Bruk av lokale og fornybare ressurser, resirkulering av næringsstoffer og oppbygging av organisk materiale i jord kan redusere jordbrukets utslipp av klimagasser. Foto: DebioBruk av lokale og fornybare ressurser, resirkulering av næringsstoffer og oppbygging av organisk materiale i jord kan redusere jordbrukets utslipp av klimagasser. Foto: Debio

Økologisk mat - bra for klimaet?

Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe dem til å bevare dem.

Sett Ned Foten1

Slik lyder et av grunnprinsippene for økologisk landbruk, men merkelappen "økologisk landbruk" gir foreløpig ingen generell garanti for lave klimagassutslipp da dårlig agronomi, økt næringstilførsel, stor husdyrtetthet, for mye åker i vekstskiftet og mye radrensing vil kunne gi for store utslipp også fra denne driftsformen.

Beregna utslipp norsk landbruk

Beregninger viser at norsk landbruk står for rundt 8-9 % av totale utslipp i Norge. Landbruket står for omlag 50 % av totale metangass-utslipp og rundt 70 % av de norske lystgassutslippene. Landbrukets andel av landets samlete CO2-utslipp er derimot små. Hittil er det gjort få undersøkelser av landbrukets klimagassutslipp i Norge, og ingen hvor samlet utslipp av klimagasser fra ulike driftssystem er sammenlignet.

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid dannes ved forbrenning og ved nedbryting av organisk materiale. Utenlandske undersøkelser viser at økologisk landbruk kan gi lavere utslipp av CO2 per arealenhet enn konvensjonell drift fordi energiforbruket er lavere. Dette skyldes:

  • Ingen bruk av lettløselig kunstgjødsel
  • Ingen bruk av kjemiske sprøytemidler
  • Begrensa bruk av langtransportert fôr
  • Bruk av lokale og fornybare ressurser

Oppbygging av organiske materiale i jord

Undersøkelser i flere land har vist at innhold av organisk materiale i jord bygges gradvis opp ved allsidig, økologisk drift. Dette skyldes eng i vekstskiftet og bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel. Langvarige forsøk i USA viser at karboninnholdet i jord økte gradvis etter omlegging til økologisk drift. I langvarige forsøk i Sveits, hvor ulike driftsformer sammenliknes, har økologisk drift vist evne til å lagre mer organisk materiale i jorda enn arealene med konvensjonell drift i forsøket.

Ved ensidig åkerdrift er det vanskelig å oppnå større karbonlagring ved økologisk drift enn ved konvensjonell drift.

Lystgass (N2O)

Innholdet av biologisk tilgjengelig nitrogen på jorda stiger stadig. Dannelsen av biologisk tilgjengelig nitrogen skjer særlig ved binding av nitrogen ved kunstgjødselproduksjon, men også ved biologisk nitrogenfiksering og forbrenning av fossilt brensel. Nitrogen i slik form gir mange forurensningsproblemer, blant annet økt produksjon av lystgass. Ved mangel på oksygen vil biologisk tilgjengelig nitrogen bli denitrifisert, dvs. omdannet til N2O og/eller N2. Det er bakterier i jord og vann som gjør dette.

Hvis plantene klarer å utnytte nitrogenet som tilføres, reduseres produksjonen av lystgass. Det betyr at mengde tilført nitrogen må tilpasses det plantene kan ta opp, jorda må ha en god struktur og forholdene ellers må være gode for plantevekst.

Lystgass dannes også direkte ved framstilling av nitrogen til kunstgjødsel. 

Næringsbalanser

Tilførselen av nitrogen til økologisk landbruk utenfra er liten i forhold til i konvensjonell drift. Dette fører til lavere nitrogenoverskudd og redusert risiko for danning av lystgass dersom nitrogenet utnyttes godt. Fordi husdyrtettheten er lavere i økologisk landbruk brukes mindre husdyrgjødsel per arealenhet.

God handtering av husdyrgjødsla gir bedre utnytting av nitrogenet. Sammen med god jordstruktur er dette viktige forutsetninger for å lykkes med økologisk landbruksdrift.

Metan (CH4)

Landbruket står for om lag halvdelen av totale norske metanutslipp. Dette stammer bl.a. fra husdyrgjødsel og gjæring i husdyras vom og fordøyelse. Av landbrukets utslipp står husdyras fordøyelse for mer enn 80 %. I økologisk landbruk er dyretettheten lav fordi dyretallet tilpasses arealet og innkjøpt fôr må begrenses.

Et lavt kjøttforbruk er en forutsetning for å kunne redusere husdyrtallet og dermed redusere metanutslippene.

Spørsmål og svar

- Bidrar belgvekster til klimagassutslipp?
Belgvekster som kløver og erter har en unik evne til å omdanne luftas nitrogen til forbindelser som plantene kan ta opp. Dette er avgjørende for nitrogenforsyninga i økologisk landbruk. Prosessen skjer i belgvekstrøttene, og nitrogenet har derfor kort vei til plantene som har behov for næring.

Målinger viser at mengden nitrogen som forsvinner som lystgass fra belgvekstrøtter er svært liten. FNs klimapanels anslår derfor utslippene ved biologisk N-fiksering til 0. Lystgass kan imidlertid bli frigjort fra døde knoller og dødt eller høstet plantemateriale. Dessuten øker biologisk nitrogenfiksering innholdet av biologisk tilgjengelig nitrogen og bidrar dermed indirekte til lystgassutslipp.

- Hva med hyppig radrensing mot ugras - det må da gi mye klimagassutslipp?
Skal ulike driftsformer sammenliknes må alle sider ved produksjonen vurderes. I økologisk landbruk brukes ikke kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot ugras, derfor vil det være nødvendig med radrensing med traktor i potet og grønnsaker. Når slik ugraskontroll skal sammenliknes med konvensjonell, må framstillingen av sprøytemidlene også tas med.

Bruk av sprøytemidler forutsetter også kjøring med traktor.

- Regler om økologisk produksjon - står det noe om klimagassutslipp der? 
Det fins ingen konkrete punkt om begrensninger i utslipp av klimagasser i de norske reglene for økologisk landbruksproduksjon. Mange av reglene vil ha en slik effekt likevel, fordi driftsformen bygger på mål om å forvalte naturressursene slik at skadelige miljøvirkninger unngås, utnytte lokale og fornybare ressurser og sikre resirkulering av næringsstoffer.

I praksis betyr det for eksempel mengderestriksjoner på tilførsel av nitrogen og begrensninger på husdyrtettheten per arealenhet.

Potensial ved god økologisk drift

Bruk av lokale og fornybare ressurser, resirkulering av næringsstoffer og oppbygging av organisk materiale i jord kan redusere jordbrukets utslipp av klimagasser. I økologisk landbruk er dette nødvendige tiltak for å få dyrkingssystemet til å fungere godt på lang sikt. Slik økologisk drift vil bidra til reduserte klimagassutslipp fra landbruket. 

Les mer:

Landquist, B. m.fl. 2016. Litteraturstudie av miljöpåverkan från konventionelt och ekologiskt producerade livsmedel. Livsmedelsverket, Rapport 2 - 2016

Röös, E. m.fl. 2013. Ekologisk produktion och klimatpåverkan - En sammanställning av kunnskapsläge och framtida forskningsbehov. SLU, EPOK

Swensen, B. 2010. Økologisk jordbruk og klima. Oikos-Økologisk Norge

Niggli U. m.fl. 2009. Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and adaption potential of sustainable farming systems. FAO.Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no