Kløver og andre belgvekster har samliv med Rhizobium-bakterier. Disse bakteriene lever i knoller på belgvekstrøttene og har evne til å samle nitrogen fra lufta. Foto: Sissel HansenKløver og andre belgvekster har samliv med Rhizobium-bakterier. Disse bakteriene lever i knoller på belgvekstrøttene og har evne til å samle nitrogen fra lufta. Foto: Sissel Hansen

Avlinger i økologisk gras- og rødkløvereng

Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.

Fokusrapport Nr 7 2014

Nok grovfôr av god kvalitet er viktig for å oppnå høy avdrått i økologisk mjølkeproduksjon. De siste åra har flere produsenter gått fra to til tre slåtter i sesongen, noe som øker fôrverdien. Mange andre faktorer har også betydning for grovfôrkvaliteten, ikke minst kløverinnholdet, tidspunkt for 1.slått og tidsrom mellom 1. og 2.slått.

For å finne mer ut om hva som påvirker engavlingene, har data fra fem forsøksserier blitt brukt i en statistisk analyse. Feltforsøkene har vært utført i hele landet, og avlingstall fra 1993 til 2010 er med i analysen. Med grunnlag i disse tallene har avlingsnivå og avlingskvalitet for to tenkte slåttesystem for Midt-Norge blitt beregnet, med to og tre slåtter og med to ulike kløvernivå i avlinga. Foruten avlingsmengde har en rekke kvalitetsmål for engavlingene blitt beregnet.

Ikke uventet økte avlingen, både av tørrstoff og energi, med seinere førsteslått. Samtidig ble kvaliteten redusert. Tidlig 1.slått gav høyere avlingsnivå og dårligere avlingskvalitet i gjenveksten enn sein førsteslått. Økt kløverinnhold økte den samlede årsavlingen, i snitt gav eng med 40 % kløver høyere avling (+30 %) enn eng med bare 10 % kløver. Med høyt kløverinnhold var det liten forskjell mellom to og tre høstinger på samlet årsavling, både i tørrstoffmengde og energiverdi.

Rapporten «Avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng – samla analyse av eldre forsøksdata» gir en grundig gjennomgang av resultatene fra den statistiske analysen, og kan gi mange svar til landbruksrådgivere, bønder og andre som vil vite hva slags dyrkings- og høstesystem en bør velge for engdyrking i økologisk landbruk.

Steinshamn, H., S. Adler, R. B. Frøseth, T. Lunnan, T. Torp & A. K. Bakken 2014. Avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng – samla analyse av eldre forsøksdata. Bioforsk Fokus nr. 7, 2014

Les mer

Steinshamn, H. m.fl. 2019. Engdyrking - hva gir lavest fôrkostnader? Buskap nr. 7, 2019

Øpstad, S. m.fl. 2021. Kva informasjon kan langvarige forsøk i eng gje? BUSKAP nr. 1, 2021

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no