Gulrot hører til skjermplantefamilien, sammen med persille, selleri, pastinakk, fennikel, dill og karve. Økologisk produsert gulrot er en suksesshistorie for økologisk produksjon og omsetting. Foto: Leif Arne HolmeGulrot hører til skjermplantefamilien, sammen med persille, selleri, pastinakk, fennikel, dill og karve. Økologisk produsert gulrot er en suksesshistorie for økologisk produksjon og omsetting. Foto: Leif Arne Holme

Doktorgrad: Trygt å bruke husdyrgjødsel i økologisk grønnsaksdyrking

Det er ikke økt smitterisiko av sykdoms-fremkallende bakterier ved bruk av husdyrgjødsel i økologisk grønnsaksdyrking, viser ei doktorgradsavhandling ved Veterinærinstituttet. Spørsmålet er aktuelt siden en i økologisk landbruk benytter husdyrgjødsel som den viktigste gjødselkilden i grønnsakproduksjonen. Forsøkene viste at bakterien E. coli O157:H7 fra husdyrgjødsel overlevde ei viss tid i jord, men ble ikke funnet i salaten ved innhøsting. Det ble også vist at kompostering av husdyrgjødsla bidrar til å redusere antallet fekale bakterier.

Prosjektet "Bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier" ble gjennomført i samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk i 2005

Siden husdyrgjødsel kan inneholde sykdomsframkallende bakterier har det vært reist spørsmål om økologiske grønnsaker er trygge å spise. Gro Skøien Johannessen har gjennom sitt doktorgradsarbeid vist at det ikke er økt sykdomsrisiko ved bruk av husdyrgjødsel. I økologisk grønnsaksproduksjon benyttes husdyrgjødsel mye, derfor har resultatene stor interesse blant økobøndene. Dette arbeidet er også interessant for andre produksjoner hvor husdyrgjødsel brukes og hvor produktet skal spises uten varme­behandling.

I et feltforsøk, der gjødselen som ble brukt til dyrking av salat var tilfeldig forurenset med E. coli O157:H7, fant man ikke bakterien igjen i salaten ved høsting. Det samme skjedde i et eksperiment der gjødsel som var kunstig forurenset med den samme bakterietypen ble brukt. Undersøkelse av jorden som salaten var dyrket i viste at bakterien forsvant. Feltforsøket tyder i tillegg på at det ikke er noen forskjell i bakteriologisk kvalitet på salat som har blitt gjødslet med ulike typer storfegjødsel sammenliknet med bruk av kunstgjødsel.

Det generelle smittepresset av mikrober som kan overføres fra husdyr til mennesker via mat og vann er lavt i Norge, slik at sannsynligheten for at smitte kan overføres via gjødsel ikke er stor. Ved en eventuell endring av smittesituasjonen, kan risikoen for sykdom øke. I tillegg kan situasjonen være annerledes ved dyrking av andre grønnsaker enn salat der f. eks. overgjødsling er mer vanlig, og klimaet kan også ha innvirkning. For å minske risikoen for overføring av sykdomsframkallende bakterier som er til stede i gjødselen, kan det være aktuelt med behandling av gjødselen, som for eksempel kompostering.

I et komposteringsforsøk der storfegjødsel ble kompostert etter Controlled Microbial Composting-metoden (CMC) fungerte ikke komposteringen slik som forventet, selv om antallet bakterier gikk kraftig ned. Komposten ble under dette forsøket lagt høst og vår, og det kan være mulig at prosessen fungerer bedre om sommeren når det er høyere lufttemperaturer. Resultatene tyder imidlertid på at det også er andre mekanismer enn temperatur som har innvirkning på nedgangen i bakterietallet.

Cand. agric. Gro S. Johannessen disputerte 11. mars 2005 for dr. scient.-graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: "Use of manure in production of organic lettuce. Risk of transmission of pathogenic bacteria and bacteriological quality of the lettuce."

Gro S. Johannessen arbeider nå ved seksjon for mattrygghet, resistens og zoonoser ved Veterinærinstituttet i Oslo. 

Doktorgraden var knytta til prosjektet "Bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier". Målet i prosjektet var å øke kunnskapen om risiko for overføring av patogene bakterier i grønnsaker som er dyrket økologisk på friland med bruk av husdyrgjødsel. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) deltok i prosjektet gjennom artikkelskriving, feltforsøk og foredrag. Ansvarlig for prosjektet var Veterinærinstituttet.

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no