Okser har stor  tradisjonell betydning for landbruket i Etiopia. Foto: Anita LandOkser har stor tradisjonell betydning for landbruket i Etiopia. Foto: Anita Land

Landbruk må drives bærekraftig for å oppnå matsikkerhet

«Våkn opp før det er for seint» - Dette er tittelen på årsrapporten for 2013 fra UNCTAD, FN’s organ for handel og utvikling som omhandler miljø. Mer enn 60 forfattere har bidratt til rapporten, hvor en av konklusjonene er at det trengs et paradigmeskifte i landbruket fra «grønn revolusjon» til «økologisk intensivering».

Wake Up 2013
Rapporten Trade and Environment Review 2013: “Wake up before it is too late” kan lastes ned fra: http://unctad.org

Rapporten peker på at kortsiktige løsninger på enkeltproblemer ikke er tilstrekkelig for å løse de sammensatte utfordringene knytta til landbrukets energibruk og klimagassutslipp, klimaendringer og matsikkerhet. Isteden trengs en bedre forståelse for landbrukets multifunksjonalitet, den viktige rollen det har for matsikkerhet, ressursmangel og tilpasningen til klimaendringer.

Til tross for at verdens jordbruk i dag produserer nok til å fø en befolkning på 12-14 milliarder mennesker, lider 2 milliarder av sult eller feilernæring. Rundt 70 % av disse er småbønder eller landbruksarbeidere. Det er ikke mangel på mat som er problemet, men fattigdom og andre problemer knyttet til mattilgang, som infrastruktur, politikk, krig osv. Ved at disse småbøndene blir selvberget med mat eller kan tjene penger til å kjøpe nok mat, vil sult og feilernæring kunne reduseres.

Forfatterne presenterer problemene landbruket står overfor, og ulike løsninger på disse. Et hovedbudskap er at det trengs et raskt og tydelig skifte fra et landbruk basert på monokulturer og driftsmiddelimport til en mosaikk av bærekraftige landbrukssystemer, som kan øke produktiviteten blant småbønder. Rapporten omfatter blant annet forslag til endringer med hensyn til karbonlagring i jord, bedre bruk av uorganisk og organisk gjødsel, mindre kasting av mat gjennom hele produksjonskjeden og endringer til et mer klimavennlig kosthold. Men også systemendringer er nødvendig, og agro-økologi, agro-forestry og økologisk landbruk bør vurderes som mulige løsninger.

Rapporten Trade and Environment Review 2013: “Wake up before it is too late” kan lastes ned fra: http://unctad.org

Les mer

MacLaren, C. m.fl. 2022. Long-term evidence for ecological intenstifaction as a pathway to sustainable agriculture. Nature Sustainability, 5 (9), s.1-10

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no