Anita Land 1387

Andelslandbruk – nye løsninger for matproduksjon og omsetning

Et tett samarbeid mellom produsent og forbruker kjennetegner andelslandbruket. Antall norske andelslandbruk øker stadig. I sin masteroppgave ved Universitetet i Oslo belyser Alexandra Devik ulike sider ved en slik produksjons- og omsetningsform.

Grunnlaget for arbeidet var de ni norske andelsjordbrukene som fantes i 2013. Interessen blant forbrukerne er stor, og flere steder er det ventelister for å delta. Flere organisasjoner, blant annet Økologisk Norge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Naturvernforbundet sprer kunnskap og danner nettverk for andelslandbrukene. Blant de ni er spredningen stor, både når det gjelder geografi, naturgitte forhold, menneskelig kompetanse og organisasjonsform, men alle drives økologisk. Et andelslandbruk kan være enten produsent- eller forbrukerstyrt og samarbeidet kan ha ulike former. Flere av dem er registrert i Brønnøysundregisteret.

Andelshaverne er sjøl med i arbeidet på gården og får dermed en langt større forståelse for matproduksjonens muligheter og begrensninger. De blir kjent med nye grønnsaker og muliggjør arbeidsintensive produksjoner. Produsenten får delvis betalt på forhånd og er sikret avsetning av varene, noe som gir større sikkerhet for produksjonen.

Masteroppgaven er en kvalitativ case-studie med intervjuer av personer knyttet til de ulike andelslandbrukene i Norge, forskere og andre aktører med kunnskap om temaet. Økonomisk geografi og politisk økologi danner det teoretiske grunnlaget i oppgaven, som forsøker å svare på om et slikt landbruk kan bidra til økologisk og økonomisk robust matproduksjon og hvilken plass og potensielle rolle dette kan ha i norsk landbruk.

Devik, A. 2013. Nytt liv til landbruket: Kan andelslandbruket realisere økologisk og økonomisk robuste matproduksjoner?Masteroppgave i samfunnsgeografi, UiO 2013

Les mer

Om andelslandbruk i Norge her

Milford, A.B. & A. Devik 2023. Grønnsaker i fellesskap. Resultat fra en spørreundersøkelse med medlemmer av norske andelslandbruk. NIBIO Rapport nr. 27, 2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no