Forfatterne har kartlagt hvilke tiltak produsentene tar i bruk for å handtere tørkeperioder, både i planteproduksjonen og i husdyrholdet. Foto: Anita LandForfatterne har kartlagt hvilke tiltak produsentene tar i bruk for å handtere tørkeperioder, både i planteproduksjonen og i husdyrholdet. Foto: Anita Land

Økt motstandskraft mot ekstremvær

Sommeren 2018 var svært varm og tørr både i Norge og Sverige. Dette hadde dramatiske følger for jordbruket. Strategier for å takle ulike former for ekstremvær i svensk økologisk landbruk presenteres i en rapport fra Sveriges Landbruksuniversitet.

Økt Motstandskraft Mot Ekstremvær

Rapporten tar utgangspunkt i at ekstreme værforhold forventes å bli mer vanlige i tida framover, med både for lite og for mye regn. Forfatterne har kartlagt hvilke tiltak produsentene tar i bruk for å handtere tørkeperioder, både i planteproduksjonen og i husdyrholdet. De har også vurdert behovet for ny kunnskap i landbruket, som kan gjøre produsentene bedre i stand til å takle slike værforhold. I rapporten nevnes blant annet kunnskap om nye fôrmidler, bedre beitesystemer, planter med dyptgående røtter og mer fleksible dyrkingssystemer.

Dyrkingssystemer som fremmer jordfruktbarheten er en forutsetning for at landbruket skal kunne tilpasse seg klimaendringer. Det trengs mer kunnskap om forebyggende og direkte tiltak for å kunne optimere dyrkingsjordas egenskaper, ikke minst i form av god jordstruktur, med god infiltrasjonskapasitet. Med tanke på å kunne mestre økt nedbør er ikke bare tiltak på dyrkamarka nødvendig, det er også viktig å kombinere dem med tiltak i nærliggende områder. Det kan være å dempe flomfaren, men også øke grunnvannsforekomstene. Forfatterne peker behovet for å revidere regler og anbefalinger mht. rørdimensjonering, både med tanke på drenering og vanning.

Strategiene som omtales i rapporten er utarbeidet for økologisk drift i Sverige, men kan være aktuelle også for økologisk drift i Norge og for landbruk generelt.

Les mer

Salomon, E. m.fl. 2019. Strategier i ekologisk produktion i Sverige för att öka resiliens mot extrem torka. SLU Future Foods Reports 7, Sveriges Lantbruksuniversitet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no