Anita Land 2012 7196 Humle Og Kløver

Økologisk landbruk er bra for artsmangfoldet

Forskning på effekter av økologisk landbruk på biologisk mangfold og økosystemtjenester oppsummeres i en svensk rapport.

Epokrapport Biologisk Mangfold

Artsmangfold viktig

Artsmangfoldet er et mål for kvaliteten på økosystemet. Størrelsen på jordene virker inn: jo større andel kantsoner, jo mer artsmangfold. Økt vekstskifte er positivt for artsmangfoldet på gården, og fravær av sprøyting med insekt- og ugrasmidler gir økt antall arter. Jordarbeiding og mekanisk ugrasbekjempelse derimot kan være like negativt for planter og dyr som kjemisk bekjempelse.

Åkerkanter er viktige tilholdssteder for både planter, insekter og fugler, og det er viktig for insektene at de har tilgang til blomstrende vekster gjennom hele sommeren. Plantebestandene på økologiske gårder er ofte mindre tett, noe som er en fordel for ville vekster.

Fuglearter som spiser insekter trives bedre med økologisk landbruk og småskala landskap, der de har større tilgang til mat. En studie fant 50 % flere fuglearter på små enn på store økologiske gårder.

Spesielt sommerfugler trives godt i økologisk drift. I en studie ble det funnet 20 % flere arter, og hele 60 % flere individer på økologiske enn på konvensjonelle gårder! For en del andre arter er både driftsmåten og landskapet viktig: det er mange insektarter som liker seg best i småskala landskap. Humler er mer tallrike på økologiske gårder, delvis på grunn av at det er mer eng i vekstskiftet.

Rapporten "Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster - i ett landskapsperspektiv" oppsummerer forskning (fram til 2013) på effektene økologisk drift har på mangfoldet i dyrkingslandskapet, og noen økosystemtjenester som pollinering, nedbryting og biologisk bekjempelse som mangfoldet sørger for.

Winqvist, C. 2013. Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster - i ett landskapsperspektiv. SLU, EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

Les mer

Pfiffner, L. & S. Stöckli 2023. Agriculture and biodiversity. Impacts of different farming systems on biodiversity. Factsheet no. 1548, FiBL

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no