Mat For Eldre Foto Al

Positive effekter av omlegging til økologisk mat

En omlegging til økologisk mat i storkjøkken krever innsats og eierskapsfølelse hos de ansatte, og fører med seg flere positive effekter enn bare servering av økologisk mat.

Tingvoll kommune har vært erklært økokommune i mange år, og var en av deltakerne i myndighetenes prosjektsatsing «Økoløft i kommuner». En viktig del av kommunens satsing i prosjektet var omlegging til økologisk mat på Tingvoll sykehjem. Arbeidet startet i 2008, og i januar 2013 mottok sykehjemmet Debios serveringsmerke i sølv, dvs. at minst halvparten av maten som kjøpes er økologisk, målt i innkjøpsverdi.

Økoløft-satsinga i Tingvoll ble ledet av Bioforsk Økologisk (nå NORSØK). Prosjektleder Liv Solemdal hadde kompetanse i å bistå ved omlegging av storkjøkken fra før, blant annet som leder for den vellykkete omleggingen av matserveringen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. En viktig faktor for en slik omlegging er involvering av alle ansatte som har med matserveringen å gjøre. Gjennom kursing og informasjonsarbeid er det viktig å skape motivasjon og eierskapsfølelse blant dem som er involvert i arbeidet.

Fortsatt byr det på problemer å skaffe et godt nok utvalg av økologiske produkter generelt og tilpasset storhusholdninger spesielt. Det krever innsats, oppfinnsomhet og engasjement, og det er viktig å starte med produktgrupper som er enkle å få tak i og som ikke har for høy merpris.

Julia Kienlin har skrevet en masteroppgave ved Institutt for helse, ernæring og ledelse på Høgskolen i Oslo og Akershus om omleggingen til økologisk mat ved sykehjemmet i Tingvoll. Hun undersøkte omleggingsprosessen, og så på organisering, samarbeid, utfordringer og nytteverdi. Kienlin intervjuet ansatte og beboere ved sykehjemmet og ansatte i kommunens administrasjon om deres erfaringer med omleggingen.

Flere uttrykte mangel på informasjon om mål og hensikt underveis i prosjektet. Mange svarte at de var godt informert og hadde utviklet eierskapsfølelse til prosjektet, og hadde fått positive holdninger til økologisk mat, noe som de videreførte til privatlivet. De ansatte var enige om at omleggingen hadde betydning for beboerne. Kienlins konklusjon er at informasjon og kunnskap om økologisk mat, kommunikasjon på tvers av avdelingene og engasjerte og motiverte ansatte er nødvendig for at hele institusjonen skal ha et eierskap til omleggingsprosessen. 

Bioforsk Økologisk mottok støtte fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å bistå i arbeidet med masteroppgaven.

Kienlin, J. 2014. Økologisk mat på sykehjem – med hvilken hensikt og til hvilken nytte? Masteroppgave ved Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no