrike satser på økologisk drift tilpasset naturgitte forutsetninger. Foto: Adobe stock
NATURGITT OG ØKOLOGISK I ET UTFORDRENDE LANDSKAP: Østerrike satser på økologisk drift tilpasset naturgitte forutsetninger. Foto: Adobe stock

Økologisk melkeproduksjon

En stor del av melka i Østerrike (91 %) produseres i områder med utfordrende driftsforhold i de østerrikske alpene, hvor effektiv stordrift ikke er et alternativ. Det er umulig å konkurrere på effektivitet mot land som Danmark, Tyskland og Nederland. I Østerrike har de derfor valgt en annen vei, og blant annet satsa på økologisk melkeproduksjon og drift tilpassa naturgitte forutsetninger. En rekke ulike tilskuddsordninger, som nevnt over, bidrar til dette. Strategien har vært vellykka, og landet har hatt mindre avgang av små og mellomstore bruk enn mange andre land i Europa.

"Det er takket være bøndene at vårt vakre land er så verdt å bo i. Hver dag produserer de mat av  topp kvalitet, og med de høyeste standarder for produksjon. De skjøtter vårt kulturlandskap og  alpine beitemarker så vel som skogene våre, som vi nyter godt av som rekreasjonsområder. Dette er ikke noe som skal tas for gitt!" - Elisabeth Köstinger, minister for landbruk, bærekraft og turisme i Østerrike 

Veien videre for Norge?

I Norge hadde vi tidligere et tallfesta mål for økologisk produksjon og forbruk (10 % innen 2010, 15 % innen 2015). I dag er det ikke lenger noe tallfesta mål for dette. I Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2019 – 2030 prioriteres imidlertid utfordringer i ulike deler av verdikjeden og målretta og effektiv bruk av virkemidlene. Dette arbeidet vil ha stor betydning for hvordan utviklingen av økologisk landbruk i Norge blir i tiden som kommer.

Bergslid, R. m.fl. 2023. Økologisk landbruk i Østerrike. Politiske virkemidler - et fyrtårn for norsk landbrukspolitikk? NORSØK Rapport nr. 1, 2023

Les mer

Landbruks- og matdepartementet 2018. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Nasjonal strategi 2018-2030. Regjeringen.no

Haraldsen, K.S. & T. Tufte 2022. Østerriksk jordbrukspolitikk. Aktiv struktur- og miljøpolitikk kompenserer utfordrende produksjonsforhold. AgriAnalyse, Rapport 6-2022

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no