Utstyr til måling av lystgass. Foto: Anita LandUtstyr til måling av lystgass. Foto: Anita Land

Utslipp av klimagasser fra ulike driftssystemer - lystgass og metan i jord

Lystgassutslipp fra jord og opptak av atmosfærisk metan i jord har blitt undersøkt i 19 sammenlignende studier. En gjennomgang av studiene viser at lystgassutslippene fra økologisk drevet jord er lavere per arealenhet og høyere per produsert enhet sammenlignet med konvensjonelt drevet jord. Økologisk drevet jord tar opp mer metan enn konvensjonelt drevet jord.

I denne meta-studien fant forskerne i alt 19 sammenlignende undersøkelser hvor mengdene av klimagassene lystgass og metan ble undersøkt i økologiske og konvensjonelle driftssystemer, alle utført i temperert klima. En av studiene er utført i Norge. Målingene omfattet bare utslipp fra jord og f.eks ikke utslipp ved kunstgjødselproduksjon.

Basert på 12 av disse studiene, som alle hadde utført årlige målinger, fant de at årlige lystgassutslipp fra økologisk drevet jord var i snitt 49 kg CO2-ekvivalenter lavere enn utslippene fra konvensjonelt drevet jord. Målt på produktbasis, var utslippene fra økologisk jord imidlertid 41 kg CO2-ekvivalenter høyere per tonn. Forskerne regnet ut at hvis lystgassutslippene per produktenhet skulle bli like store fra begge driftssystemer, ville det kreve om lag 9 % avlingsøkning i den økologiske drifta.  

Forskerne fant også at opptaket av atmosfærisk metan var noe høyere i økologisk jord enn i konvensjonell jord. Det betyr lavere klimagassbelastning, ved at metan omdannes av metanspisende bakterier i jorda til klimanøytrale forbindelser.

Forskerne konkluderer med at størrelsen på lystgassutslippene fra økologisk jord ser ut til å være knyttet til jordas kvalitative egenskaper, mens størrelsen på utslippene fra konvensjonell jord antagelig er knyttet til mengden nitrogengjødsel som tilføres. De påpeker behovet for flere tilsvarende undersøkelser, ikke minst på den sørlige halvkule.

Skinner, C. A. Gattinger, A. Mueller, P. Mäder, A. Fliessbach, R. Ruser & U. Niggli 2014. Greenhouse gas fluxes from agricultural soils under organic and non-organic management – a global meta-analysis. Science of the Total Environment, 468-469, 553-563

Artikkelen kan fås ved henvendelse til: colin.skinner@fibl.org eller sissel.hansen@norsok.no

Les mer

Abalos, D. m.fl. 2020. Trade-offs in greenhouse gas emissions across a liminig-induced gradient of soil pH: Role of microbial structure and functioning. Soil Biology and Biochemistry 150 (2020) 108006

Brodam Galacho, C. 2022. Markens kjørespor utleder store mængder drivhusgas. DCA - Nationalt Center for Førdevarer og Jordbrug, 1.7.2022

Nadeem, S. & A.K. Bakken 2020. Lystgassutslipp fra eng varierer med vær og gjødsling. Buskap nr. 2, 2020

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no