BIOSTIMULANTER: FiBL, Forskningsinstituttet for økologisk landbruk i Sveits har utgitt et faktahefte om såkalte biostimulanter eller planteforsterkere. Foto: pxfuelBIOSTIMULANTER: FiBL, Forskningsinstituttet for økologisk landbruk i Sveits har utgitt et faktahefte om såkalte biostimulanter eller planteforsterkere. Foto: pxfuel

Biostimulanter

Biostimulanter er jordforbedringsmidler som består av ulike organismer og stoffer som kan forbedre plantenes egenskaper og vekst. Globalt fins det mange slike handelspreparater. Flere forsøk viser at de kan gi 5-10 % mer avling, men i praksis er det ofte vanskeligere å dokumentere slik virkning.

Biostimulanter
Trykk på bildet og les faktaheftet

Handelspreparater av biostimulanter brukes særlig for å øke avlingene, men kan også brukes til restaurering av jord, f.eks. etter gruvedrift. De kan bestå av organismer som bakterier, sopper, alger eller stoffer som f.eks humusstoffer som syrer og fulvinsyrer. Mange av organismene som benyttes fins naturlig i Norge, men gjerne i form av andre stammer og lokale varianter. Den økte tilveksten forklares bla. med økt tilgjengelighet av næringsstoffer, økt salttoleranse, økt nitrogenfiksering og bedre spiring.

FiBL, Forskningsinstituttet for økologisk landbruk i Sveits, har utgitt et faktahefte om "biofertilizers", på norsk kalt biostimulanter eller planteforsterkere. I heftet gjengis det enkelte forsøk som dokumenterer positiv effekt av slike midler. Imidlertid blir det påpekt at kvaliteten på produktene og i hvilken form det forekommer (fast, flytende, frysetørret) har stor betydning for virkningen. Det har dessuten vist seg at den positive effekten av midlene ofte uteblir i praktisk bruk. Dette kan forklares med at innholdet bare virker under særskilte forhold, faktorer som spiller inn kan være klima, miljø, jordhelse og hvilken vekst som dyrkes.

Bruk av biostimulanter i økologisk landbruk er tillatt i følge EU-forordningen. Men det er flere forhold som begrenser slik bruk, bla. kan ikke organismene være genmodifisert og ikke være farlige for mennesker, dyr og miljø. Innholdet i handelspreparater må være kjent, særlig for importerte midler, for å unngå biologisk forurensning. Biostimulanter som oppfyller kravene i økologiregelverket kan oppføres i Driftsmiddelregisteret på hjemmesida til Debio. På lik linje med andre produkter i Driftsmiddleregisteret, som gjødselprodukter, ensileringsmidler, rengjøringsmidler og fôrtilskudd, kan de imidlertid ikke markedsføres eller merkes som økologiske.

Symnaczik, S. m.fl. 2020.Biofertilisers. Factsheet no. 1121, 2020

Les mer

Lundin, O. 2023. Fakta och råd om biostimulanter. SLU Faktablad, januar 2023

amuelsson, A. 2021. Växtbiostimulanter - nya redskap i odlarens verktygslåda. Jordbruksverket

Ståhl, P. 2022. Slutrapport Organiska gödselmidler och biostimulanter. Hushållningssällskapet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no