Grovfôret stod for mer enn halvparten av utslippene fra fôret totalt. En mer effektiv bruk av areal, gjødsel, dyr og fôr vil derfor redusere utslippene. Foto: Anita Land Grovfôret stod for mer enn halvparten av utslippene fra fôret totalt. En mer effektiv bruk av areal, gjødsel, dyr og fôr vil derfor redusere utslippene. Foto: Anita Land

Klimagassutslipp fra mjølkeproduksjon mer enn bare raping

Metangass-raping fra drøvtyggere og grovfôrproduksjonen utgjør nærmere halvparten av totalt utslipp fra mjølkeproduksjon. Disse utslippene kan reduseres ved å utnytte ressursene i grovfôrproduksjonen best mulig.

Livsløpsanalyser

Ved hjelp av livsløpsanalyser (LCA) beskriver avhandlingen hvor i produksjonskjeden på en mjølkeproduksjonsgård klimagasser slippes ut. Mjølkeproduksjon i fem svenske regioner, med to forskjellige nivå av grovfôrkvalitet, inngikk i studien. I undersøkelsen stammet mer enn 80 % av utslippene fra produksjon og fordøyelse av fôr.

Utslippsmengden varierte mellom gårdene, noe som skyldtes ulik utnytting av ressursene i grovfôrproduksjonen, og i liten grad fôrsammensetningen. Grovfôret stod for mer enn halvparten av utslippene fra fôret totalt. En mer effektiv bruk av areal, gjødsel, dyr og fôr vil derfor redusere utslippene. Blant annet vil kyrnes levealder ha betydning. I rapporten er det regnet ut at rekrutteringskvigene stod for 20 % av totalt klimagassutslipp fra fôrproduksjonen og metangassutslippene ved fordøyelsen.

Forfatteren diskuterer også forskjellene i utslipp mellom jordbruket og andre samfunnssektorer. Utslippene fra energiproduksjon, transport og industri er i hovedsak karbondioksid. Fra mjølkeproduksjonen er utslippene for en stor del metan og lystgass, fra biologiske prosesser i jord, gjødsel og fordøyelse. Det innebærer at jordbruksproduksjonens klimaeffekter er vanskeligere å måle og mengdene er beheftet med stor usikkerhet. Forfatteren påpeker at vurderinger av utslipp på ulike garder eller mellom like produksjoner derfor krever lik beregningsmåte for å kunne sammenlignes.  

Avhandlingen består av ulike temaartikler, hvor en av dem ser på klimagassutslippene fra mjølkeproduksjon i Sverige og på New Zealand. Avhandlingen er skrevet på engelsk, men har også et sammendrag på svensk.

Henriksson, M. 2014.Greenhouse Gas Emissions from Swedish Milk Production – Towards Climat-Smart Milk Production. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:28

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no