Jord

Karbon i jord

Innholdet av organisk materiale og dermed karbon i jord er viktig for egenskapene jorda har som dyrkingsmedium og for jordbrukets klimaregnskap. En ny rapport fra NORSØK omhandler karbon i jord, og da særlig spørsmål knyttet til kilder, handtering og omdanning.

Planterøtter skiller ut ulike roteksudater som sammen med jordliv danner jordaggregater som en slags «jordpels» på røttene. Foto: Reidun Pommereche
Planterøtter skiller ut ulike roteksudater som sammen med jordliv danner jordaggregater som en slags «jordpels» på røttene. Foto: Reidun Pommereche

Viktig karbonkretsløp

Karbon tilføres jorda via plantenes fotosyntese og annen tilførsel av organisk materiale. Karbon fjernes med avlinger og gjennom nedbryting av organisk materiale i jorda. For å kunne utvikle jordbruksmetoder som bidrar til lagring av mest mulig karbon i jord er det viktig å forstå prosessene knytta til nedbryting, omdanning og oppbygging av organisk materiale i jord.

Rapporten omfatter en gjennomgang av kunnskap om disse prosessene. Klima, jordtype, driftsmåte, tilført organisk materiale og opprinnelig karboninnhold har betydning for karbonbindingen i jord, noe som gjør det umulig å generalisere det potensialet jord har til å binde karbon over lengre tid. Karbonlagring i jord med lite organisk materiale kan være et strakstiltak i landbrukets bidrag til å redusere klimagassutslippene. Litteraturgjennomgangen viser imidlertid at det ikke er enkelt å lagre karbon over lengre tid i dyrkajord.

Jordbruksmetodene påvirker karbonlagringa i jord

Størst mulighet for økt opptak av karbon er det i jord som har et lavere innhold av karbon enn det jorda kan lagre på grunn av bakkeplanering, ensidig åkerbruk eller andre driftsmåter som har redusert innholdet av organisk materiale. Økt bruk av fangvekster, eng, belgvekster og tilførsel av husdyrgjødsel og annet organisk materiale vil øke karboninnholdet i slik jord. Undersøkelser tyder på at en økologisk driftsform kan bidra til et økt innhold av organisk innhold i jorda, bla. på grunn av vekstskifte, tilførsel av organisk materiale, bruk av belgvekster og fangvekster.

Rapport Karbon I Jord
NORSØK Rapport nr. 9, 2018: Karbon i jord – kilder, handtering, omdanning

God kvalitet viktig

Organisk materiale brukt som gjødsel behandles på ulike måter før det tilføres jorda. I rapporten diskuteres virkning av fermentering og kompostering på karbonbinding. Rapporten påpeker nødvendigheten av å vektlegge kvaliteten av det organiske materialet som skal tilføres jorda. Biokull kan brukes for lagring av karbon i jord. Positive egenskaper knyttet til jordforbedring kan bidra til at biokull tilført jordbruksarealer blir aktuelt som klimatiltak. Rapporten gjengir også andre enkelttiltak som kan bidra til økt humusinnhold og binding av karbon i jord. Forslag til videre FoU-arbeid knyttet til lagring av karbon i jord er tatt med til slutt i rapporten. Ei liste med prosjekter som omhandler jordkarbon er også med i rapporten.

Serikstad, G.L., R. Pommeresche, K. McKinnon & S. Hansen 2018. Karbon i jord – kilder, handtering, omdanning. NORSØK Rapport nr. 9, 2018

Les mer

Riley, H. 2022. Lagrer jorda egentlig mer karbon om vi dropper plogen? forskning.no, 18.5.2022

Röös, E. 2019. Kor och klimat. SLU, EPOK - Centrum för ekologisk produktion och komsumtion, Uppsala

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no