Jord Næringsstoffer

Plantenæring har betydning for plantehelsa

Mengden av plantetilgjengelig næring har betydning for plantenes toleranse for og motstandskraft mot angrep av sykdommer og skadedyr. Bruk av denne kunnskapen kan inngå i en plantevernstrategi uten bruk av kjemiske sprøytemidler.

I 2008 ble det publisert en artikkel om hvilken betydning tilgangen på plantenæringsstoffer kan ha for angrep av planteskadegjørere på kulturvekstene. Artikkelen er en gjennomgang av en rekke studier hvor effekten av viktige næringsstoff som nitrogen, fosfor, kalium, mangan, bor, klor og silisium har blitt undersøkt med hensyn til plantenes motstandskraft og toleranse.

I artikkelen blir det blant annet vist at angrep av noen skadegjørere øker ved høyt nitrogennivå i jorda, mens for andre skadegjørere er det motsatt. Kaliummengder opp til otimalt gjødselnivå for avling reduserer plantenes mottakelighet for sykdommer, mens ytterligere kaliummengder ikke gir noen bedre virkning. Litteraturgjennomgangen viser imidlertid ingen klar sammenheng mellom resistens mot skadegjørere og tilgang på fosfor.

Mikronæringsstoffet mangan kan beskytte mot mange sykdommer fordi mangan spiller en viktig rolle i flere viktige prosesser i planter, blant annet i fotosyntesen og i dannelsen av lignin og fenoler. Bor styrker plantenes cellevegger og kan dermed redusere de negative effektene av ulike sykdomsangrep.  Tilførsel av klor kan også styrke plantenes motstandskraft mot sykdommer. Likeledes viser det seg at silisium kan kontrollere en rekke sykdommer, sannsynligvis fordi stoffet bidrar til å danne en fysisk barriere som begrenser soppens muligheter til å trenge gjennom celleveggene. Det kan også ha betydning at silisium stimulerer til akkumulering av sopphemmende forbindelser.

Artikkelen oppsummerer også betydningen ulike metoder kan ha for å øke tilgangen på plantenæringsstoff og plantenes motstandskraft mot sykdomog, deriblant innhold av organisk materiale i jord, vekstskifte og bruk av dekkvekst/underkultur.

Artikkelforfatteren konkluderer med at denne kunnskapen vil være nyttig for ulike driftsformer i landbruket som ikke ønsker å benytte kjemiske sprøytemidler. Ved å ta i bruk slik kunnskap, og om nødvendig kombinere dette med andre forebyggende og direkte tiltak uten bruk av kjemiske sprøytemidler kan angrep av skadegjørere bli redusert til et nivå som gjør liten skade.

Dordas, C. 2008. Role of nutrients in controlling plant diseases in sustainable agriculture. A review.Agronomy for Sustainable development 28, 33-46 (2008)

Les mer

Gupta, N. m.fl. 2017. Role of Nutrients in Controlling the Plant Diseases in Sustainable Agriculture. I: Meena, V.S. m.fl. (reds.) 2017. Agriculturally Important Microbes for Sustainable Agriculture, s. 217-262

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no