Beiting etter agroøkologiske prinsipper kan føre til økt biodiversitet og karbonlagring. Foto: Anita LandBeiting etter agroøkologiske prinsipper kan føre til økt biodiversitet og karbonlagring. Foto: Anita Land

Karbonlagring i jord tema i jordbruksforhandlingene

To norske rapporter om karbon i jord er nylig utgitt. Rapportene har blitt skrevet på oppdrag fra Avtalepartene i jordbruksforhandlingene og skal brukes som bakgrunnsmateriale for årets forhandlinger.

Muligheter Karbonlagring Publikasjon

Jord inneholder mer karbon enn det som fins i atmosfæren. Karbonlagring i jord er derfor vurdert som et viktig klimatiltak i mange land. Oppdragsgiverne ønsket å få svar på i hvilken grad dette også er aktuelt i Norge. Rapportene omhandler derfor en kartlegging av eksisterende kunnskap og metoder for å påvise og tallfeste effekter av karbonfangst i jord.

Rapporten «Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord» gir en vurdering av potensialet for ulike tiltak som jordbruket kan iverksette for å øke karbonbindingen i jord og gi anbefalinger om aktuelle tiltak. Ti ulike tema blir beskrevet mht. effekter på karbonbinding og hvilke muligheter det er for å bruke disse mht. klimatiltak. Blant de mest aktuelle tiltakene som er nevnt er bruk av dekk-/fangvekster, biokull og organiske ressurser, men også omgraving av dyrka myrjord og drift av utmarksbeite. 

 

Beitemarka Ukjent Karbonlager Publikasjon

Rapporten «Beitemarka – et ukjent karbonlager» tar for seg eksisterende kunnskap og metoder for å påvise og kvantifisere effekter av opptak og lagring av karbon i beitemark. Den omfatter også anbefalinger til endret beitebruk for å øke binding av karbon på slike arealer. Rapporten gjengir studier fra land i Europa som tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. I Norge er det viktig å inkludere naturbeitemark og utmarksbeite når betydningen av beite som klimatiltak skal vurderes.

Styret for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen har finansiert arbeidet med rapportene.

Rasse, D. m.fl. 2019. Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord. NIBIO Rapport nr. 36, 2019

Hillestad, M.E. 2019. Beitemarka – et ukjent karbonlager. AgriAnalyse, Rapport 5-2019

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no