Økologisk mjølkeproduksjon, økt bærekraft i økologisk landbruk, kunnskapsformidling, forsyningssystemer for økologisk mat og utvikling av økologisk landbruk var tema på konferansen.Foto: Anita Land

Økologisk landbruk skal styrkes i Danmark

I "Økologiplan Danmark" er målet å doble øko-produksjonen innen 2020, sett i forhold til omfanget i 2007.

Økoplan Danmark

Den danske fødevareministeren, Dan Jørgensen, lansert «Økologiplan Danmark» i 2015. Den omfatter blant annet et mål om å doble den danske øko-produksjonen innen 2020, sett i forhold til omfanget i 2007. Utdanning, rådgivning og ikke minst forskning er viktige deler av planen, som har 400 millioner danske kroner som ramme.

Den danske regjeringen ønsker å styrke og samle innsatsen for økologisk landbruk gjennom den nye økologi-planen. De vil at det offentlige skal gå foran, og satser blant annet på mer økologisk mat i offentlige storkjøkken. Andre tiltak i planen omfatter fokus på økologisk landbruk i ulike deler av skolesystemet, blant annet i folkeskolen og i landbruksutdanningen. Veiledningsordningen «Økologisk Fødevarerådgivning» videreføres og styrkes. Interesserte virksomheter kan her få veiledning om markedsmuligheter, produktutvikling og salg.

Planen beskriver også viktigheten av ny viten og teknologi for å nå målet i planen. En vurdering av hvilken betydning forskning innen økologisk landbruk i perioden 1996-2010 har hatt for hele den økologiske sektor i Danmark, ble utført i 2012. Evalueringen konkluderte med at forskning har hatt stor betydning for utviklingen av hele den økologiske verdikjeden, og at resultatene har bidratt til en grønn omstilling også av det konvensjonelle landbruket.

En annen konklusjon av vurderingen var at kunnskapsnivået må styrkes kraftig, hvis det økologiske arealet skal øke ytterligere. Regjeringen har derfor bevilget 55 mill. danske kroner til forskning innen økologisk landbruk. I tillegg vil økologisk landbruk inngå i arbeidet med utvikling av organiske avfallsprodukter til gjødsel, i forbindelse med betydningen det har for grunnvannets kvalitet som drikkevann og i forhold til ny, målrettet arealbruk. Regjeringen har dessuten finansiert en vitensyntese som avdekker eksisterende og manglende viten om samfunnseffektene av økologisk landbruk.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no