Foto: Anita Land, NORSØKFoto: Anita Land, NORSØK

Ti gode økokorntips

I økologisk korndyrking er det viktig å velge sorter som dekker godt mot ugras og klarer seg med lite næring. Tidspunkt og type jordarbeiding er også viktig. Blindharving og fangvekster anbefales i en del kulturer. Bruk husdyrgjøsla i kornåra, første års kløvereng klarer seg uten gjødsel. Her kommer ti praktiske tips for god avling og ugrasfri åker.

1. Velg riktige sorter
Velg primært sorter (og arter) som dekker godt mot ugras og som klarer seg godt også ved lite næring. Sørg for å ta spireprøve hvis du bruker eget såkorn.

2. Varm jord
Frigjøring av nitrogen og nitrogenfiksering er avhengig av en varm jord. Det er derfor viktig at jorda har blitt god og varm før en begynner våronna. Jorda bør også være tørr i hele pløyedybden, ikke bare i overflaten, for å unngå skadelig pakking. Vurdering av lagelighet: Trykk en liten jordklump fra ca 15 cm dybde sammen mellom to fingre - smuldrer jorda lett uten først å bli eltet/deformert har du å gjøre med lagelig jord.

3. Riktig pløying
All økologisk jord til vårkorn bør pløyes, fortrinnsvis om våren for å unngå tap av næringsstoffer. Plogen bør være riktig innstilt, ha forploger og ha rulleskjær som går ned mot 15 cm. Unngå redusert jordarbeiding da det kan føre til mer ugras. Sørg for at hele skiftet blir gjennompløyd, også på vendeteiger og rundt telefonstolper, kummer o.l.

4. Brakking mot rotugras
Hvis du har problem med kveke, tistel eller dylle, er våren den beste tiden for å bekjempe disse på. Plantene vokser villig om våren, og du vil da kunne tyne dem for næring og energi raskt, i forhold til bekjempelse på høsten. Prinsippet er å først dra opp røttene med en grubb el.l., for deretter å kutte dem opp i mange biter med skålharv el.l. Dette vil provosere fram mange nye skudd, og røttene tappes raskt for energi og næring. I kveke kan en kjøre hver gang plantene har fått to nye blad. All brakking må etterfølges av en dyp pløying, for å begrave rotbitene og sørge for at kornet får et forsprang på ugraset.

5. Riktig jordarbeiding og et godt såbed
Ved jordarbeiding må jorda slettes helt, for å sikre riktig harvedybde ved påfølgende ugrasharving. Såbedet må også være 100 % for å sikre god spiring og en jevn åker.

6. Unngå såglippe
Ugraset trives veldig godt i såglipper. Vær nøye med såinga, også rundt telefonstolper, kummer o.l. Så først 4-6 runder rundt skiftet, og lag deretter, hvis mulig, en rett stripe som du kan følge.

7. Blindharving til rett tid
Kornet skal blindharves, før ugraset har fått sitt første varige blad. Dette er som regel rett før spiring. Blindharving akkurat i det kornet stikker gjennom jordskorpa er ikke like farlig som vi tidligere har trodd, men unngå ugrasharving på ettbladstadiet. Ugrasharva skal gå ca. 2 cm. dypt. Er det for bløtt å kjøre i perioden mellom såing og ettbladstadiet skal du kjøre snarest mulig etter opptørking, ikke vente til tre-firebladstadiet.

8. Så fangvekster/underkultur
Fangvekster (engelsk raigras + 15 % hvitkløver) bør alltid såes i korn, men ikke i erter. Ved lite tilgjengelig nitrogen i jorda vil hvitkløver dominere over raigraset. Fangvekster gir mindre ugras, skaffer nitrogen, bedrer jordstrukturen og tar vare på næringsstoffene.

9. Vent med husdyrgjødsel på eng
Førsteårs eng kan klare seg godt uten husdyrgjødsel. De senere engår vil kløveren i enga få gode forhold om den ikke blir gjødslet med nitrogen, spesielt om våren. Andre- og tredjeårseng bør derfor heller få husdyrgjødsel etter førsteslått enn om våren. Noe forsinket gjødselspredningstidspunkt på våren bedrer også kløverens konkurranseevne i forhold til graset.

10. Prioriter husdyrgjødsla
Generelt bør husdyrgjøsdla fordeles over et størst mulig areal for å utnyttes best. Noen vekster er allikevel viktigere å gjødsle enn andre. Erter, åkerbønner og førsteårseng vokser like godt uten husdyrgjødsel. Gjødsla bør også prioriteres til næringskrevende og verdifulle vekster (f.eks. hvete) framfor vekster med mindre næringsbehov og lavere salgsverdi (havre).

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no