Samplanting med  havre og kløver. Foto: DebioSamplanting med havre og kløver. Foto: Debio

Samdyrking gir mange fordeler

Samdyrking av ettårige vekster kan være et bidrag til økologisk intensivering. Feltforsøk viser at samdyrking med korn og belgvekster kan gi økte avlinger, høyere proteininnhold og mindre ugras enn dyrking i reinbestand.

Viktig økologisk prinsipp

Samdyrking, dvs. dyrking av minst to arter på samme areal samtidig, gir større mangfold og er slik i tråd med økologiske prinsipper. Det er vanlig ved dyrking av flerårige vekster, f.eks en eng med ulike grasarter og belgvekster. Tidligere var grønnfôrblandinger med korsblomstra vekster, korn og belgvekster mer vanlig.

Ulike steder i Frankrike og Danmark har samdyrking av belgvekster og korn blitt prøvd i forsøk over flere år. Åkerbønner eller ert har blitt dyrket sammen med bygg eller hvete. Flere positive resultater ble registrert, sammenlignet med dyrking av de samme vekstene i reinbestand. I gjennomsnitt økte samlet avling med 27 %, sammenlignet med dyrking av vekstene enkeltvis. Kornet i samdyrkingen inneholdt mer protein enn kornet dyrket i reinbestand. Det ble også registrert mindre ugras på arealene med samdyrking, enn der belgvekstene ble dyrket i reinbestand.

Forskerne konkluderer med samdyrking kan øke avlingene i både økologisk og konvensjonell drift, og slik redusere negative miljøeffekter per kg produkt. De hevder også at samdyrking kan bidra til å redusere avlingsforskjellen mellom de to driftsformene. Men det fins ulike hindringer for at samdyrking kan bli mer utbredt. Blant annet trengs det målrettet planteforedling for å finne egnet sortsmateriale og bedre kompetanse blant rådgivere og bønder om fordelene og mulighetene for samdyrking.

Jensen, E.S., L. Bedoussac, C. Carlsson, E.-P. Journet, E. Justes & H. Hauggaard-Nielsen 2015. Enhancing Yields in Organic Crop Production by Eco-Functional Intensification. Sustainable Agriculture Research 4, s. 42-50

Les mer

MacLaren, C. m.fl. 2022. Long-term evidence for ecological intenstifaction as a pathway to sustainable agriculture. Nature Sustainability, 5 (9), s.1-10

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no