Pløyd landbruksjord. Driftsmåte har innvirkning på hvor mye karbon jorda klarer å lagre. Foto: Debio NorgePløyd landbruksjord. Driftsmåte har innvirkning på hvor mye karbon jorda klarer å lagre. Foto: Debio Norge

Lagring av karbon i jord

Jord kan inneholde mye karbon i form av organisk materiale. Globalt har denne karbonlagringen stor betydning. Mengden karbon i landbruksjord påvirkes av driftsmåten.

Klikk på bildet og les hele rapporten
Klikk på bildet og les hele rapporten

Organisk materiale i jord er viktig for blant annet jordstruktur, vannlagringsevne, jordliv og næringsomsetning. Mange bønder ønsker å bidra til at det karbonet som allerede fins i jorda, blir beholdt, og å drive på en slik måte at også mer karbon blir lagret.

Sju partnere fra Nederland, Belgia, Tyskland og Norge samarbeider om prosjektet Carbon Farming. Prosjektet har som mål å fremme lagringen av karbon i landbruksjord og på den måten gjøre matvarekjeden mer grønn. Sammen med det tyske Thünen-instituttet for økologisk landbruk deltar ulike rådgivningsvirksomheter. Fra Norge deltar NLR Østafjells. Arbeidet er treårig og startet i 2018.

Deltakerne i prosjektet har skrevet en oversikt over ulike måter karbon kan lagres på i landbruksjord. Rapporten inneholder blant annet avsnitt om tilførsel av organisk materiale, skånsomme jordarbeidingsmetoder, beiting, agroforestry og tilførsel av biokull. Teksten presenterer forskning innen de ulike temaene og foreslår tiltak som er tilpasset jordbruket i regionen rundt Nordsjøen.

Paulsen, H.M. (Red.) 2020. Inventory of techniques for carbon sequestration in agricultural soils. Interreg North Sea Region Carbon Farming

Les mer om prosjektet Carbon farming her

Les mer

Bysveen, K. 2022. Grovfôrdyrkerne er flinkest i klassa på karbon i jord. Buskap nr. 3, 2022

Demeyer, A. m.fl. 2022. Valorisation of local carbon farming practices. Presentation of the show cases in the Carbon Farming project. Final report from the Interreg project Carbon Farming

Bysveen, K. Biokull i landbruket. NLR Innlandet

Elsgaard, L. (red.) 2022. Knowledge synthesis on biochar in Danish agriculture. DCA Rapport nr. 208, Århus Universitet

Moinet, G.Y.K. m.fl. 2023. Carbon for soils, not soils for carbon. Global Change Biology, 29, 2384–2398. https://doi.org/10.1111/gcb.16570

Petersen, M.E. m.fl. 2022. Øget kulstofbinding i økologiske grønsager. Efterafgrøder og grøngødning kan redde grønsagsmarker fra kulstoftab. Inspirationskatalog. Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Pommeresche, R. & T. Rittl 2024. Karbon og biologisk aktivitet i jord med eng- og potetdyrking (K-BEP). NORSØK Rapport nr. 2, 2024

Sundet, H. Karbonbinding i eng. NLR Østafjells

Sundet, H. 2021. Interreg Carbon Farming - Internasjonalt samarbeid om karbonfangst. NLR Østafjells

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no