Foto: Reidun PommerescheFoto: Reidun Pommeresche

Edderkopper er viktige nyttedyr

Edderkopper spiller en viktig rolle som skadedyrspisere og bidrar til det biologiske mangfoldet på gården.

Pardosa Pullata. Foto: Reidun Pommeresche
Pardosa Pullata. Foto: Reidun Pommeresche

I sitt doktorgradsarbeid har Sandra Öberg sett på hvordan edderkopper og biller overlevde såing av korn og hvordan landskapet rundt åkrene påvirker mangfoldet av edderkopper. Det er viktig at det er mange edderkopper i kornarealene tidlig på sommeren slik at de er parate til å spise bladlus når disse begynner å fly inn i kornåkeren.​

Naturlige nyttedyr (predatorer) bør være der før bladlusene kommer for å gjøre jobben mest mulig effektiv. I ettårige kulturer er generalister (for eksempel edderkopper) ofte mer effektive enn spesialister (som lever av bare en type mat) til å spise skadedyr. Dette fordi førstnevnte gruppe i større grad kan livnære seg på alternative fødekilder, som spretthaler og insekter knyttet til jord og planterester, i fravær av herbivore byttedyr (som spiser på kornet). Alle edderkopper er generalister i tillegg har de som gruppe flere ulike fangstmetoder (med og uten nett) og aktivitetsperioder (dag- kontra nattaktive).

Mange edderkopper overlever såinga

Øbergs arbeid viser at de fleste ulveedderkopper (Lycosidae) og løpebiller (Carabidae) ikke blir påvirket negativt av selve såinga av korn med såmaskin. Det var ikke flere edderkopper nær kanten enn midt i åkeren og det tyder på at de overlevde såinga ganske bra. De fleste matteveverne (Linyphiidae) ble negativt påvirket var såing, men nye individer kom inn i feltet og fordelte seg da jevnt utover tidlig på sommeren. Ulveedderkopper er mye større enn matteveverne. Mattevevere sprer seg ofte fra andre arealer ved å fly inn, hengende i en silketråd som vinden tar med seg. Det gjør sjelden ulveedderkoppene, og de er derfor mer avhengig av arealene lokalt rundt åkeren hvor de kan vandre inn fra, i tillegg til at de er mer robuste og tåler noe jordarbeiding. Oppsummert var det mange edderkopper og biller i kornet relativt raskt etter såing. Disse har muligheten til å spise bladlus som kommer inn litt senere i sesongen. Bønder bør i større grad satse på naturlige predatorer til kontroll av skadedyr.

Variert landskap gir flere edderkopper

Öbergs arbeid viste også at et variert landskap med flerårige kulturer og kantsoner gav flere arter og flere individer av edderkopper enn kulturlandskap med hovedsakelig korn. Ulike arter edderkopper (samfunn) er knyttet til ulike kulturer (korn vs. eng), men antallet av de mest vanlige artene var høyere i økologiske felt sammenlignet med de konvensjonelle feltene Öberg studerte i sitt arbeid.

Öberg, S. 2007. Spiders in the agricultural landscape. Doc. Thesis, Sveriges lantbruksuniversitet, Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 2007:25  

Les mer

Sandström, M. 2024. Spindlar. Gynna nyttodjuren. Jordbruksverket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no