Landbruksrådgiverne Hege Sundet til venstre og Silja Valand til høyre. Foto: Anita LandLandbruksrådgiverne Hege Sundet til venstre og Silja Valand til høyre. Foto: Anita Land

Tar det økologiske landbruket på pulsen

Hege Sundet og Silja Valand er godt oppdatert på hva som skjer i landbruket, spesielt i det økologiske. Hege er redaktør for fagbladet Økologisk landbruk, Silja er rådgiver for økologisk kornproduksjon og sammen har de ansvar for et prosjekt om jordkarbon i regi av NLR Østafjells.

Landbruksrådgiverne Hege Sundet og Silja Valand er ansatt i hver sin rådgivningsenhet i Norsk Landbruksrådgivning, NLR, og har begge kontor ved Grønt Fagsenter på Gjennestad i Stokke. Arbeidsområdet er store deler av det sentrale Østlandet, i form av gårdsbesøk, foredragsvirksomhet og prosjektarbeid. – Arbeidet er spennende og mangfoldig – og vi blir aldri «ferdige» med arbeidsoppgavene, sier de to. Begge har mange års erfaring som rådgivere i økologisk landbruk.   

Fagbladet Økologisk landbruk

Fagbladet Økologisk landbruk er det eneste norske tidsskriftet som har praktisk økologisk landbruk som viktigste tema. Eierne av fagbladet er alle rådgivningsenhetene i NLR, og i tillegg den sjølstendige rådgivningsenheten Økoringen Vest. – Landbruksrådgiverne har mye kunnskap og erfaring med ulike sider av økologisk landbruk i alle deler av landet, og det er viktig at de bidrar med stoff til hvert nummer, sier Hege. 

-På årsmøtet nylig var eierne opptatt av at fagbladet må markedsføres til alle bønder, uavhengig av driftsform. Årsmøtet slo fast at bladet er en viktig del av formidlingsarbeidet om økologisk landbruk i NLR. Det er spekket med agronomi og spennende fagstoff som er relevant for mange.

Tilbud om rådgivning i økologisk landbruk

Norsk Landbruksrådgivning har ulike rådgivningstilbud for dem som er interessert i å drive økologisk. Regionale rådgivere over hele landet tilbyr hjelp, både for dem som ønsker å legge om og for dem som allerede driver. – Vi har mye å tilby, både for nybegynnere og de som har lang erfaring, både som individuell hjelp og som gruppeveiledning, forteller Silja.

NLR Økologisk Førsteråd er et tilbud om gårdsbesøk med vurdering av muligheter for omlegging til økologisk drift. - Hvert år besøker vi små og store produsenter som ønsker en vurdering av mulighetene for omlegging på gården sin, og i hvilken grad målene de har er realistiske.

Har du allerede bestemt deg for å legge om drifta og vil bli kontrollert av Debio, kan du få hjelp ved innmelding i kontrollordningen i form av NLR Økologisk Økoplan. – Mange kvir seg for å starte denne prosessen alene. Rådgiverne kjenner regelverket og har kontakt med andre som kan bistå hvis det butter imot underveis, sier Silja.  

NLR Økologisk Grupperåd er et annet tilbud, med faglige samlinger, møter og kurs for både faglig og sosialt "påfyll".

Prosjekt Jordkarbon

Hege og Silja arbeider også med et prosjekt om jordkarbon. Prosjektets mål er utvikling og formidling av karbonbindende landbrukspraksis under norske forhold. – Interessen for jord er stor blant bønder og rådgivere. Vi trenger å øke vår kompetanse for å kunne gi bedre råd til praktikere og ser prosjektet som en videreføring av arbeidet med å bedre jordkulturen i landbruket, forteller Hege.

Prosjektet omfatter innhenting av kunnskap om biologiske prosesser som binder karbon i jordsmonnet og gir stabil grynstruktur. De utfører analyser og registreringer av jord i praktisk drift og i storskalaforsøk med ulike metoder, i tillegg til formidling av forskning og erfaringer. Prosjektperioden er 2016-2018. 

-Mange er interessert i resultatene som framkommer i prosjektet. Men prosjektperioden er for kort til å gi entydige svar på hvilke muligheter som fins for karbonbinding i norsk jordbruksjord. Vi trenger mer vitenskapelig dokumentasjon for å kunne gi gode råd. Dessuten trenger vi gode metoder for å kunne måle evt. endringer i jorda, sier Hege.

-Bøndene i prosjektet forteller imidlertid om klare forbedringer av strukturen og det biologiske mangfoldet i jorda gjennom de ulike tiltakene de har tatt i bruk, særlig på jord som var i svært dårlig forfatning i utgangspunktet. Jord med ensidig planteproduksjon i mange år, som kanskje også har vært bakkeplanert, trenger en skikkelig «hestekur», med eng i vekstskiftet. Dette tilfører mer organisk materiale i jorda og gir muligheter for innbinding av karbon i mer stabile former i jorda, sier Hege.

Deltaker i prosjektet "Carbon farming"

NLR Østafjells ble i 2016 invitert med i det interregionale EU-prosjektet "Carbon farming". Etter flere kvalifiseringsrunder fikk prosjektet tildelt midler i juni i 2018. Det er et samarbeidsprosjekt med deltakere fra Nederland, Belgia, Tyskland og Norge, med NLR Østafjells og Jordkarbon-prosjektet. Hege fortsetter som prosjektleder og fagansvarlig for den norske delen. NLR Østafjells viderefører dermed arbeidet i Jordkarbon-prosjektet; jordundersøkelser, formidling, forsøk og utprøving. I tillegg er det i det nye prosjektet flere arbeidspakker som omhandler økonomi, marked og mer formidling. Det dreier seg om å utvikle karbonbindene landbrukspraksis, forretningsmodeller og å spre kunnskapen i deltakerlanda. 

Lokomotiv for et mer miljøvennlig landbruk

Historien viser at økologisk landbruk har fungert som en spydspiss for et mer miljøvennlig landbruk, ved at metoder og utstyr som først tas i bruk i økologisk drift, etter en stund også tas i bruk i det konvensjonelle landbruket. – Ugrasharving i korn og bruk av fiberduk i gulrotdyrking er gode eksempler på dette. Et nytt eksempel på dette er konvensjonelle kålrotdyrkere som bruker lukevogn for å kontrollere ugraset, fordi det er få kjemiske sprøytemidler som kan brukes, sier Silja.

– Det samme gjelder forståelsen for betydningen av jord og jordliv, skyter Hege inn. - Dette har alltid vært viktig i det økologiske landbruket. Nå er interessen for dette stor også blant dem som driver konvensjonelt, noe vi opplever gjennom Jordkarbon-prosjektet.

-Hvis øko-landbruket har levelige vilkår politisk og faglig kan driftsformen fortsatt være leverandør av miljøvennlige og klimasmarte løsninger til det konvensjonelle landbruket i tida framover, avslutter Hege og Silja.

Les mer

Sundet, H. 2021. Interreg Carbon Farming - Internasjonalt samarbeid om karbonfangst. NLR Østafjells

Fagbladet Økologisk Landbruk https://okologisklandbruk.nlr.no/

Prosjekt Jordkarbon  https://ostafjells.nlr.no/prosjekter/jordkarbon/

Tilbud i rådgivning i økologisk landbruk i Norsk Landbruksrådgivning https://www.nlr.no/raadgivingstilbud/nlr-okologisk/

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no